Hlavní milníky života brněnské farnosti

1924 založena česká pravoslavná obec v Brně

1925 ustavující schůze sboru starších

1926 usnesení o založení mužského a později smíšeného pěveckého sboru

1927 sbormistrovské funkce se ujímá Petr Žerděv

1928 podána žádost o místo ke stavbě chrámu na Špilberku

1929 založen Kroužek pravoslavné mládeže v Brně

1930 vysvěcen základní kámen ke stavbě chrámu; umírá první duchovní otec Ševčík

1931 25. 5. vysvěcen chrám sv. Václava na Špilberku

1933 umírá druhý sbormistr Isaajev, jeho nástupcem se stává dirigent Šamraj

1934 otec Kauer odchází do Prahy; novým duchovním se stává otec Rosák

1937 vzniká Beseda pravoslavné mládeže, předsedkyní se stává sestra Nemravová

1941 zabaveny celkem čtyři zvony, farnosti zůstal pouze jeden, nejmenší

1942 za heydrichiády je zastřelen bratr R. Charbula s dcerou Vlastimilou, později též bratr Jan Sonnevend, jeho choť Marie a dcera Ludmila; při prohlídce gestapa je znesvěcen celý chrám; Česká pravoslavná církev je zakázána

1945 v koncentračním táboře Dachau umírá K. Tomeš, bývalý starosta Brna; po osvobození jsou slavnostně obnoveny pravoslavné bohoslužby v Brně

1946 brněnskou farnost navštěvuje vladyka Jelevferij; rozvíjí se činnost pravoslavné Besedy.

1948 Pascha je poprvé slavena podle juliánského kalendáře, s obrovskou účastí

1950 návštěva vladyky Čestmíra, biskupa olomoucko-brněnského

1952 smíšený pěvecký sbor při chrámu sv. Václava zpívá v tomto roce celkem dvěstěosmnáctkrát

1954 přes zavedení plynového topení je v zimě teplota v chrámu – 18°C

1955 chrám navštěvuje druhý brněnsko-olomoucký biskup Kliment

1956 bohoslužby jsou slouženy pravidelně, jedenkrát v měsíci vždy církevněslovansky

1957 počet pravoslavných v Brně dosahuje 765 osob

1958 správa farnosti se stěhuje do činžovního domu na Úvoze 62

1959 28. 4. umírá sestra Pravomila Studená

1960 vnitřní výmalba chrámu sv. Václava

1961 farnost navštívil Jeho Blaženost metropolita Jan

1962 umírá Ing. Dr. Zdeněk Soldát, bývalý zasloužilý předseda církevní obce

60. a 70. léta po odchodu otce Rosáka do důchodu zůstává farnost dlouho bez stálé duchovní péče; do Brna přijíždějí a bohoslužby slouží různí kněží, převážně z Třebíče a z Dolních Kounic

70. a 80. léta farnost spravuje otec Jiří Címa

1982 biskupem olomoucko-brněnským se stává vladyka Nikanor

1984 na počátku roku přichází do brněnské farnosti dnešní duchovní správce otec Jozef Fejsak a dne 18. 3. slouží v chrámu sv. Václava první liturgii

1986 55. výročí svěcení chrámu sv. Václava

1987 vladyka Nikanor je vyslýchán StB a kvůli své velké církevní aktivitě je nucen opustit biskupský stolec a vzápětí i Československo

1988 dalším olomoucko-brněnským biskupem se stává vladyka Kryštof

1989 17. listopad a s ním spojený pád komunismu se stává přelomovým mezníkem i pro Pravoslavnou církev, která získává úplnou svobodu

1990 Pravoslavná církevní obec v Brně se začíná svobodně rozvíjet, chrám se začíná při bohoslužbách zaplňovat věřícími; na svátky Velikonoc (pravoslavné Paschy) je zaplněn do posledního místa

1991 v blízkosti chrámu sv. Václava je postavena nová zvonice s baptisteriem, první sakrální stavba v Brně po roce 1989

1994 30. října probíhá v našem chrámu za účasti jeho blaženosti metropolity Doroteje svatořečení velkomoravského knížete Rostislava

1996 pravoslavné obci je navrácen církevní dům na Úvoze 62 jako dar města Brna

1997 metropolita Dorotej vyznamenal město Brno, zastoupené primátorkou JUDr. Dagmar Lastoveckou, řádem sv. Cyrila a Metoděje I. stupně

1999 vzniká ikona sv. Václava a do brněnského chrámu je přenesena část ostatků tohoto světce

2000 olomoucko-brněnským biskupem je ustanoven současný vladyka Simeon

2001 v našem chrámu přijímá kněžské svěcení otec Karel Podracký

2002 slavnostní uvítání části ostatků sv. Ludmily

2003 farní poutní zájezd do Řecka (září) a na Podkarpatskou Rus (říjen); vnější obnova vzhledu chrámu, pozlacení kopule a následné znovuvysvěcení chrámu, kterého se účastnil metropolita Nikolaj, arcibiskup Kryštof, biskup Konstantin (za srbskou církev), biskup Simeon a další hosté; na opravě chrámu se podílel Ing. Arch. Jan Zbyněk Zavřel, organizačně právní pomoc poskytl JUDr. Lubomír Řehůřek; založen brněnský pravoslavný věstník „Dobrý pastýř“ jako farní časopis při chrámu sv. Václava

2004 12. září proběhly oslavy 80. výročí založení brněnské pravoslavné farnosti; v tomto roce jsme si připomněli také 20 let pastýřské služby otce Jozefa v Brně; z Ukrajiny byly přivezeny částečky ostatků sv. Joba a Amfilochije Počájevských, sv. Nestora Letopisce a Ilji Muromce; Marek Malík byl vysvěcen na diákona; proběhla sbírka na požárem postižený srbský monastýr Chilandar na Svaté hoře Athos v Řecku

2005 brněnská pravoslavná farnost vydala hudební CD „Ať povstane Bůh“ s repertoárem místního chrámového pěveckého sboru; mužský pěvecký sbor zpíval na zahájení výstavy fotografií s názvem „Svatá Hora Athos“ v Ditrichsteinském paláci v Brně

2006 věřící brněnské pravoslavné farnosti si připomněli 75. výročí svěcení chrámu sv. Václava (1931); svatou liturgii při této příležitosti sloužil vladyka Kryštof, nově zvolený metropolita Českých zemí a Slovenska a arcibiskup pražský…

Nově doplněno (2007 – současnost)

2007

 • zástupci brněnské farnosti se účastnili XII. sněmu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku;
 • na Květnou neděli byla přijata do brněnského chrámu nová pláštěnice jako dar věřících, zhotovená sestrami monastýru sv. Mikuláše z Rovenské oblasti na Ukrajině;
 • Vladyka olomoucko-brněnský Simeon odsloužil panychidu za oběti černobylské katastrofy; bohoslužby se účastnil také ukrajinský konzul v Brně pan Jaroslav Asman;
 • V červnu proběhlo řádné farní shromáždění Pravoslavné církevní obce v Brně, kde byl kromě jiného přednesen návrh o vysvěcení otce diákona Marka Malíka na druhého kněze pro naši farnost. Tento návrh byl farním shromážděním jednomyslně přijat;
 • V červenci se uskutečnil poutní zájezd brněnské farnosti na Ukrajinu;
 • V září připutovala do Brna zázračná myrotečivá ikona „Obměkčení kamenných srdcí“, která byla Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku zapůjčena s požehnáním Moskevského patriarchátu. Po tuto dobu navštívila několik měst v naší republice a na Slovensku a také v dalších letech opakovaně navštěvovala naši farnost;
 • Dne 25. listopadu oslavil prot. Mgr. Jozef Fejsak 25. výročí svého kněžského svěcení a spolu se svou ženou Marií také stříbrnou svatbu;

2008

 • Pravoslavnou církevní obec v Brně navštívila delegace Ruské pravoslavné církve v zahraničí v čele s biskupem clevelandským Petrem, který naší farnosti daroval částečku svatých ostatků sv. Jana Šanghajského.
 • V chrámu sv. Václava v Brně byl 27. ledna vysvěcen na diákona a 9. března na kněze Vasyl Oros;

2009

 • Pravoslavná církevní obec v Brně vydala hudební nahrávku s názvem „Duše má, Proč spíš?“ s podtitulem „fragmenty Velkého kajícného kánonu a velkého povečeří.“
 • Uvítání ostatků svatého a bohabojného knížete Alexandra Něvského v brněnské farnosti;
 • V neděli 8. listopadu byla s požehnáním Jeho Vysokopřesovícenosti vladyky Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského, vyslána z Brna humanitární pomoc pro Zakarpatskou oblast postiženou chřipkovou epidemií, v celkové finanční hodnotě 77. 000,- Kč;

2010

 • Dubnový koncert duchovní hudby mužského pěveckého sboru Masarykovy univerzity „Láska opravdivá“ při příležitosti 55. narozenin představeného brněnského chrámu prot. Josefa Fejsaka, který proběhl pod vedením dirigentů Jaroslava Černockého a Jana Špačka s interpretací skladeb zejména novoruské a moskevské školy, např. Modesta Petroviče Musorgského, Alexandra Kastalského, Pavla Česnokova, Jakova Čmeljova či Sergeje Trubačova;
 • Otec diákon Marek Malík byl vysvěcen na kněze a současně na pomocného duchovního naší farnosti;
 • Rekonstrukce přízemního bytu ve farní budově na Úvoze 62 a jeho přebudování na reprezentativní prostory Svatováclavské hudební školy a místo k setkávání věřících;

2011

 • 80. výročí svěcení chrámu svatého Václava v Brně;

2012

 • Svěcení chrámu po opravách a také nového prestolu, který pro brněnskou pravoslavnou farnost zakoupili místní věřící: Martin David a Marek Kolíbal;
 • Panychida za oběti hladomoru na Ukrajině za účasti ukrajinského konzula v Brně;

2013

 • Již sedmá návštěva ikony Přesvaté Bohorodice „Obměkčení kamenných srdcí“ v naší brněnské farnosti;
 • Návštěva pravoslavného ekumenického patriarchy Bartoloměje v Brně, Noc kostelů a Jubilejní cyrilometodějské oslavy 2013;

2014

 • Druhé setkání pravoslavné mládeže;

2015

 • V Neděli syropustní byla v chrámu svatého Václava sloužena archijerejská liturgie, při níž byl rukopoložen archimandrita Izaiáš (Slaninka) na vikárního biskupa šumperského. Chirotonii archimandrity Izaiáše, zvoleného 15. listopadu 2014 na Eparchiálním shromáždění Olomoucko-brněnské eparchie novým vikárním biskupem, vykonali vysokopřeosvícený Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský, a přeosvícený Tichon, emeritní biskup komárenský.
 • Archijerejská liturgie za účasti vysokopřeosvíceného vladyky Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského, a přeosvíceného vladyky Izaiáše, vikárního biskupa šumperského;
 • Setkání s řeckými a kyperskými věřícími při příležitosti řeckého národního svátku „28. října“ (Den Ochi — Επέτειος του „’Οχι“);

2016

 • Významné životní jubileum (90 let) našeho vladyky Simeona a slavnostní archijerejská liturgie v chrámu sv. Václava v Brně;
 • 14. února 2016 byla v brněnském chrámu svatého Václava sloužena slavnostní archijerejská liturgie při příležitosti životní jubilea (90 let) vysokopřeosvíceného Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského. Slavnostní archijerejskou liturgii sloužil Jeho Blaženost Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska, vysokopřeosvícený Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský, vysokopřeosvícený Michal, arcibiskup pražský a českých zemí, vysokopřeosvícený Juraj, arcibiskup michalovsko-košický, a přeosvícený Izaiáš, vikární biskup šumperský. Na liturgii přijal také účast přeosvícený Irenej, biskup rigijský, který našemu vladykovi pogratuloval k jeho významnému životnímu jubileu jménem Jeho Všesvatosti Bartoloměje, arcibiskupa konstantinopolského a ekumenického patriarchy, jehož osobní Poslání sám v závěru liturgie přečetl a následně vladykovi Simeonovi předal i patriarší dar – archijerejskou panagii.
 • Do brněnského chrámu svatého Václava doputovala kopie divotvorné ikony Boží Matky „Královna všech“, jejíž originál se nachází na Svaté Hoře Athos v Řecku, v monastýru Vatoped. Brněnští poutníci si ji přivezli ze své cesty na Svatou Horu a darovali ji našemu chrámu;
 • Setkání s řeckými a kyperskými věřícími při příležitosti řeckého národního svátku „28. října“ (Den Ochi – Επέτειος του „’Οχι“);

2017

 • Brněnští věřící si ze své poutní cesty na Svatou Horu Athos přivezli a naší farnosti věnovali kopii divotvorné ikony Boží Matky „Rychle slyšící a pomáhající“, jejíž originál se nachází na Svaté Hoře Athos v Řecku, v monastýru Dochiar;
 • Slavnostní archijerejská liturgie v monastýru v Hrubé Vrbce při příležitosti 75. výročí mučednické smrti svatého Gorazda II., obnovitele svatého pravoslaví u nás;
 • Návštěva polského vladyky Paisije (Martyniuka), biskupa przemyského a gorlického, v brněnské farnosti sv. Václava;
 • Setkání s řeckými a kyperskými věřícími při příležitosti řeckého národního svátku „28. října“ (Den Ochi – Επέτειος του „’Οχι“);

2018

 • Prot. Jozef Fejsak začíná misijně působit ve Žďáru nad Sázavou mezi místními pravoslavnými křesťany, kteří usilují o založení církevní obce.
 …
(aktualizace provedena dne 5.3.2018)