Pravoslavné poselství naděje

Výběr z homilie otce Vasilia Voloudakise

Říkali jsme vám to již mnohokrát, ale vám se to zdálo těžko přijatelné a vždy jste odpovídali: „Ach, to jsme přece měli vědět už dříve, a ne až nyní, po tolika letech těžkostí…“

Máme na mysli vztahy mezi manžely, vztahy s našimi přáteli anebo věci, na které si má člověk v životě dát velký pozor.

A hle, přichází svatý Jan Zlatoústý a říká nám:

„Nebuďte vystrašení, neděste se, že přicházíte pozdě. Pokud nastalo zemětřesení krátce před vaší smrtí, a vy jste zaslechli toto poučení a vzali jste si z něho příklad, nebojte se a nebuďte vystrašení. Vždyť Pán je dobrotivý, dává prvnímu i poslednímu odpovídající odměnu podle míry jeho touhy, kterou takový člověk projeví.“

Tedy, nesnažte se zatvrdit a uzavřít se za všemi těmi roky, které uplynuly, a netvrďte, že teď už nelze změnit vůbec nic.

Opak je pravdou. Nebojte se. Všechno je možné!Pokračovat ve čtení →

Potřebuje Církev nás, nebo spíše my ji?

V Bohu moudrá poučení otce Epifania (Theodoropoulose)

Z kapitol o Církvi

Potřebuje Církev nás, nebo spíše my ji?

V reakci na poznámku jednoho svého duchovního syna, že je potěšitelné, když se v Církvi nacházejí lidé moudří, protože jsou pro Církev potřební, otec Epifanios odvětil:

„Jistě, že je to příjemné, když jsou v Církvi lidé moudří a talentovaní. Není to však proto, že by je Církev potřebovala.

My jsme těmi, kdo potřebují Církev, neboť bez ní nemůžeme být spaseni.

Ať už máme jakékoli schopnosti a dovednosti, je třeba, abychom je užívali ke slávě Krista.

Současně však nesmíme přeceňovat náš vlastní přínos, neboť „služebníci neužiteční jsme“ (srov. Lk 17,10).“

připravil a přeložil Michal Dvořáček

Zdroj: Životní odkaz (otce Epifania Theodoropoulose), str. 97

ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ. Από τη ζωή και τη διδασκαλία του πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου. Ιερό Ησυχαστήριον Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζήνας 1997. Α΄έκδοσι, Αθήναι, Νοε. 1991. ΙΑ΄έκδοσι 1997. Επιμέλεια Κειμένων: π. Ιωάννης Κωστώφ. 264 σ.

O nespravedlnostech, k nimž dochází v Církvi…

V Bohu moudrá poučení otce Epifania (Theodoropoulose)

Z kapitoly o Církvi…

O nespravedlnostech, k nimž dochází v Církvi

Otče, proč se uvnitř Církve stávají různé nepořádky a nespravedlnosti, a nelze najít dokonalost ani u lidí, kteří jsou Bohu zasvěceni?

Je tomu tak proto, mé dítě, abychom neskládali naději na osoby a věci, které mají vztah se zemí, nýbrž abychom, namísto toho, vedli naši mysl neustále k Bohu a k nebi, které je naší jedinou vlastí…

připravil a přeložil Michal Dvořáček

Zdroj: Životní odkaz (otce Epifania Theodoropoulose), str. 97

ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ. Από τη ζωή και τη διδασκαλία του πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου. Ιερό Ησυχαστήριον Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζήνας 1997. Α΄έκδοσι, Αθήναι, Νοε. 1991. ΙΑ΄έκδοσι 1997. Επιμέλεια Κειμένων: π. Ιωάννης Κωστώφ. 264 σ.

O účasti na bohoslužbách v zastoupení někoho jiného…

V Bohu moudrá poučení otce Epifania (Theodoropoulose)

Z kapitoly o Církvi…

O účasti na bohoslužbách v zastoupení někoho jiného

Jedna paní otci Epifaniovi řekla:

Otče Epifanie, já do chrámu nechodím, když tam jde můj manžel.

Pak tedy ani nejez, když jí tvůj manžel, ani nespi, když spí ten druhý!

Cožpak se dá nějak ospravedlnit toto tvé uvažování?

Každý přece chodí do chrámu sám za sebe. Ne za toho druhého!

připravil a přeložil Michal Dvořáček

Zdroj: Životní odkaz (otce Epifania Theodoropoulose), str. 96

ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ. Από τη ζωή και τη διδασκαλία του πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου. Ιερό Ησυχαστήριον Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζήνας 1997. Α΄έκδοσι, Αθήναι, Νοε. 1991. ΙΑ΄έκδοσι 1997. Επιμέλεια Κειμένων: π. Ιωάννης Κωστώφ. 264 σ.

Učili nás, abychom neustále opakovali krátkou modlitbu „Pane smiluj se“…

Ctihodní noví vyznavači Jan (Maisuradze)
a Jiří (Mkheidze) Gruzínští

památka 8. / 21. září

Život ctihodných Jana a Jiřího je spojen s Monastýrem Betania¹ v Gruzii, který existoval již za časů sv. královny Tamary Gruzínské² (XII. stol) a byl pojmenován podle vesnice blízko Jeruzaléma.

Ctihodný Jan (Maisuradze, 1882-1957) se narodil jako Vasilij v Jižní Osetii a do starého monastýru Betania přišel ještě jako dvanáctiletý chlapec.

Několik let potom žil také na Svaté Hoře Athos, odkud se do Gruzie vrátil už jako jeromonach. Ve dvacátých letech 20. stol. se stal představeným monastýru Betania. V roce 1921 zůstali v monastýru jen dva mniši. Jednou se stalo, že do monastýru přišli dva ozbrojení čekisté³ a oznámili mnichům, že jsou okamžitě předvoláni do Tbilisi. Když společně odešli, čekisté mnichy na cestě zastřelili. Otec Jan zůstal jako zázrakem živý, přestože kulka prošla skrze jeho hruď. Takto ho našly na cestě monašky z blízkého monastýru. Otec Jan se potom vrátil do Betanie a monastýr už nikdy neopustil.Pokračovat ve čtení →

Jak můžeš milovat své vlastní děti, když nemáš v lásce Krista?

Ctihodný Justin Popovič na téma duchovní lásky

Jak můžeš milovat své vlastní děti, když nemáš v lásce Krista?

Jestliže nějaký otec nemiluje své děti láskou v Kristu, pokud je nevychovává k dobru, pokud je nevede po přímé cestě, pokud je neučí, jak mají dosáhnout spásy od hříchu, ale pokud je pouze chlácholí, mazlí se s nimi a lichotí jim, to svědčí o tom, že je ve skutečnosti nenávidí a zabíjí.

A opět, analogicky platí, že pokud manžel miluje svou manželku pouze tělesně, stává se jejím vrahem.

To stejné se děje s každou věcí, k níž přistupujeme s tělesnou (a nikoli duchovní) láskou.

Ctihodný Justin Popovič

Zdroj: Αγαπώ τον Χριστό

Jak moc Bůh miluje člověka…

Ctihodný starec Paisij o Boží lásce k nám lidem!

Nikdo nedokáže pochopit, jak moc Bůh miluje člověka!

Jeho láska se nedá srovnat s ničím na světě!

Nemá totiž žádné hranice!

Je neomezená!

Je tak velká, že pokud člověk zakusí alespoň částečně tuto (božskou) lásku, jeho hliněné srdce to nevydrží; rozpustí se, protože je z prachu země.

Zdroj: Γέροντας Παΐσιος Αγιορείτης

Co říkal svatý a nově kanonizovaný starec Efrém „Katunakiotský“ o Boží blahodati…

Nikdy nelze určit, kdy (Boží) blahodať přijde!

Ctihodný Efrém Katunakiotský

Jeden ze spolubratrů starce Efréma k němu jednou přistoupil a pravil:

„Dnes byl svátek Proměnění, ale já jsem se neradoval.“

Starec se ho zeptal:

„Ty ses neradoval v den Proměnění?“

„Ne, neradoval,“ otče.

„Možná, že se budeš radovat v jiný den, který bude dnem všedním. Nikoli v závislosti na úctě dne, ale podle Božího soudu záleží (projevy Jeho) blahodati.

Samozřejmě, že nejde o všeobecně platný zákon.

V každém případě ale platí, že Boží soud je odlišný od mínění a úsudků nás lidí.“Pokračovat ve čtení →

„S bázní Boží a u víře přistupte!“

V Bohu moudrá poučení otce Epifania (Theodoropoulose)

„S bázní Boží a u víře přistupte!“

Jeden jeromonach, duchovní dítě starce Epifania, který byl velmi citlivý v otázkách a přístupu ke svatému Přijímání ze strany lidí bez náležité zpovědi, se starce neustále a s velkou starostlivostí ptal na to, jak má tomuto problému čelit.

Starec Epifanios se ho tehdy snažil uklidnit a řekl mu:

Co naděláme, otče?

Říkáme to věřícím jednou, podruhé, potřetí. Vysvětlujeme jim, rozebíráme význam této věci. Dokonce na každé božské liturgii hřmí naše slova, když pravíme: „S bázní Boží a u víře přistupte!“Pokračovat ve čtení →

 Nábor do Dětského sboru naší farnosti!

Pravoslavná církevní obec v Brně při chrámu sv. Václava
si Vám dovoluje oznámit

 Nábor do Dětského sboru naší farnosti!

Zpívají Vaše děti rády?

Chtěly by se naučit krásným pravoslavným zpěvům pod vedením zkušeného sbormistra?

Uvažujete jako jejich rodiče o zapojení Vašich dětí do bohoslužebného života naší farnosti, aby svými hlasy oslavovaly krásu naší víry a přinášely modlitby našemu Hospodinu?

Neostýchejte se a ozvěte se co nejdříve.

Anebo přijďte se svými dětmi přímo k duchovnímu správci či k naší sbormistryni, která povede Dětský sbor.

Nechte své děti zazpívat, a pak se rozhodněte.

Program zkoušek dětského sboru bude oznámen na nástěnce v chrámu a rovněž na webových stránkách farnosti: http://pravoslavbrno.cz/.

Kontakt:

Otec prot. Mgr. Jozef Fejsak, 736 227 040, Úvoz 62, Brno pravoslavbrno@volny.cz

Sbormistryně: prof. Margareta Janjič, 774 270 972, magijan@gmail.com

Těšíme se na Vámi projevený zájem!

Pozvánka v pdf:

Oznámení_Nábor do Dětského sboru při PCO Brno_září 2020