Svatost, která je pro mnohé z lidí nedostižitelná, se pro svatého Jana Šanghajského stala realitou!

Právě dnes si připomínáme památku svatého Jana Šanghajského a San Franciského

2. července / 19. června

 

Právě dnes uplynulo 25 let od jeho slavné kanonizace

“Svatořečení světitele Jana, které se uskutečnilo 2. července 1994 v San Franciscu, nám zjevilo ještě jasněji význam tohoto velikého ruského světce našich dnů. Vladyka žehná všem pravoslavným křesťanům, těm, kteří touží po setkání se svatostí, vnáší do srdcí věřících naději, že není možné stále se Bohu rouhat, že místo smutku musíme silněji milovat Hospodina, pevněji se držet života pravoslavné Církve, upravit svůj život dle jejích pravidel a kánonů a zbožně přistupovat ke všem jejím spasitelným Tajinám.”

Svatá Matka Církev slaví památku jednoho z největších světců naší doby 19. června / 2. července.

Svatý otče Jane, pros Boha za nás!

(Uveřejněno v Pravoslavném kalendáři 1997)Continue reading →

Po stopách našich pravoslavných svatých na Balkáně

Bitola čili Monastýri, starobylé město v Severní Makedonii, jež nás spojuje s Byzancí
a
s vírou našich Otců…

Když jsme nedávno po mnoha set kilometrové cestě po dálnici dorazili do města Bitola v Severní Makedonii, vzpomněl jsem si na vyprávění některých mých přátel o bohosloveckých počátcích našich krajanů a navíc pravoslavných bratří, kteří zde kdysi dávno studovali základy svatého pravoslaví.

Mám na mysli mnohé Čechy a další Slovany, kteří na Bitolském teologickém semináři absolvovali základy pravoslavné ortodoxie a ortopraxie z úst věhlasných biskupů a mnichů – místních učitelů, kteří zde působili. Jednalo se sice o poměrně krátkou, byť plodnou éru, která započala v roce 1921 a trvala až do roku 1941, tedy do nástupu pronásledování a válečných pohrom.

Jednou z těchto našich dodnes nepříliš známých osobností je nedávno kanonizovaný svatý – novomučedník Stanislav (Nasadil).Continue reading →

Pán čeká na naše srdce…

Před pláštěnicí

Světitel a divotvorce Jan Šanghajský a San Franciský

Truchlivé to setkání a smutný to pohled!

Před našimi zraky je mrtvý, který je podivuhodný a neobyčejný.

Leží před námi Král nebe i země, Stvořitel všehomíra.

On za nás zemřel.

My jsme zhřešili, a On strádal.

Lidé porušili Boží přikázání, odstoupili od Boha. A Bůh, který si přál přivést je opět k sobě svou láskou, je mučen a umírá za ně.Continue reading →

Péče o duši podle svatého Serafima Sarovského

Péče o duši podle “báťušky” Serafima

Člověk se svým tělem je podoben zapálené svíci. Jak svíce musí jednou shořet, stejně tak i člověk musí jednou zemřít. Jelikož je lidská duše nesmrtelná, musí být naše péče a starost zaměřena více na ni než na tělo, neboť „co prospěje člověku, když získá celý svět, a ztratí duši svoji?“ (Mk 8,36)

Při příležitosti “zimního” svátku svatého otce Serafima Sarovského (2./15.1.) uvádíme též jeho život a výběr z duchovního poučení, jak je připravil o. Marek Malík:

Otec Andreas (Konanos) – známý řecký pravoslavný kazatel

Otec archim. Andreas (Konanos)

Místo úvodu

Letošní lednové (měsíční) poučení začínáme poměrně nevšedním tématem.

Naše zraky a zájem spočinuly na dnes již známém řeckém kazateli, otci archim. Andreasovi (Konanosovi), jehož vpravdě otevřený, otcovský a duchovní přístup ke všem jeho posluchačům mu zajistil nejen všeobecnou známost, ale také velkou oblibu v řadách především řeckých pravoslavných věřících.

Přednášky a homilie otce Andrease jsou však známy i za hranicemi Řecka. Lze se s nimi setkat např. na stránkách Sretěnského monastýru v Rusku (viz www.pravoslavie.ru) a jinde.Continue reading →

Jak se modlit

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

Modlitbu pronášejme s vroucími slovy naplněnými bolestí

S vroucím citem a bolestí v srdci opakujme slova modlitby:

„Pane Ježíši Kriste, daruj nám pravé, v slzách přinášené pokání.

Ty jsi pro nás zůstal jedinou nadějí ke spáse.

Ty jsi pravda uprostřed tolika lží.

Ty jsi radost uprostřed tolika zármutku.

Ty jsi naše vykoupení uprostřed tolika hříchů.

Ty jsi „Pokoj“ uvnitř tak rozbouřeného světa.“

Zdroj: FB

“Zlatá ústa” naší Církve – Prorok dokonalého křesťanského života

Svatý Jan Zlatoústý

Podle díla (†) archim. Georgia Grigoriatského

V Bohu zesnulého igumena Posvátného monastýru
sv. Řehoře na Svaté Hoře Athos

Slovo úvodem

Svatý Jan Zlatoústý (řec. Χρυσόστομος), jak kdysi poznamenal ve své homili ke svátku tohoto světce archim. Georgios Grigoriatský, patří kromě jiných svých věhlasných vlastností také k řádu našich předních novozákonních „proroků“.Continue reading →

Ti, kteří se po mnoha letech netlení probudili jako ze snu a všem svědčili o Vzkříšení!

Život svatých Sedmi mládenců efezských:

Maximiliána, Jamblicha, Martiniána, Dinoýsia, Antonia, Konstantina (Exakustodiána) a Jana

(památka 4. / 17. srpna a také 22. října / 4. listopadu)

Pozemská pouť svatých sedmi mládenců z Efezu: Maximiliána, Jamblicha, Martiniána, Dionýsia, Antonia, Konstantina (Exakustodiona) a Jana spadá do 3. stol. po Kristu.

Sv. Maximilián byl synem místního správce města Efezu a ostatních šest mladíků se narodilo v rodinách bohatých efezských občanů.Continue reading →