Vítězství díky lžím není porážkou pravdy!

„Ale Bohu díky, Kterýž dal nám vítězství skrze
Pána našeho Ježíše Krista.“
(1 Kor 15,57)

Pravoslavná církevní obec v Brně se stala již před rokem terčem agresivních, ba až surových útoků ze strany vikárního biskupa Izaiáše, a dnes tyto nečestné pokusy zpochybnit legitimitu našeho zápasu za pravdu a obranu proti zvůli vedení OBE kulminují.

Pomluva a nactiutrhání nepadá a nezaniká s pouhým odložením jakéhokoli sporu. Není tedy žádným vítězstvím, pokud bylo nějaké správní řízení či oznámení odloženo. A už vůbec to nedokazuje, že je obviněný nevinný. To, že někdo dobude nějakou tvrz, neznamená, že si podrobil ty, kteří se v ní nacházejí. Ohněm a mečem šířili svou víru lidé nepochopivší pravou evangelní zvěst. Podobně násilně se dnes chovají mocenští představitelé OBE vůči jedné historicky z nejvýznamnějších farností v celé naší autokefální církvi.

Podle posledního vyjádření vedení OBE, uveřejněném dne 24.11.2021 na jejích oficiálních stránkách (www.ob-eparchie.cz), je zřejmé, že nyní dojde k závěrečnému útoku na naši farnost a její duchovní, včetně všech věřících, kteří sdílí usnesení nedávného Mimořádného shromáždění PCO v Brně ze dne 14.11.2021. Je otázkou času, kdy k tomu dojde, nicméně lze předpokládat, že v rámci tohoto závěrečného a likvidačního opatření OBE dojde ke zrušení Farní rady, proběhne laicizace obou duchovních, jakož i vytvoření paralelní (ve skutečnosti fiktivní) církevní struktury v Brně, zcela podřízené vedení eparchie a Eparchiální radě (jež ve skutečnosti jen plní přání vedení), která sama již měla být volena a jejíž mandát, stejně jako i mandát Eparchiálního duchovního soudu, již také dávno vypršel.

„Všecko zajisté, což se narodilo z Boha, přemáhá svět; a toť jest to vítězství,
kteréž přemáhá svět, víra naše.“
(1 Jn 5,4)

Machinace s majetkem OBE a lživá vyjádření moravských biskupů

Dne 18.10.2019 napsal vl. Michal dopis Katastrálním úřadům, aby zabránil nelegitimnímu převodu majetku OBE (Monastýru ve Vilémově) na třetí osoby…, jelikož existovalo podezření z trestné činnosti. A právě proto byl postup a včasný zásah vl. Michala oprávněný a potřebný. Podobně jednat mohl (a měl) také Posvátný synod.

Dne 5.11.2019 reagovala OBE, přičemž se „ohradila“ proti krokům vl. Michala a „potvrdila“, že „naše eparchie vždy jedná a jednala v souladu se zákonem, ústavou a základním dokumentem naší církve“. K výše uvedenému zástupci OBE dodali, že „veškerá rozhodnutí (OBE) schvalují příslušné správní a výkonné orgány“ (tj. Eparchiální rada). Na závěr svého prohlášení oba biskupové – vl. Simeon a vl. Izaiáš – konstatovali, že „OBE v této chvíli neschválila žádnou majetkoprávní dispozici vůči sdružení Posvátný Patriarší Stavropigiální Monastýr Zesnutí Přesv. Bohorodice, z.s.

Opak je pravdou. Přesně takové rozhodnutí o převodu a „dispozici“ s majetkem přijali vladykové Simeon a Izaiáš o rok dříve – v listopadu 2018 –, v němž tvrdili, že tak rozhodla i Eparchiální rada OBE (viz přiložený dokument). A ti samí vladykové, Simeon a Izaiáš, se o rok později (5.11.2019) nezdráhali lhát naprosto všem (v dopise adresovaném vladykovi Michalovi, který v kopii posílali i Ministerstvu kultury), a dokonce stvrdit lež svými podpisy. A nejinak činí vedení OBE už rok v rámci své snahy o pošpinění a likvidaci PCO v Brně – lžou o nás, o našich duchovních, o našich věřících. A to je také jedním z hlavních důvodů našeho dnešního prohlášení.

Tedy dne 12.11.2018 vladykové stvrdili následující:

„Eparchiální rada učinila tímto své rozhodnutí, že budovy a nemovitý majetek Monastýru (Zesnutí Přesv. Bohorodice) ve Vilémově, který se nachází ve správě OBE, budou předány do vlastnictví Ekumenického patriarchátu pro účely vytvoření Patriaršího Stavropigia na území této Eparchie.“

I přesto, že to vypadá, jako by vladykové Simeon a Izaiáš byli vždy a ve všech svých krocích jednotní a jednomyslní, jejich shoda byla značně narušena právě ve věci podpisu na Prohlášení OBE ze dne 12.11.2018. Při osobním rozhovoru otce Jozefa s vladykou Simeonem na toto téma, sám vladyka Simeon, když se dozvěděl o podrobnostech tohoto nelegitimního prohlášení, osobně otci Jozefovi prohlásil, že žádnou takovou listinu nikdy nepodepsal, a že je to naopak podvrh a falzifikát, a také proto doporučil otci Jozefovi, aby na vl. Izaiáše podal trestní oznámení.

A dne 5.11.2019 vladykové Simeon a Izaiáš nepravdivě prohlásili vladykovi Michalovi následující:

„Dovoluji si Vás současně informovat, že Olomoucko-brněnská eparchie v tuto chvíli neschválila žádnou majetkoprávní dispozici vůči sdružení Posvátný Patriarší Stavropigiální Monastýr Zesnutí Přesvaté Bohorodice, z.s. Všechny tyto dispozice mají být předmětem společných jednání, o to více jsme Vaší reakcí překvapeni.“

Vedení OBE ve svých prohlášeních deklaruje, že mu prý jde o spásu brněnských věřících. Ať už tato „dovedná“ prohlášení formuluje kdokoli, faktické konání vedení OBE, lži a zlé skutky, kterými se prezentuje, jsou oním ovocem, podle kterého se pozná strom.

„Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, obcházíte moře i souš, abyste jednoho člověka obrátili na víru, a když ho získáte, uděláte z něj dvakrát většího zatracence, než jste sami!“ (Mt 23,15)

„Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti… Nejmilejší, žijte podle poznané pravdy, která vítězí nade vším a mocná je až navěky.“ (Mistr Jan Hus)

Společné církevní obecenství se schizmatiky (heretiky)

Z kanonického pohledu není dovoleno, aby kněz sloužil s biskupem, který upadl do rozkolu, neboť tím by se sám stal rozkolníkem. To se stalo při bohoslužbě vladyky Izaiáše s rozkolným „duchovenstvem“ tzv. PCU na Ukrajině, kteří jsou „nejen“ bez kanonického svěcení, nýbrž leckdy i samo(vy)svěcení (mezi „světitele“ některých z nich patří i podvodníci bez jakéhokoli svěcení – zkrachovalí herci, kteří se po bolševickém převratu vydávali za katakombní biskupy), a nebyli přesvěceni, ani nad nimi nebyla opakovaně přečtena modlitba s vložením rukou kanonickými biskupy. Tedy biskupy vůbec nejsou, jen se za ně vydávají. A to je něčím, co Posvátné kánony Pravoslavné církve zakazují a trestají vyvržením z naší svaté Církve, neboť je to rouháním proti Duchu Svatému. Ty, kdo tak činí, i ty, kdo jsou s nimi ve společenství. Kdo je v jednotě s rozkolníkem, stává se sám rozkolníkem. Kdo je v jednotě s heretikem, stává se sám heretikem. To říká Církev již dva tisíce let.

Naši duchovní, otec Jozef a otec Marek, nejsou v rozkolu s kanonickými biskupy naší Církve. To se však nedá říci o vikárním biskupovi Izaiášovi, který se svou jednotou s tzv. PCU stal součástí rozkolníků a heretiků.

Takoví duchovní (z tzv. PCU) nejsou kněží, jsou to tzv. činitelé svatokrádeže, a proto se s nimi nesmíme modlit, ani s nimi sloužit, neboť jinak nebudeme spaseni. Ba co víc, ani oni nebudou spaseni, jakož i všichni ti, kteří s nimi mají eucharistické obecenství, ti všichni nebudou spaseni. A kdo nám to říká? Naše Církev.

Musíme zachovávat poslušnost vůči biskupům a duchovním otcům, pokud jednají a konají v souladu s učením Církve. Když ale říkají něco protikladného vůči tomuto učení, nesmíme je poslouchat, ani kdyby to byl sám anděl z nebe… Když nějaký biskup, ať by byl kdokoli (arcibiskup či patriarcha) nectí pravidla Církve – Svatých apoštolů, Všeobecných sněmů a Svatých otců, takový člověk není skutečný pastýř.

(Srov. 45. pravidlo svatých apoštolů a 2. pravidlo Antiochijského sněmu z r. 341, potvrzené 4, 6. a 7. Všeobecným sněmem)

„Všecko zajisté, což se narodilo z Boha, přemáhá svět; a toť jest to vítězství,
kteréž přemáhá svět, víra naše.“
(1 Jn 5,4)

Přílohy:

Prohlášení ER OBE o převedení Vilémova na EP ze dne 12.11.2018

Dopis biskupů OBE vladykovi Michalovi ze dne 5.11.2019

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..