Svatý starec Paisij nám radí, jak překonat zármutek a bolest, kterou nám způsobují někteří lidé…

„Radujte se a veselte se, neboť odplata vaše
hojná jest v nebesích…“

O zármutku a bolesti, kterou nám způsobují někteří lidé…

  • Starče, když člověk podle Boha snáší zármutek a nespravedlnosti, které mu lidé způsobují, očistí ho tato trpělivost od vášní?

Ty se ptáš, jestli ho očistí? Doslova ho prozáří!

Existuje vůbec něco vyššího? Tímto způsobem totiž můžete odčinit své hříchy. Podívejte, tak např. nějaký zločinec, který se něčeho špatného dopustí. Je zbit, je uvězněn, a tam koná své malé (duchovní) pravidlo, a tímto způsobem, pokud opravdu a upřímně činí pokání, může se ještě zbavit věčného vězení. Jde snad o maličkost, když tímto svým dočasným utrpením splatí svůj věčný dluh?

A proto snášejte každý zármutek s radostí. Bolesti, které nám lidé způsobují, jsou sladší než všechny sirupy světa, které nám nabízejí naopak ti, kteří nás milují. Vidíte, v Blahoslavenstvích Kristus neříká: „Blahoslavení jste, když vás budou lidé chválit“, nýbrž náš Pán praví: „Blahoslavení jste, když vám zlořečiti budou lidé a protivenství činiti,“ (Mt 5,11), a ve skutečnosti „mluviti všecko zlé o vás, lhouce, pro mne“.Pokračovat ve čtení →

Svatý starec Paisij říká, že Kristus nás navštěvuje i v naší bolesti…

„Šli jsme ohněm, vodou, vyvedl jsi nás však
a dal hojnost všeho“ (Žalm 66,12)

Člověk, který neprochází zkouškami, který nechce mít bolesti a trpět, který se nechce kvůli ničemu rmoutit anebo přijímat kritiku druhých, ale chce se mít jen a jen dobře, takový člověk žije mimo realitu.

„Šli jsme ohněm, vodou, vyvedl jsi nás však a dal hojnost všeho“ (Žalm 66,12), říká žalmista.

Vidíte, že jak Panagia, tak i naši svatí, ti všichni trpěli, pociťovali bolest, a proto i my musíme také trpět, protože jdeme stejnou cestou. S tím rozdílem, že když máme v tomto životě nějaké potíže, zaplatíme účty a jsme zachráněni. Ale Kristus také přišel na tento svět v bolesti. Sestoupil z Nebe, vtělil se, trpěl, byl ukřižován. A proto když dnes Kristus navštěvuje člověka, křesťan toto Pánovo navštívení chápe tímto zvláštním způsobem čili bolestí.Pokračovat ve čtení →

Poslední fotografie svatého Nektária Eginského za jeho života!

Zcela jedinečný artefakt…

Při příležitosti svátku Přenesení ostatků svatého Nektária Eginského (21.8./3.9.) publikujeme díky řeckým pravoslavným zdrojům zcela jedinečnou a svého druhu unikátní fotografii svatého Nektária Eginského, která byla pořízena pouhých 47 dní před jeho blaženým zesnutím.

Fotografie světce byla učiněna, když sv. Nektários opouštěl svůj klášter Nejsvětější Trojice na ostrově Egina a mířil do athénské nemocnice Aretaio, kde později zemřel.

Pokračovat ve čtení →

Poučení ctihodného starce Gabriela (Urgebadzeho), gruzínského vyznavače

V posledních dnech člověka zachrání láska…

„V posledních dnech člověka zachrání láska, pokora a laskavost. Laskavost otevře brány nebes; pokora ho přivede do nebe; člověk, jehož srdce je plné lásky, uvidí Boha.“

Znamení doby jsou všude kolem nás, ale jen málokdo je chce vidět.

Konec se brzy blíží a každého, kdo nenašel lásku, strhne potopa.

Dveře do Archy ještě nejsou zavřené, stále nám zbývá milosrdenství.

Každý okamžik, který zbývá, musíme brát jako příležitost přiblížit se ke Kristu.

Neztrácejte čas zbytečným posedáváním a hádáním se s tvrdohlavými lidmi o znameních a časech. Věnujte čas orbě pole, abyste mohli najít poklad.

Zachráněni budou jen ti, kteří poklad našli.

Nebuďte jako pošetilé panny, ujistěte se, že vás půlnoc nezastihne nepřipravené, bez oleje ve vaší lampě.

Zdroj: The Eastern Orthodox Church

Neohrožení věřící naší obce dnes na čele se svým duchovním otcem uhájili doslova svými vlastními těly náš svatý chrám!

Dnes naše farnost svedla nesmírně významnou bitvu o další osud naší farnosti

Dnes, v pondělí 30.8.2021, bylo opětovně zabráněno násilnému převzetí našeho chrámu. Svým vlastním tělem náš chrám začal bránit otec Jozef se svým věrným věřícím br. Janem.

Tímto svým hrdinským činem zabránili převzetí chrámu ze strany vladyky Izaiáše, který dnes, opět neohlášeně, přijel v dopoledních hodinách k našemu chrámu, aby zde vyměnil zámek.

Přivolaná Policie ČR byla nucena řešit velmi složitou situaci a od počátku se snažila zprostředkovat konstruktivní řešení mezi oběma stranami. Naši věřící, přicházející v několika vlnách, brzy zaplnili celý prostor kolem chrámu. Přicházeli jak staří, tak mladí, a dokonce rodiče s dětmi. Ti všichni se cítí být plnoprávnými členy naší farnosti, k níž patří jak chrám, tak farní budova.

Až do odpoledních hodin jsme se snažili vyjednávat s Policií a se zástupci Eparchie o přijatelném řešení. Kategoricky jsme odmítali chrám předat vikárnímu biskupovi.

Policie ČR nakonec ve svém profesionálním a principiálně nestranném přístupu navrhla takové řešení, které se zdálo být v dané chvíli jako jediné schůdné.

Naše farnost souhlasila s odemčením chrámu, s výměnou zámku a s dočasným uložením klíčů u třetí, nezávislé osoby. Tímto třetím subjektem se ochotně stal pan Petr Štika, tajemník Úřadu městské části Brno-střed, kterého oslovil pan npor. Josef Berka, zástupce obvodního oddělení Policie ČR v městě Brně, který na místě před chrámem Policii ČR velel.Pokračovat ve čtení →

Výzva vikárnímu biskupovi a Eparchiální radě OBE

Pravoslavná církevní obec v Brně svůj majetek předat nehodlá a je připravena jej bránit všemi zákonnými prostředky!

Věřící brněnské církevní obce ve svém širším plénu kategoricky vystoupili proti násilnému přebírání naší farnosti!

Zápis a shrnutí ze shromáždění církevní obce v Brně a z následného zasedání Farní rady ze dne 28.8.2021:

Členové Farní rady PCO v Brně zaznamenali a potvrdili při své mimořádné schůzi výslovný a jednoznačně projevený akt vůle všech věřících církevní obce v Brně, kteří se shromáždili v den sobotního svátku Zesnutí Přesvaté Bohorodice před násilně uzamčeným chrámem sv. Václava.

Církevní obec v Brně, postavená před akt výjimečné zlovůle ze strany vikárního biskupa a Úřadu eparchiální rady, která nechala náš brněnský chrám před duchovenstvem a věřícími zcela bez našeho vědomí dne 25.8. uzavřít, vyslala jasný signál, velmi důrazné rozhořčení a současně jednomyslné přání znovu chrám otevřít a pokračovat ve výkonu společných bohoslužeb.

Výslovné rozhodnutí a projevenou vůli věřících zaznamenala v sobotu 28.8. také Česká televize (Televizní studio Brno), která byla v tu chvíli přítomna při příležitosti natáčení dokumentu o naší farnosti, který bude již brzy odvysílán Českou televizí v rámci pořadu „Cesty víry“.Pokračovat ve čtení →

MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA_VLADYKA IZAIÁŠ OBSADIL BEZ OHLÁŠENÍ BRNĚNSKÝ CHRÁM. OTEC JOZEF POTŘEBUJE NAŠI POMOC.

KDO Z VĚŘÍCÍCH SI PŘEČTE TUTO ZPRÁVU A MŮŽE PŘIJÍT, AŤ SE IHNED DOSTAVÍ DO NAŠEHO BRNĚNSKÉHO CHRÁMU SV. VÁCLAVA POD ŠPILBERKEM.

OTEC JOZEF, CHRÁM I FARNOST JSOU V OHROŽENÍ.

VLADYKA IZAIÁŠ ZNOVU NEOHLÁŠENĚ VEŠEL DO NAŠEHO CHRÁMU.

PŘIJEĎTE NA POMOC.

MAYDAY!

M.D.