Úplná verze „Provolání“ Farní rady PCO Brno k pokusům ER OBE o likvidaci naší farnosti!

Oficiální stanovisko a Provolání
Farní rady a věřících PCO v Brně
ze dne 17.10.2021

„Nezkrácená verze“

Ve věci vyhlášeného „Konkurzního řízení
Olomoucko-brněnské eparchie (OBE)
k „uvolněnému“ místu duchovního správce
Pravoslavné církevní obce v Brně (PCO Brno)
ze dne 12. října 2021

Pokud pomineme skutečnost, že v brněnské Pravoslavné církevní obci se žádné místo duchovního správce neuvolnilo, nýbrž bylo násilně „uvolněno“, proti všem dobrým zvyklostem, zákonu i mravům, a při veškeré absenci prokazatelně důvodných obvinění, pak lze s jistotou říci, že jde o nový pokus OBE, jak obejít zákon a znovu se zmocnit naší farnosti, jejího majetku, správy i věřících, kteří jsou zdrojem jejího duchovního bohatství a krásy.

Vy, věrní a aktivní věřící naší církevní obce v Brně, kteří dlouhodobě nejenže sledujete dění v naší farnosti, ale přímo a osobně se rovněž účastníte všech našich snah za očištění nespravedlivě pomluveného správce naší farnosti, otce Jozefa Fejsaka, a rovněž horlivě hájíte jeho dobré jméno a čest, Vám především je adresováno naše dnešní provolání. Spolu s Vámi jsme odhodláni nadále bránit hlavní zásady naší pravoslavné víry, kterými je víra v Trojjediného Boha a láska k našemu bližnímu, příteli i nepříteli. V tomto duchu i nadále postupujeme.

Uplynul téměř rok, co byl na Ministerstvu kultury České republiky ustanoven novým duchovním správcem vikární biskup šumperský – vladyka Izaiáš. Od té doby jsme se všemi církevními i zákonnými prostředky snažili situaci vysvětlovat, uvádět věci na pravou míru, nabádat ty, kteří pochybili, k nápravě, a hlavně: vést dialog s Ministerstvem kultury ČR, jemuž jsme podstoupili všechny potřebné podklady a prohlášení, které nade vší pochybnost potvrdily, že při ustanovení nového duchovního správce se Eparchiální rada OBE dopustila nezákonného a protiústavního postupu, když ustanovila tohoto správce „bez dohody s církevní obcí“, což odporuje správnému postupu dle naší Ústavy (viz čl. 9).

                  Článek 9                   

Duchovní správce církevní obce

1.  Duchovní správu církevní obce vykonává duchovní správce.

2.Duchovního správce církevní obce ustanovuje eparchiální biskup jako předseda eparchiální rady po dohodě s církevní obcí. Za svoji činnost v plném rozsahu zodpovídá eparchiálnímu biskupovi. 

Ministerstvo kultury ČR provedlo v září t.r. výmaz vladyky Izaiáše, který na pozici duchovního správce PCO Brno v Rejstříku evidovaných právnických osob na MK ČR figuroval od prosince loňského roku.

Od té doby je místo duchovního správce PCO Brno vakantní, prozatím neobsazené.

Takto dnes vypadá nově aktualizovaný Výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob, konkrétně naší PCO Brno, na webových stránkách MK ČR.

Je přirozené, že tento stav není dlouhodobě udržitelný, a není příjemný nikomu. Jaká jsou ale další východiska?

Kdo a jak může tento stav nyní zvrátit a ovlivnit ku prospěchu především samotné naší farnosti, ale v širším kontextu i celé Olomoucko-brněnské eparchie, která se kvůli této nestandardní situaci ocitá pod velkým tlakem věřících, ale i české veřejnosti a úřadů?

V prvé řadě tuto alarmující situaci může vyřešit ten, který je osobně zodpovědný za zcela neadekvátní řešení svých osobních sporů s naším duchovním otcem Jozefem, neboť rozpoutal agresivní kampaň proti jeho osobě s cílem odstranit otce Jozefa z pozice duchovního správce, a později také jeho suspendaci, laicizaci a zcela nehoráznou výpověď pro nadbytečnost. Ve svých dalekosáhlých krocích stihl působitel těchto smutných událostí pomluvit nejen otce Jozefa, nýbrž i pražského arcibiskupa, vladyku Michala.

Dále tuto situaci může vyřešit arcibiskup olomoucko-brněnský, vladyka Simeon, který nadále zůstává statutářem naší eparchie, byť se nyní dlouhodobě nachází v Domově seniorů v Praze. I přesto, že je nadále činným ve svém úřadu, nebylo dosud možné se s vladykou Simeonem osobně setkat anebo s ním alespoň promluvit, byť jen po telefonu, či obdržet jeho odpověď na několikeré naše žádosti a úpěnlivé prosby o možnost osobní schůzky. Někdo zjevně této naší iniciativě brání!

Z výše uvedených důvodů, a také na nedávný pokyn Jeho Blaženosti Rastislava, arcibiskupa prešovského a metropolitu českých zemí a Slovenska, jsme se před pár dny vydali vladyku Simeona osobně navštívit v místě, kde se nyní v Praze nachází. I v této návštěvě nám bylo ze strany rodiny vladyky Simeona zabráněno, ačkoli jsme se od zástupců OBE dozvěděli, že vladyka Simeon „projevuje bystrý zájem o všechny eparchiální záležitosti, jako vrchní eparchiální pastýř dostává detailní informace a ke všemu vyjadřuje své pastýřské postoje a pokyny…“ Ve schůzce s jeho brněnskými věřícími je mu však nadále kýmsi bráněno.

Mimořádné jednání a nové usnesení Posvátného synodu

Při nedávném mimořádném zasedání Posvátného synodu v Praze (7.10.) biskupové naší místní církve projednávali kromě jiného také samotný spor mezi vikárním biskupem Izaiášem a Pravoslavnou církevní obcí v Brně, která se v srpnu t.r. stala dvakrát terčem jeho násilného napadení a snahy o její převzetí.

Posvátný synod vydal své oficiální usnesení a ve věci odvolání otce Jozefa (proti jeho nezákonné laicizaci i suspendaci) rozhodl tak, že se odvolání (které má odkladný účinek) vyhovuje a věc se postupuje zpět do eparchie – tj. eparchiálnímu biskupovi (tedy arcibiskupu Simeonovi, nikoli vikáři Izaiášovi), jak je uvedeno v Usnesení č. 1 Synodu ze 7.10.2021. Usnesení svým podpisem přijal i vikární biskup Izaiáš. Metropolita Rastislav nám pak ještě osobně doporučil, aby otec Jozef probral celou tuto církevní záležitost osobně s vladykou Simeonem společně se zástupci Farní rady (Rady církevní obce Brno), neboť on je prozatím osobou veřejnou a jediným oficiálním a právoplatným představitelem-statutářem OBE. K němu je nám však prozatím zabráněno vejít. Vladyka Simeon je přísně střežen a kromě rodiny a vybraných osob k němu není dovoleno vejít nikomu jinému. Žádali jsme o schůzku jeho dceru, která podle slov Domova pro seniory (není tedy v nemocnici ani jiném zdravotnickém ústavu), kde se vladyka nyní nachází, jediná rozhoduje o tom, kdo ho může navštívit.

Přesto se nadále o tuto schůzku budeme snažit, a učiníme pro to maximum. Jde o postup v souladu s doporučením metropolity Rastislava a respekt k tomu je důležitý pro bytí a nebytí naší farnosti a další působení otce Jozefa jako kněze, duchovního a pastýře svého církevního lidu.

Ministerstvo kultury a jeho role při registraci duchovního správce

Dne 23.9.2021 napsalo Ministerstvo kultury, jmenovitě vedoucí samostatného oddělení církví a náboženských společnosti, dopis, v němž uvědomil Jeho Vysokopřeosvícenost vladyku Simeona o „změně zápisu“ v tzv. REPO, tj. „Rejstříku evidovaných právnických osob“ (tj. církevních subjektů evidovaných na ministerstvu). Tato změna měla v tu dobu, a nadále má, dalekosáhlý vliv na dění v naší farnosti. Po mnohaměsíčních snahách naší farnosti a žádostech o prověření správného postupu při evidování změn v REPO při zápisu nového duchovního správce naší farnosti, které byly provedeny v prosinci 2020, jsme se konečně dočkali dílčí satisfakce. Ministerstvo kultury si povšimlo pochybností o provedeném zápisu (viz odstranění otce Jozefa a jeho nahrazení vladykou Izaiášem na pozici duchovního správce PCO Brno), který zpočátku a z pohledu MK nevyvolával žádná podezření.

PCO Brno již při dřívějším jednání na Ministerstvu kultury naznala, že MK klade důraz na zjištění, zda vůbec měla naše církevní obec možnost jednat o věci ustanovení nového duchovního správce a zaujmout k ní stanovisko. Také proto jsme jako členové Farní rady PCO v Brně potvrdili, že ani před nenadálým odvoláním otce Jozefa Fejsaka dne 10.12.2020 z pozice duchovního správce, ani následně po ustanovení nového duchovního správce, vikárního biskupa šumperského, naše farnost neměla ani v jednom případě jakékoli ponětí o nějakých záměrech ke změně duchovního správce naší farnosti, ale ani nic podobného neiniciovala a Eparchiální radu OBE nikdy nežádala.

Také s ohledem na výše uvedené skutečnosti vedoucí oddělení církví na MK ČR vydal dne 23.9. své rozhodnutí, v němž kromě jiného uvedl:

„Vzhledem ke skutečnosti, že správní orgán (MK ČR) má důvodnou pochybnost o oprávněnosti úkonu, jímž byl ThDr. Igor Slaninka zapsán do rejstříku evidovaných právnických osob (REPO) jako statutární zástupce PCO Brno, a vzhledem k tomu, že před vyjasněním situace na plánované schůzce (k níž mělo dojít 29.9., pozn. autora) činí ThDr. Igor Slaninka závažná rozhodnutí z titulu statutárního zástupce této obce, je správní orgán (MK ČR) povinen šetřit oprávněné zájmy dotčených osob, v tomto případě zejména PCO Brno. Z toho důvodu správní orgán vymazal ThDr. Igora Slaninku z funkce statutárního zástupce PCO Brno v rejstříku evidovaných právnických osob do doby, než bude prokázáno, že k jeho jmenování došlo v souladu s příslušnými ustanoveními základního dokumentu, resp. vnitřních předpisů, na které odkazuje.“

Pevně věříme, že Oddělení církví MK ČR bude nadále jednat nejen v souladu s naší Ústavou a Základním dokumentem, nýbrž také v duchu všech příčinných souvislostí a rozpozná každou zjevnou pochybnost a pokus o nestandardní postup (tj. obcházení platného práva), které předem řádně prověří.

To, že nadále sloužíme v našem chrámu a že nám dosud stále nebyl odebrán náš církevní majetek, je zčásti výsledkem čestného postupu a dosavadního rozhodnutí Oddělení církví MK ČR.

Výpověď otce Jozefa z nadbytečnosti a další souvislosti

Dne 28.6.2021 rozhodla ER OBE, v zastoupení svého ředitele, vikárního biskupa Izaiáše, o „rozvázání pracovního poměru otce Jozefa formou výpovědi z nadbytečnosti“.

Otec Jozef se proti této výpovědi, kterou neuznal, ohradil, a uvědomil OBE, že ji považuje za neplatnou a učiněnou v hrubém rozporu s ustanoveními Zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.), neboť nebyly naplněny zákonem stanovené požadavky pro podání výpovědi ze strany zaměstnavatele.

Otec Jozef si dovolil vznést námitku proti takovému postupu ze strany OBE a sdělil, že nerozumí tomu, „v čem spočívá nadbytečnost jeho osoby v Brněnské pravoslavné církevní obci,“ neboť situace je zde ve skutečnosti zcela opačná, kdy je v Brněnské PCO zoufalý podstav duchovních. Tvrzení o jeho nadbytečnosti je tedy zcela liché, což může být dále prokázáno.

Výše uvedené mimo jiné potvrzuje skutečnost, že podaná výpověď otci Jozefovi z důvodu údajné nadbytečnosti je zcela účelový a neplatný právní úkon. Dále otec Jozef uvedl, že výpověď podepsaná vladykou Izaiášem byla podaná osobou k tomuto úkonu neoprávněnou, neboť ze strany vladyky Izaiáše nebylo předloženo oprávnění k učinění tohoto úkonu, kdy z pověření správou eparchie vydané arcibiskupem Simeonem dne 26. 1. 2021 zcela jasně vyplývá, že k tomuto úkonu vladyka Izaiáš pravomoc nemá. Oprávnění nadto nebylo přílohou podané výpovědi. Také z tohoto důvodu byla tato výpověď, a nadále zůstává, neplatným právním úkonem a není s to vyvolat zamýšlené důsledky. Nadto otec Jozef uvedl, že Ústava ani jiný závazný dokument přijatý Pravoslavnou církví neumožňuje pověření správou eparchie jinou osobu, z čehož vyplývá, že vladyka Izaiáš disponuje stále toliko oprávněními, které mu vyplývají z funkce pomocného biskupa.

Také s ohledem na výše uvedené otec Jozef jako svou odpověď OBE sdělil, že v souladu s ustanovením § 69 odst. 1 Zákoníku práce trvá na tom, aby byl nadále zaměstnáván jako duchovní dle pracovní smlouvy ze dne 26. 1. 2016 a požádal, aby mu bylo umožněno pokračovat v práci a byla mu přidělována práce dle jeho pracovní smlouvy.

Závěrem svého ohrazení proti výpovědi z nadbytečnosti otec Jozef uvedl, že jeho kněžské, duchovní a pracovní povinnosti vůči věřícím PCO v Brně, jakožto duchovní správce, vykonává řádně a svědomitě již několik desítek let. Z jeho strany tedy nikdy nedošlo k porušení pracovní disciplíny či jakémukoliv jinému porušení mých povinností a slibu složenému PCO.

A nyní dovolte, abychom uvedli výše popsané okolnosti výpovědi otce Jozefa do souvislostí s nově vyhlášeným konkurzním řízením (k „uvolněnému“ místu duchovního správce v PCO Brno). Každý člověk, alespoň trochu obeznámený se základy civilního práva, konkrétně Zákoníku práce, dobře ví, že pokud se takto (z důvodu nadbytečnosti) uvolněná pozice „znovu obsadí“ do 3 měsíců od účinnosti výpovědi, pak je taková výpověď neplatná. Konkurz OBE, vyhlášený 12.10., zakládá všechny důvody k zneplatnění dané výpovědi, a proto je na místě opětovně platnost takové výpovědi odmítnout také právní cestou.

Výpověď a zákaz duchovenské služby otce Marka Malíka

Nejen Eparchiální rada OBE, ale zejména ředitel Eparchiálního úřadu se zcela zkompromitovali, když za současné napjaté situace, v níž bychom očekávali, že správa naší eparchie bude respektovat usnesení Posvátného synodu, předali krátce před konáním vyhlášeného konkurzu výpověď také otci Markovi Malíkovi, pomocnému duchovnímu naší místní církevní obce. Je to další jasný signál o tom, že OBE chce naši současnou farnost i její duchovní otce zcela a nekompromisně zlikvidovat. Dopouští se však velkého pohoršení, které bude mít dalekosáhlé duchovní následky. Nám nezbývá než se modlit i za své nepřátele, kteří „nevědí, co činí“. Na co nesmíme v neposlední řadě zapomenout, že také tímto krokem, kdy se OBE zbavila i druhého našeho kněze, domnívá se, že nyní nastaly z jejího naivního pohledu zákonné podmínky k vyhlášení konkurzu na duchovního správce, jako by naše farnost již neměla žádného duchovního. OBE se pokusila zbavit všech překážek, aby ani v případě, že by naše farnost souhlasila s vlastní kandidaturou na duchovního správce, nepovstal z PCO Brno žádný jejich protikandidát…

Ohrazení se proti vyhlášenému konkurzu na nového duchovního správce

Z pohledu církevního práva a vymezení práv a povinností jednotlivých subjektů Pravoslavné církve (v českých zemích a na Slovensku) je naší povinností vyjádřit zcela kategorický a důrazný nesouhlas se zapojením jak otce Jozefa, tak kohokoli z členů Farní rady anebo církevní obce do vyhlášeného konkurzu OBE, ať už jakoukoli formou, neboť, jak se domníváme, zástupci OBE prostřednictvím tohoto postupu, jež má za cíl ustanovit nového duchovního správce v naší obci, usilují o „obejití“ věřících PCO Brno, kteří mají svá práva garantovaná Ústavou Pravoslavné církve, viz čl. 9, 2, a). Máme na mysli „dohodu s církevní obcí“, která je prioritně zajištěna formou volby duchovního správce dané obce samotnými věřícími na tzv. „Farním shromáždění“, jak tento postup popisují tzv. „Prováděcí předpisy k čl. 9 naší Ústavy.

Viz Prováděcí předpis k čl. 9 Ústavy PC:

(k článku 9)              

Duchovní správce církevní obce

1. Duchovního správce církevní obce ustanovuje eparchiální biskup jmenovacím dekretem.2. Pod „dohodou“ s církevní obcí se rozumí:

a) výsledek voleb shromáždění církevní obce;

b) konkursní řízení – podrobnosti konkursního řízení jsou uvedené v Podmínkách konkursního řízení a spadají do pravomoci konkursní komise, ustavené eparchiální radou;

c) rozhodnutí eparchiální lady v případě, že církevní obce nezaujme jednotné stanovisko.

A tudíž máme za to, že jako jediné adekvátní řešení a legitimní postup, který by měl být v dalším realizován, jelikož je garantován právoplatným eparchiálním archijerejem a současně arcibiskupem olomoucko-brněnským, spočívá v realizaci takové „Dohody“ s církevní obcí v Brně, která umožní postupovat plně v souladu s článkem 9, 2, a), tzn., že bude provedena volba shromážděním PCO Brno. Kandidáti do těchto voleb budou navrženi právě členy PCO Brno.

V souvislosti s již zmíněným a vyhlášeným konkurzem tímto zcela otevřeně upozorňujeme na skutečnost, že OBE postupuje v rozporu s Ústavou, jelikož konkurzu (který lze vyhlásit mimochodem jen tehdy, když jsou naplněny „Podmínky“ podle čl. 9 Ústavy) musí předcházet Volba na shromáždění PCO. Jen pro vyjasnění upřesňujeme, že ona „dohoda s církevním obcí“, deklarovaná článkem 9 Ústavy, je vždy myšlena jako „schválení obcí“, a tudíž není prostor pro žádné spolu-schvalování apod.

Pokud by PCO uznala nově vyhlášený konkurz ER OBE za zákonný a právoplatný, pak by popřela sama sebe a souhlasila by s neústavním a necírkevním postupem OBE, kterým dlouhodobě podrývá autoritu ve výkonné orgány naší církevní správy a ústavnost veškerých církevních postupů, jimiž se Eparchiální rada OBE jako výkonný orgán určený ke správě naší místní eparchie navenek projevuje.

PCO nadále upozorňuje na zcela zjevný nesoulad mezi tím, co bylo rozhodnuto na nedávném mimořádném zasedání Posvátného synodu, a současnými kroky ER OBE, která v těchto dnech oproti všem očekáváním vyhlásila již výše zmíněné „konkurzní řízení“ na nového duchovního správce naší farnosti.

Závěrečné provolání PCO Brno

Místo respektování závěrů a rozhodnutí biskupů a společného Usnesení (Posvátného synodu) ze dne 7.10. se ER OBE rozhodla a zvolila cestu odporu proti církevní autoritě (tj. proti Posvátnému synodu a Metropolitovi českých zemí a Slovenska) a zcela očividný záměr vyhnout se nařízením sboru biskupů, s nimiž koneckonců souhlasil také vikární biskup Izaiáš. Vzhledem k tomu, že Posvátný synod uznal oprávněnost naší žádosti o odvolání a vrátil projednání celé kauzy k eparchiálnímu archijerejovi, naše církevní obec respektovala toto usnesení a počala konat maximum pro realizaci schůzky s vladykou Simeonem.

Nehledě na nerovné podmínky obou stran, Pravoslavná církevní obec v Brně bude i nadále hájit své duchovní otce, kteří prokázali před svými věřícími čisté svědomí a chvályhodnou péči a lásku o jim svěřený Boží lid. Bude tak přirozeně činit v souladu se všemi zákonnými postupy, interpretovanými v duchu zachování evangelní víry, naděje a lásky, ve snaze utvrdit jednomyslnost všech věřících ve věcech zásadního významu, na nichž je postavena boholidská jednota naší svaté Církve!

K tomu nám dopomáhej Bůh!

Naši farnost budeme i nadále bránit všemi možnými prostředky.

Pevnou a nezlomnou vůli věřících naší pravoslavné církevní obce nikdo nezlomí!

V pravé Kristově lásce

Michal Dvořáček

Za členy Farní rady a věřící PCO Brno   

V Brně dne 17. října 2021

 

Úplná verze Prohlášení ke stažení zde:

Oficiální stanovisko PCO Brno k vyhlášenému konkurzu OBE_17.10.2021

Zkrácená verze Prohlášení ke stažení zde:

Oficiální stanovisko PCO Brno ke konkurzu_ZKRÁCENÁ VERZE_17.10.2021

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..