„Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže viděti království Božího.“ (Jn 3,3)

Slova evangelia mají vést k obnově skutečného a pravého života, jak nás poučují naši svatí!

Sinajská ikona ze svátkové řady oltářních ikon, která spojuje svátky
Bohozjevení a Proměnění!

Už svatý Jan Křtitel, Kristův svatý Předchůdce, hlásal na Judské poušti: „Pokání čiňte, nebo přiblížilo se království nebeské.“ (Mt 3,2)

Také náš Spasitel, od chvíle, kdy „začal kázat“, vyzýval všechny k pokání: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ (Mt 4,17)

Jeden přišel, aby vyzýval k pokání a křtil vodou (svatý Jan), druhý z nich, sám Spasitel a Mesiáš, vyzýval k pokání a zaslíbil křest Duchem svatým: „Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže viděti království Božího.“ (Jn 3,3)Pokračovat ve čtení →

Ctihodný starec Efrém Arizonský nás upozorňuje na naše srdce a jeho význam…

Naše srdce patří pouze Bohu!

Srdce je tím, co patří Bohu, našemu nebeskému Otci.

On vidí všechno, hlavně záměr každého našeho činu.

Vidí, že trpíš a že jsi zarmoucený.

Věz, že tě to nebude trápit víc, než jsi schopen snést.

Prostřednictvím zármutku Bůh působí na očištění tvé duše a na tvou věčnou spásu.

Zdroj:

 

Další užitečné odkazy:

Svatý Řehoř Nysský říká, že čistá duše bude cítit potěšení z nazírání Boha…

Ze Slova sv. Řehoře Nysského o duši a Vzkříšení

Slovo svatého otce Řehoře Nysského „O duši a Vzkříšení“, jehož církevní památku si tuto neděli připomínáme, bylo napsáno roku 379 po Kr., když světec navštívil svou sestru – ctihodnou Makrinu v Pontu, aby ji utěšil v zármutku nad odchodem svatého Basila Velikého z tohoto života, jejich společného a rodného bratra.

Makrina byla již vážně nemocná, jen krátce před svou vlastní smrtí, nicméně vedla se svým bratrem Řehořem velmi podnětný rozhovor, který vedl ke vzniku jeho „Slova o duši a Vzkříšení“…

Hlavní a nosné myšlenky Řehořových úvah o duši a Vzkříšení by se daly vyjádřit asi takto:

Smrt je oddělením duše od těla. Když se tělo oddělí a opustí duši, rozpadá se na živly, z nichž bylo utvořeno. Každý takový živel – prvek či element těla – se vrací zpět ke svému základnímu, přirozenému elementu, a tímto způsobem není žádná jednotlivá složka těla zcela zničena, nebo jinak řečeno, nevrací se do neexistence, a proto i lidské tělo po smrti zůstává tímto způsobem uvnitř tohoto světa (součástí vody, vzduchu, půdy a ohně). Tomuto stavu říkáme rozklad, a nikoli zničení či stav neexistence.Pokračovat ve čtení →

Starci nám pravili, že díkůvzdání je klíčem, který otevírá dveře k Božím tajemstvím…

Abba Izák Syrský jednou říkal jedno poučení, které nám opakoval také ctihodný Josef Hesychasta, náš starec, že díkůvzdání je klíčem, který otevírá dveře k Božím tajemstvím.

Jednou nám svatý Efrém Katunakiotský řekl:

„Pamatuji si, že nám starec Josef Hesychasta, který se v tu chvíli nacházel v duchovním stavu, řekl:

„Našel jsem dveře k Božím tajemstvím“.Pokračovat ve čtení →

Program bohoslužeb pro nadcházející a současně závěrečné lednové víkendy (Aktualizováno)!

Oznámení pro věřící Brněnské pravoslavné církevní obce k Programu bohoslužeb

Poslední dvě lednové neděle (23. a 30. ledna) proběhne svatá liturgie opět v Husitském chrámu Krista Spasitele
na Karáskově nám. v Brně Židenicích

Program bohoslužeb PCO v Brně_leden 2022

Svatý Sofronij radí, co musíme učinit, aby byl život na zemi příjemný…

Svatý Sofronij (Sacharov)

(☩ 11. července 1993)

Život světa se odvíjí od různých lidských vášní, a duchovní život se tak dostává na vedlejší kolej.

Musíme zvrátit tento stav věcí a umístit duchovní život do středu našich životů.

Jsem smutný z toho, že Kristus není lidmi přijímán.

A dokud bude Kristus odmítán, různé formy násilí mezi lidmi nepřestanou.

Ale když lidé naopak zachovají odkaz Krista, pak bude život na zemi sladký.

Spolu s tímto poznáním přijde Kristův pokoj a usídlí se v našich duších.

Zdroj: Αγίου Σωφρονίου του Αθωνίτου, „Πνευματικά Κεφάλαια“, Essex, Anglie 2021, s.71.

Letošní oslava svátku Bohozjevení v Brněnské pravoslavné farnosti (19.1.2022)

Křest Páně v Jordánu aneb
„Svátek světel“

Při křtu tvém v Jordáně, ó Pane, zjevila se Trojice, které se klaníme, neb Otcův hlas svědectví vydal o tobě, nazývaje tě milovaným Synem, a Duch v podobě holubice potvrdil pravdu tohoto slova. Ó Kriste, jenž jsi se zjevil a svět osvítil, sláva tobě!

Svátek Bohozjevení čili Křtu Páně v Jordánu byl vždy v historii Církvi doprovázen velkým množstvím světel, protože křesťané přinášeli do chrámů a k vodám zapálené svíce. Totéž zmiňuje svatý Efrém Syrský ve svém hymnu na svátek Zjevení (9. verš). A totéž dosvědčuje také západořímská poutnice Egerie, která už ve 4. století byla svědkem procesí poutníků, kteří v noci v předvečer svátku Bohozjevení vycházeli ze zapálenými svícemi z Betléma a putovali až do Chrámu Vzkříšení v Jeruzalémě…

Kvůli této hojnosti světla se svátek Zjevení Páně stal známým jako „Svátek světel“. Další světec naší Církve, svatý Řehoř z Nazianzu, zvaný Teolog, pronesl svou známou homilii „O světlech“, v níž mimo jiné řekl: „Včera jsme oslavili jasný den Světel… a dnes budeme hovořit o křtu.“ Od této nezapomenutelné chvíle se začalo o svátku Bohozjevení hovořit ve spojitosti se světlem.Pokračovat ve čtení →

Další otevřený útok a násilné převzetí kontroly nad Farním domem naší farnosti!

Oznámení Farní rady věřícím
PCO v Brně

A opětovně útoky přicházejí před velkým
církevním svátkem!

Jako by nestačilo, čeho všeho se vedení OBE vůči Brněnské pravoslavné církevní obci v posledním roce již dopustilo, jak bezostyšně a opovážlivě ničí pověst svatého Pravoslaví v našem městě i v naší zemi.

Jako by nestačilo, že se vedení OBE rozhodlo zničit život jednoho zasloužilého kněze, o němž rozšiřuje pomluvy a lži, kterého nezákonně a neústavně suspendovalo, kterého nekanonicky laicizovalo, kterého zcela neoprávněně propustilo ze zaměstnaneckého poměru, navíc „z nadbytečnosti“, a kterého nepřestává ve svých médiích očerňovat.

Jako by nestačilo, že vedení OBE prostřednictvím svých webových stránek začalo napadat slovně také samotné věřící naší obce.

Jako by nestačilo, že vedení OBE rozpoutalo xenofobní vášně a rozdmýchává nenávist jedné národnosti proti druhé…, takže se dopouští hereze etnofiletismu.

Pronásledování a perzekuce brněnských duchovních a věřících žel Bohu pokračuje!

Před dvěma měsíci jsme byli svědky násilného vniknutí a převzetí našeho chrámu ze strany cizích kněží z OBE, doprovázených zakuklenými bouchači, kteří se nezdráhali napadnout naše věřící.

Byl tehdy svátek Uvedení do chrámu Přesv. Bohorodice. A dnes opět, krátce před svátkem Bohozjevení, dochází k dalším odsouzeníhodným činům těch, kteří se před ničím nezastaví…

Pokračovat ve čtení →

Svatý starec Paisij hovoří o pokoře a lásce…

Svatý starec Paisij Svatohorec

Svatý starec Paisij (vlevo) jako mladý mnich na Svaté Hoře Sinaj,
kde žil v letech 1962-64

O pokoře a lásce

Starec řekl:

„Pokora se získává až na základě (duchovních) zápasů. Když poznáte sami sebe, získáte pokoru, která se stává (trvalou) podmínkou. Jinak se člověk může na chvíli stát pokorným, ale tvá myšlenka ti řekne, že jsi něco, i když ve skutečnosti nejsi nic, a budeš takto klamán až do okamžiku smrti. Pokud vás smrt zastihne s myšlenkou, že nejste nic, pak Bůh promluví. Pokud však vaše myšlenka v hodině smrti řekne, že jste něco, a vy tomu nerozumíte, všechna vaše námaha přijde vniveč.“

Láska

„Duchovní láska je nadřazena lásce mezi přirozenými bratry a sestrami, protože (v duchovním vztahu) se jeden k druhému vztahuje skrze Krista, a nikoli skrze společnou matku. Ti, kdo vlastní tuto čistou (ušlechtilou) lásku, jsou plní laskavosti, protože mají v sobě Krista a na jejich tvářích je vyobrazen Bůh. Přirozeně je nemožné, aby do nás vstoupila Kristova láska, dokud se neoddělíme od své lásky, nenabídneme ji Bohu a Jeho obrazům (tj. ostatním spolubratrům) a neoddáme se druhým, aniž bychom chtěli, aby vůči nám byli zavázáni.“

Největší radost na světě pociťují ti, kteří hluboce trpí pro spásu celého světa a pomáhají po svém (jako ti, kteří usilovně zápasí) a s pokorou se svěřují do rukou Božích. Jejich život je neustálá doxologie (slavosloví), protože se vnitřně chvějí jako andělé a oslavují Boha dnem i nocí. Ti, kdo však zanedbávají spásu své duše a snaží se najít radost a odpočinek v tomto marném životě, jsou neustále mučeni a zaplétáni do nekonečného soukolí tohoto světa, a proto v něm zažívají peklo.

Ti, kteří mají „filótimo“ (vznešenost, obětavost, soucit s druhými), protože se pohybují v nebeské sféře doxologie, s radostí přijímají různé zkoušky i požehnání, která jsou na ně sesílána, a oslavují za ně Boha. Neustále tedy skrze vše přijímají Boží požehnání a vnitřně se rozplývají z vděčnosti vůči Bohu, kterou vyjadřují všemi možnými duchovními způsoby jako Boží děti.

Zdroj:

https://www.fatheralexander.org/booklets/english/elder_paisios_mount_athos.htm?fbclid=IwAR3RMhvOh8M-IUkRFgZ_yK-nVebSe4AlJ_l0HVnA3-ti27Km9ndUOOiI5uk

„Já zajisté křtil jsem vás vodou, ale onť vás křtíti bude Duchem svatým.“

Svěcení vody proběhne 19.1. v chrámu Krista Spasitele na Karáskově nám. v Židenicích…

A pak rovněž nedaleko ulice Optátova
na řece Svratce v Jundrově…

Z rozhovoru otce Jozefa s věřícími po skončení bohoslužby před chrámem

„Přirozenost našeho pokolení osvobodil jsi. Panenské nitro jsi posvětil svým Narozením: veškeré stvoření tě, zjevujícího se, oslavuje.“

Neděle před Bohozjevením Páně

Po řadě krásných svátečních dní, spjatých se slavným Narozením našeho Pána Ježíše Krista, vyhlíží celá naše farnost nadcházející oslavu Pánova Křtu v Jordáně, která přináší další hluboké církevní významy.

Při dnešním čtení z Apoštola a svatého Evangelia jsme zaslechli svatého apoštola Pavla, ona „ústa Kristova“, jak se o něm vyjádřil sv. Jan Zlatoústý ve svých výkladech Pavlových poslání, jak nabádá svého učedníka Timotea, aby byl „ve všem střízlivý“, aby snášel „útrapy“, konal „dílo“ zvěstovatele evangelia a cele se věnoval své „službě“ (srov. 2Tim 4,5-8).

Svatý apoštola Pavel o sobě svědčí takto: „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval“. Nechme se i my inspirovat jeho svatými slovy a veďme vždy „dobrý boj“, dokončeme svůj „běh“ a zachovejme svou „víru“, neboť není nikde psáno, jak dlouho bude náš pozemský duchovní zápas trvat, ale že ho musíme zachovat až do konce:

„Ale kdož setrvá až do konce, tenť spasen bude.“ (Mk 13,13)

Svatý apoštol Pavel vyhlížel „vavřín spravedlnosti“, který, jak věřil, mu Pán dá „v onen den“, neboť Pán je „spravedlivý soudce“.

„A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod… (viz 2 Tim 4,5-8)Pokračovat ve čtení →