Vedení OBE dnes nechalo opět a zákeřně uzavřít chrám sv. Václava před věřícími!

Mimořádná zpráva všem věřícím PCO v Brně!

U chrámu svatého Václava hlídá najatá ostraha a nevpouští nikoho dovnitř.

Drazí věřící a přátelé brněnské církevní obce!

Dnes (28.11.) v odpoledních hodinách přijela ke chrámu sv. Václava bezpečnostní služba, která se později prokázala plnou mocí od vikárního biskupa Izaiáše, a chrám před věřícími opět násilně uzavřela.

Otce Jozefa, který ke chrámu přišel před večerní bohoslužbou, bezpečnostní služba již dovnitř nevpustila.

Žádáme všechny věřící, aby v rámci možností přišli na večerní ke chrámu, aby se zde v poklidu shromáždili a pomodlili spolu s otcem Jozefem.

Zachovejme prosím zdrženlivost a pokoj.

Skutky vikárního biskupa šumperského, „nového“ správce naší farnosti, hovoří samy za sebe.

Tak se „dobrý pastýř“ nechová!

Další zprávy budou následovat.

Farní rada PCO v Brně

Děkujeme všem obětavým obráncům našeho chrámu, kteří bez meškání přišli a osobně otce Jozefa podpořili…

„Je psáno:
Můj dům bude zván domem modlitby.“

Dnes naše farnost vstoupila do období velkého vánočního půstu.

První duchovní zkouškou se stalo opětovné obsazení našeho chrámu.

Jak pravil otec Jozef, který přispěchal ke chrámu jako první, „vladyka Izaiáš nám dnes poslal první vánoční dárek“.

My vladyku Izaiáše soudit nebudeme. Každý bude souzen podle svých vlastních skutků a každý nechť je dobře poznán také podle plodů své vlastní práce.

Učiňme si všichni úsudek sami.

Ke chrámu přišla bezpečnostní služba, která jeho vstupní dveře opatřila silnými řetězy. Přítomní zástupci této bezpečnostní služby otci Jozefovi osobně řekli, že byli objednáni, aby zde 24 hodin po dobu 3 měsíců „strážili“ náš chrám.

Náš chrám, náš dům modlitby, naše duchovní tvrz… je opět uzavřena! Chrám, který nepatří nikomu jinému než věřícím naší farnosti. Všem těm, kteří ho budovali, kteří ho opravovali, kteří ho zkrášlovali. Všem, kteří se do něj chodí mírumilovně modlit.

Modleme se tedy i za naše nepřátele!

„Dobrořečte těm, kteříž vás proklínají, a modlete se za ty, kteříž vám bezpráví činí.“ (Lk 6,28)

Otec Jozef na závěr vyzval věřící, aby vše „složili do Božích rukou“.

„Nechť Hospodin vyřeší vše svou milostí a spravedlností!“

Postskriptum:

Farní rada PCO v Brně zítra vydá své oficiální prohlášení, které předá na vědomí Posvátnému synodu, jakož i státní správě. Jsme připraveni podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku.

Pokračovat ve čtení →

Vítězství díky lžím není porážkou pravdy!

„Ale Bohu díky, Kterýž dal nám vítězství skrze
Pána našeho Ježíše Krista.“
(1 Kor 15,57)

Pravoslavná církevní obec v Brně se stala již před rokem terčem agresivních, ba až surových útoků ze strany vikárního biskupa Izaiáše, a dnes tyto nečestné pokusy zpochybnit legitimitu našeho zápasu za pravdu a obranu proti zvůli vedení OBE kulminují.

Pomluva a nactiutrhání nepadá a nezaniká s pouhým odložením jakéhokoli sporu. Není tedy žádným vítězstvím, pokud bylo nějaké správní řízení či oznámení odloženo. A už vůbec to nedokazuje, že je obviněný nevinný. To, že někdo dobude nějakou tvrz, neznamená, že si podrobil ty, kteří se v ní nacházejí. Ohněm a mečem šířili svou víru lidé nepochopivší pravou evangelní zvěst. Podobně násilně se dnes chovají mocenští představitelé OBE vůči jedné historicky z nejvýznamnějších farností v celé naší autokefální církvi.

Podle posledního vyjádření vedení OBE, uveřejněném dne 24.11.2021 na jejích oficiálních stránkách (www.ob-eparchie.cz), je zřejmé, že nyní dojde k závěrečnému útoku na naši farnost a její duchovní, včetně všech věřících, kteří sdílí usnesení nedávného Mimořádného shromáždění PCO v Brně ze dne 14.11.2021. Je otázkou času, kdy k tomu dojde, nicméně lze předpokládat, že v rámci tohoto závěrečného a likvidačního opatření OBE dojde ke zrušení Farní rady, proběhne laicizace obou duchovních, jakož i vytvoření paralelní (ve skutečnosti fiktivní) církevní struktury v Brně, zcela podřízené vedení eparchie a Eparchiální radě (jež ve skutečnosti jen plní přání vedení), která sama již měla být volena a jejíž mandát, stejně jako i mandát Eparchiálního duchovního soudu, již také dávno vypršel.

Pokračovat ve čtení →

Ctihodný otec Serafím Rose nás nabádá, abychom se vždy snažili být čestnými křesťany…

Mohu se řídit pouze svým vlastním svědomím. Nemohu klamat sám sebe!

„Žijeme ve společnosti pohanštější a Kristu nepřátelštější, než ve které se narodil On sám.

Lidé nenávidí pravdu, a proto by rádi Krista znovu ukřižovali, kdyby mezi ně přišel.

Já jsem však křesťan a budu se vždy snažit být čestným křesťanem…

Mohu se řídit pouze svým vlastním svědomím. Nemohu klamat sám sebe.

Vím, že dělám správnou věc. A pokud se to, co dělám, zdá v očích světa pošetilé, mohu odpovědět pouze slovy apoštola Pavla: Veškerá moudrost tohoto světa je jen bláznovstvím v Božích očích.

To je něco, na co velmi snadno zapomínáme.Pokračovat ve čtení →

VEŘEJNÉ PROHLÁŠENÍ PCO V BRNĚ V SOUVISLOSTI S PODVODNÝM POSTUPEM VEDENÍ OLOMOUCKO-BRNĚNSKÉ EPARCHIE

STANOVISKO VĚŘÍCÍCH BRNĚNSKÉ FARNOSTI K „NOVÉMU“, NÁSILNĚ DOSAZENÉMU DUCHOVNÍMU SPRÁVCI PCO V BRNĚ!

MAJETEK CÍRKEVNÍ OBCE ZŮSTANE V RUKOU VĚŘÍCÍCH!

VIKÁRNÍ BISKUP IZAIÁŠ JAKO NOVÝ DUCHOVNÍ SPRÁVCE
NENÍ V BRNĚNSKÉ PCO VÍTÁN!

PCO V BRNĚ SI ZVOLILA SVÉ VLASTNÍ DUCHOVNÍ OTCE, ZA NIMIŽ STOJÍ A KTERÉ JEDNOMYSLNĚ PODPORUJE!

RESPEKTUJTE CÍRKEVNÍ A DEMOKRATICKÉ PRINCIPY NAŠÍ SPOLEČNOSTI!

VÝZVA POSVÁTNÉMU SYNODU K ZÁSAHU NA OBRANU POPÍRANÝCH PRÁV VĚŘÍCÍCH

Určeno:

 • Posvátnému synodu PCČZS
 • Ministerstvu kultury ČR
 • Všem věřícím brněnské PCO
 • Všem pravoslavným věřícím, kteří si ještě neuvědomili, k jakým podvodům kolem nás dochází!
 • Polici ČR, Městské policii Brno, právním zástupcům, soudům a všem příslušným institucím

Obsah:

 • Neplnění Usnesení Posvátného synodu ze dne 7.10.2021 vedením OBE
 • Snahy o obcházení zákonů a Ústavy PC prostřednictvím fiktivního „konkurzního řízení“
 • Mimořádné farní shromáždění – Hlas církevního lidu
 • Potvrzení „nového duchovního správce“ lidem i Božímu pořádku navzdory
 • PCO v Brně vyzývá věřící k legitimní obraně farnosti i jejího majetku
 • Dokud ve věci naší církevní obce (farnosti) a duchovního správce nerozhodne Posvátný synod, a nikoli světská instituce, farnost zachová současný status quo

SPOLU S NAŠIMI DĚTMI CHCEME ŽÍT V POKOJI A V MÍRU, A TAKÉ PROTO STOJÍME ZA NAŠIMI OTCI JOZEFEM A MARKEM!

 • Neplnění Usnesení Posvátného synodu ze dne 7.10.2021 vedením OBE

Posvátný Synod na svém zasedání 7.10.2021 v plném rozsahu vyhověl odvolání otce Jozefa proti suspendaci (zákazu výkonu duchovenské služby) a laicizaci (zbavení duchovenské hodnosti) a obě rozhodnutí anuloval (zrušil). Všechny kauzy měly být projednány a rozhodnuty znovu, a to eparchiálním biskupem.

Pouze eparchiální biskup může rozhodnout o kanonických otázkách ve své eparchii, nemůže to udělat nikdo jiný, a to ani vikární biskup (a to i kdyby jej eparchiální biskup písemně pověřil). Pouze eparchiální biskup, nikdo jiný. Přičemž to musí udělat sám a po řádném a důkladném osobním prověření celé kauzy, nikoli jen formálně podepsat něco, co mu někdo předloží k podpisu.

A na tomto místě je třeba zdůraznit, že k řádnému přezkumu dosud prokazatelně nedošlo. Všechna fakta k této kauze jsme již zveřejnili a dali k dispozici naší církevní veřejnosti. Znovu jsme o těchto skutečnostech jednali na Mimořádném farním shromáždění (14.11.).Pokračovat ve čtení →

Při velkém zármutku se po boku starce Paisije Svatohorce zjevil jeho Anděl ochránce!

A v té chvíli se mu dostalo tolik útěchy…

Kyperský metropolita Athanásios Lemesský vypráví:

Svatý starec Paisij (Svatohorec) mi jednou řekl, že kdysi cítil velké a silné pokušení, doslova velký zármutek, když byl ve své kalyvě (čili chýši) na Svaté Hoře Athos. Podstupoval velkou duchovní zkoušku, velký smutek, a v noci si lehl, aby si na chvíli odpočinul, neboť měl ve svém nitru příliš mnoho zármutku, příliš mnoho bolu.

Jak lze vidět i na tomto příkladu, nesmíme zapomínat, že i naši svatí prošli mnoha strastmi a mnoha těžkostmi a mnohým zármutkem.

Tam, ve své kalyvě, jak byl lidsky zoufalý, v bolesti a agónii z toho, co se stane a jak budou vyřešeny problémy, kterým musel tehdy čelit, uviděl svatého Anděla, jak stojí vedle něj a jak utírá starcův obličej čistým ručníkem.

A v té chvíli se mu dostalo tolik útěchy, tolik síly, když mu bylo zjeveno, že jeho svatý Anděl je mu na blízku a že ho přikryje (svými duchovními křídly), že ho povede a osvítí…

Zdroj: Το Περιβόλι του Αγίου Λαζάρου

Původní odkaz:

Správní orgán (MK ČR) rozhodl, že duchovním správcem PCO v Brně se stane ten, který se jí snaží již téměř rok násilně zmocnit!

Vikární biskup Izaiáš se opět pokouší zmocnit
naší farnosti

Mimořádná zpráva věřícím PCO v Brně!

Správní orgán (MK ČR) rozhodl, že duchovním správcem PCO v Brně se stane ten, který se jí snaží již téměř rok násilně zmocnit!

Správní orgán (MK ČR) naší církevní obci v těchto dnech oznámil, že i navzdory přezkumu konkurzního řízení OBE, který jsme iniciovali, provede v Rejstříku evidovaných právnických osob zápis ThDr. Igora Izaiáše Slaninky podle návrhu arcibiskupa Simeona jako duchovního správce Pravoslavné církevní obce v Brně.

Pravoslavná církevní obec se bude proti tomuto postupu nadále bránit, aby v konečném důsledku zabránila vikárnímu biskupovi Izaiášovi ve vstupu do chrámu i farnosti, neboť se o něj pokoušel podvodným způsobem již vícekrát.

Postup vikárního biskupa Izaiáše je navíc v příkrém rozporu s nedávným Usnesením Posvátného synodu naší místní Církve.

Toto jednání osob ve vedení OBE považujeme za vůči naší farnosti likvidační, krajně nepřátelské a mimořádně protivící se duchu církevnosti, neboť každý dobrý pastýř vchází ke svému stádci dveřmi, ale ten, „kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič“ (Jn 10,1).

Vy, drazí věřící, jste sami pochopili a poznali, kdo je v naší farnosti dobrým pastýřem, a celé poslední roky jste ho věrně následovali, protože on Vám všem ukazoval ryzí a pravdivou cestu ke Spasiteli…

„Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne…“ (Jn 10, 11-14)

Drazí věřící, připravme se na těžkou zkoušku!

Nevydávejme náš svatý chrám do rukou těch, kteří se ho chtějí zmocnit pro zisk, a nikoli z lásky k nám, prostým věřícím.

Už jsme se jednou vyjádřili v tom smyslu, že Farní shromáždění, které se konalo 14.11. v našem chrámu sv. Václava v Brně, považujeme za manifest skutečných věřících skutečné farnosti, jehož účastníci jsou dobří pravoslavní křesťané a žádní vzbouřenci, za jaké nás lživě nazvali.

Jako účastníci tohoto Farního shromáždění jsme vyjádřili všeobecnou jednomyslnost v tom, aby se naším správcem nestala kontroverzní postava vladyky Izaiáše (THDR. IGORA IZAIÁŠE SLANINKY), pomocného biskupa šumperského, který nemá k farnosti naprosto žádný vztah, a navíc se jí pokusil již podruhé podvodně zmocnit.

Zůstaňme jednotní a braňme nám generacemi našich předků svěřené hodnoty!

Na přímluvy Přesvaté Bohorodice, svatého Archanděla Michaela i všech svatých…

Bůh nám pomáhej!

Kdo se dnes může opravdově nazývat pravoslavným křesťanem?

„Vzdělaní na základ apoštolský a prorocký, kdežto jest gruntovní úhelný kámen sám Ježíš Kristus.“ (Ef 2,20)


Starec Jevstratij (Golovanský)

Kdo se dnes může opravdově nazývat pravoslavným křesťanem?

Ten, kdo se může opravdově nazývat pravoslavným křesťanem, je takový člověk, který správně věří v Krista, a proto je skutečně pravoslavným křesťanem, který bezpodmínečně přijímá to, co nám o sobě On sám, Bohočlověk, zjevil, když žil mezi námi. Nicméně omezená lidská mysl nestačí k úplnému pochopení pravdy Evangelia, takže je nezbytné božské osvícení. Náš Pán, když vidí dobrou vůli, dává pravou víru, kterou také zdokonaluje:

„Patříce na vůdce a dokonavatele víry Ježíše, kterýžto místo předložené sobě radosti strpěl kříž, opováživ se hanby, i posadil se na pravici trůnu Božího.“ (Žd 12,2)

To je jediný základ naší víry.

„Nebo základu jiného žádný položiti nemůže, mimo ten, kterýž položen jest, jenž jest Ježíš Kristus.“ (1 Kor 3,11)

Pokračovat ve čtení →