Nic zlého vám nebude moci ublížit…

Svatý Porfýrios Kavsokalyvitský

Nic zlého vám nebude moci ublížit

Když žijete uvnitř božské blahodati, nic zlého vám nebude moci ublížit.

Pokud neprožíváte to božské, pak vás pohltí to zlé, přepadne vás otupělost (lenivost) a budete pokoušeni.

Jakmile zpozorujete ve svém životě zahálčivost, není to vůbec dobrý vliv pro vaši duši.

Zdroj: Pemptousia.gr

Dnes oslavujeme ty, kteří otevřeli pramen bohopoznání i nám, Slovanům!

Svatí apoštolům rovní Cyril a Metoděj,
apoštolé a učitelé Slovanů
(památka 11. / 24. května)

Tropar:
Apoštolům rovní a slovanských zemí učitelé, Cyrile a Metoději, v Bohu moudří, Vládce všech proste, aby všecky národy slovanské utvrdil v pravoslaví a jednomyslnosti, světu pokoj daroval a spasil duše naše.
(hlas 4.)

Kondak:
Uctěme posvátnou dvojici našich osvětitelů, kteří nám přeložením Božských Písem otevřeli pramen bohopoznání, z něhož až do dneška hojně čerpáme a blahoslavíme vás, Cyrile a Metoději, kteří stojíte před trůnem Nejvyššího a vroucně se modlíte za duše naše.

(hlas 3.)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2232055000205398&id=131060700304849

Lehkovážnost také působí zlé věci

Ctihodný Starec Paisij Svatohorec

Lehkovážnost také působí zlé věci

Když už se někdo nemůže vyhnout různým lidem, kteří působí skandály, ať se pokusí alespoň vyhnout jejich slovům, aby zmírnil jejich působení na duši. Nezáleží na tom, jestli někteří lidé nemají přímo zlobu a špatnost, ale jen lehkomyslnost a nedbalost, protože svou lehkovážností také vytvářejí skandály.

Zdroj: Pemptousia.gr

Duch Svatý pokrývá modlící se duši

Ctihodný starec Josef Hesychasta

Duch Svatý pokrývá modlící se duši

(Modlitba) „Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou“ vchází až do hlubin duše, ovládá celý vnitřní svět duše a směřuje ho k plnění svaté Boží vůle. Pouze tehdy duše získává moc prohlásit spolu s prorokem: „Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho.“ (Ž 103,2)

Říkej proto: „Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou“, abys získal záštitu Ducha Svatého.

Z knihy „Duchovní zkušenosti“ ctih. Josefa Hesychasta

Zdroj: Φίλοι του Αγίου Όρους/Agion Oros – Mount Athos

Duchovní poučení zesnulého starce Emiliána Simonopetrského

K Pánu odešel v blaženém zesnutí
starec Emilián (Vafeidis)
(1934-2019)

Bývalý igumen Monastýru Simonopetras
na Svaté Hoře Athos

Když se otec a matka rmoutí, protože jejich dítě se dopouští hříchu…

Temnota, jako důsledek pádu člověka, nikdy nepřichází na světlo. Světlo však rozptyluje temnotu, protože temnota neexistuje, nemá žádnou podstatu. Ale je tu však určitý případ, který využívá „ten lstivý“, když všemohoucí Bůh činí pro naše dobro z toho, co je zlé, něco dobrého, čili z temnoty působí světlo.

Jak?

Skrze pokání…

Vidím svou špatnost, svou hříšnost, činím pokání, pláči, truchlím, přibližuji se k Bohu, přijímám smysl pro své povinnosti, bdím, konám ve všem trpělivost, a v mém nitru se tak zušlechťuje nový člověk, který vychází z tohoto pokání.

Nenechme se mýlit. Dobro nikdy nepochází ze zla, nýbrž z pokání, které formuje novou mysl, mysl, kterou Bůh vkládá do našeho srdce.Pokračovat ve čtení →

Čím se máme zabývat

Svatý Porfýrios Kavsokalyvitský

Čím se máme zabývat

Zabývejte se pěním hymnů, troparů ke svatým, mučedníkům, ale také čtením žalmů (proroka) Davida.

Studujte Písmo Svaté a (svaté) církevní Otce.

Tímto způsobem se vaše duše stane jemnou, posvěcenou, zbožštěnou a bude připravena vyslechnout Boží poselství.

Zdroj: Pemptousia.gr

Existuje mezi nimi velký odstup

Svatý Theofylakt, biskup Ochridský

Existuje mezi nimi velký odstup

Naše mysl musí být v nebesích, musíme spěchat, abychom dosáhli naší vlasti, pro kterou jsme se rozhodli, že v ní budeme žít. Naše vlastní společenství je v nebesích. Právě v tom je rozdíl mezi pravými křesťany a jakýmkoli jiným lidským společenstvím. Mezi těmito dvěma zřízeními panuje velký odstup.

Zdroj: Pemptousia.gr