Velký zázrak svatého Basila Velikého v Nikáji

Otevření dveří chrámu na přímluvy a znamení kříže sv. Basila

Když v Konstantinopoli vládl císař Valens (v letech 364–378), přišli k němu ariánští biskupové a kněží z Nikáje (též Nicaea či Nikaia) a domáhali se, aby jim předal metropolitní chrám, aby v něm mohli sloužit, a naopak aby císař vyhnal dosud zde působícího pravoslavného archijereje. Valens, jelikož s nimi sdílel jejich věroučný blud (tj. ariánskou herezi, která zpochybňovala Kristovo božství a Jeho jednobytnost s Bohem-Otcem), jim vyhověl. Poslal své vojáky do Nikáje, vyhnal arcibiskupa pravoslavných křesťanů a ustanovil právo k užívání chrámu právě Ariánům.Pokračovat ve čtení →

Pravda přišla na svět, světlo zasvitlo a zoufalý poutník po zemi získal orientaci. Hle, Světlo Boží!

Starec Efrém Arizonský-Filothejský

„Narození Kristovo“

Kristus se rodí, oslavujte Ho! Kristus přichází z nebe, vítejte Ho! Kristus je na zemi, povznášejte se! Zpívej Hospodinu všecka země!

Moji otcové, dnešní homilie se bude týkat božského „Narození“ našeho Krista, bude zaměřena na toto tajemství Božího vtělení, jehož pochopení se zdá být nemožné pro každý omezený lidský rozum.

Pokračovat ve čtení →

Vánoční pozdrav duchovního správce pro pravoslavnou farnost ve Žďáru nad Sázavou

Drazí bratři a sestry v Kristu,
milí věřící žďárské pravoslavné církevní obce,

„Christos raždajetsja, slavitě Jeho!“

Dovolte mi, abych vás v těchto svatých dnech srdečně pozdravil se svátkem Kristova Narození.

Jednou z dalších radostí, kterou spolu s nastupujícími svátky prožíváme, je skutečnost, že se nyní dokončuje oprava chrámu sv. Trojice a že se zde již brzy začnou sloužit pravidelné bohoslužby.Pokračovat ve čtení →

Vánoční pozdrav duchovního správce pro pravoslavnou farnost v Brně

Drazí bratři a sestry v Kristu,
milí věřící naší brněnské církevní obce,

„Kristus se rodí, oslavujte Ho!“ – Christos raždajetsja, slavitě Jeho!“ – „Χριστός γεννάται, δοξάσατε Τον!“

Nebeští andělé přinesli radostnou zvěst celému světu, že se narodil Spasitel a Vykupitel celého lidstva. Svaté Písmo i svatá Tradice naší Církve nás učí, že se jednalo o „vykoupení“ z prarodičovského hříchu, ale také z následného prokletí a smrti.

Andělé zvěstovali lidem onu radostnou zvěst pomocí nebeské písně, kterou pastýři slyšeli na polích v okolí Betléma, kde pásli svá stáda: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle!Pokračovat ve čtení →

Za svoji nekonečnou trpělivost a lásku ho Pán obdaroval darem prozřetelnosti a utěšení strádajících…

Ctihodný Nikiforos Malomocný, divotvůrce
(1890–1964)

památka 22. prosince / 4. ledna

Ctihodný otec Nikiforos se narodil jako Nikolaos Dzanakakis ve vesnici Sirikari, na západě ostrova Kréta. V dětství přišel o oba rodiče. O chlapce se pak staral a ve zbožnosti jej vychovával jeho dědeček Joannis. Když mu byl třináct let, tak jej dědeček vypravil, aby vypomáhal a pracoval v holičství města Chania. Zde si ho všichni zamilovali jako krásného, chytrého, přátelského a dobrého chlapce. Život mu však připravil těžký a bolestný zápas, když se na jeho těle projevily první příznaky nemoci známé jako malomocenství, tj. lepra.Pokračovat ve čtení →

Letmé nahlédnutí na život pravoslavných v Jordánsku

Lara Naber, naše pravoslavná sestra v Pánu, a její duchovní rodina v Ammánu

Života brněnské pravoslavné farnosti se začala na sklonku roku aktivně účastnit jedna naše sestra v Pánu: Lara Naber, která pochází z Jordánska. Přijela do Brna na sklonku září, aby zde strávila jeden semestr na Masarykově univerzitě, konkrétně na Ekonomicko-správní fakultě. Na své domovské univerzitě v Jordánsku studuje obor „Ekonomie a řízení podniku“. Napadlo nás, že bychom o její zemi a městě, kde žije, ale také o její širší pravoslavné rodině a komunitě ammánských pravoslavných křesťanů připravili krátké pojednání a představili pravoslaví v této zemi i naší veřejnosti. Pevně věříme, že se vám fotografie z Ammánu, kde Lara žije, ale rovněž z místních chrámů a monastýrů, které pravidelně navštěvuje, budou líbit.Pokračovat ve čtení →

Nový „Člověk Boží“ v zástupu gruzínských pravoslavných svatých

Svatý Ekvtime (Euthýmios) Takaishvili

„Člověk Boží“

Svatý Ekvtime (Euthýmios) Takaishvili se narodil 3. ledna 1863 ve vesnici Likhauri, v okrese Ozurgeti, ve šlechtické gruzínské rodině Simeona Takaishviliho a Gituli Nakashidze. Již v útlém mládí se stal sirotkem, a byl proto vychováván svým strýcem.

Od raného dětství projevoval Ekvtime velkou vášeň pro učení. Po ukončení studia na obecním gymnáziu se zapsal na klasickou střední školu Kutaisi.Pokračovat ve čtení →

Svatý otče Jane Kronštadtský, pros Boha o nás!

Když odešel z tohoto světa velký ruský svatý!

Svatý Jan Kronštadtský, jsa již vážně nemocen a aniž by zmírnil svůj vánoční půst, odsloužil v prosinci 1908 naposledy božskou liturgii.

Bylo 10. prosince roku 1908.

Měl tehdy již velmi slabý hlas a prožíval nesnesitelnou bolest. Přesto všechno, alespoň sedící v křesle, pronesl s přerušovanými vzlyky naposledy své kázání k poučení přítomných věřících v chrámu.Pokračovat ve čtení →

Prorocká slova svatého Jana Kronštadtského

Co pravil svatý Jan Kronštadtský roku 1905
o svatém caru Mikuláši II.

Máme ctnostného a oddaného cara.

Bůh mu poslal břemeno zkoušek, protože je Jeho vyvoleným a milovaným dítětem.

Pokud mezi ruským lidem nenalezne pokání, Bůh odstraní z jeho středu svého ctihodného cara a pošle namísto něho bič do ruky nemorálních, krutých a samozvaných vládců, kteří udusí celou zemi v krvi a v slzách.Pokračovat ve čtení →