Jak se modlit

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

Modlitbu pronášejme s vroucími slovy naplněnými bolestí

S vroucím citem a bolestí v srdci opakujme slova modlitby:

„Pane Ježíši Kriste, daruj nám pravé, v slzách přinášené pokání.

Ty jsi pro nás zůstal jedinou nadějí ke spáse.

Ty jsi pravda uprostřed tolika lží.

Ty jsi radost uprostřed tolika zármutku.

Ty jsi naše vykoupení uprostřed tolika hříchů.

Ty jsi „Pokoj“ uvnitř tak rozbouřeného světa.“

Zdroj: FB

«Zlatá ústa» naší Církve — Prorok dokonalého křesťanského života

Svatý Jan Zlatoústý

Podle díla (†) archim. Georgia Grigoriatského

V Bohu zesnulého igumena Posvátného monastýru
sv. Řehoře na Svaté Hoře Athos

Slovo úvodem

Svatý Jan Zlatoústý (řec. Χρυσόστομος), jak kdysi poznamenal ve své homili ke svátku tohoto světce archim. Georgios Grigoriatský, patří kromě jiných svých věhlasných vlastností také k řádu našich předních novozákonních „proroků“.Читать далее →

Ti, kteří se po mnoha letech netlení probudili jako ze snu a všem svědčili o Vzkříšení!

Život svatých Sedmi mládenců efezských:

Maximiliána, Jamblicha, Martiniána, Dinoýsia, Antonia, Konstantina (Exakustodiána) a Jana

(památka 4. / 17. srpna a také 22. října / 4. listopadu)

Pozemská pouť svatých sedmi mládenců z Efezu: Maximiliána, Jamblicha, Martiniána, Dionýsia, Antonia, Konstantina (Exakustodiona) a Jana spadá do 3. stol. po Kristu.

Sv. Maximilián byl synem místního správce města Efezu a ostatních šest mladíků se narodilo v rodinách bohatých efezských občanů.Читать далее →

Stačí růst v dobru a rozvíjet dobrou duchovní zkušenost

Ctihodný starec Porfýrios Kavsokalyvitský

Stačí růst v dobru a rozvíjet dobrou duchovní zkušenost

Zdá se být velmi obtížné stát se dobrým, ale ve skutečnosti je to velmi snadné, když začnete s dobrými zkušenostmi.

K tomu, abyste rostli, nepotřebujete nějaké zvláštní úsilí.

To dobro, které máš, máš uvnitř, jednoduše tím žiješ. Nenamáháš se, prožíváš to, je to tvoje vlastnictví, které udržuješ, a pokud dáváš dobrý pozor, zůstane ti po celý život.

Pemptousia.gr

«Jediný Lukáš je se mnou», jak se o něm vyjádřil sv. apoštol Pavel ve svém Listu k Timotheovi

Svatý apoštol a evangelista Lukáš

(památka 18. října / 31. října)

Jediný Lukáš je se mnou. (2. Tim 4, 11)

Pocházel z Antiochie, v mládí vystudoval řeckou filozofii, dále lékařství a malířství.
Tehdy, když na zemi kázal Ježíš Kristus, svatý Lukáš přišel do Jeruzaléma, kde spatřil Spasitele, slyšel Jeho spásonosné učení a byl svědkem Jeho zázračných skutků. Uvěřil v Něho jako ve Spasitele a byl zvolen jedním ze Sedmdesáti apoštolů, kteří byli vysláni šířit blahou zvěst (Luk 10, 1).

Читать далее →

Apoštol Lásky

V těchto dnech si připomínáme Zesnutí svatého apoštola a evangelisty
Jana Teologa, Apoštola Lásky.

DESET SLOV O LÁSCE

1. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká: `Poznal jsem ho´, a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.
(1. Jan 2, 1 — 6)

Читать далее →

Mějte bázeň před Bohem… Mějte lásku… Buďte milosrdní…

Ctihodná matka Sofia z Kleisouri

— Mějte bázeň před Bohem… Mějte lásku… Buďte milosrdní…

— Vidíš mě, která tady žiji tolik let? Tady jsou tři démoni, kteří proti mně vedou zápas. Jeden představuje nevěru. Druhý prostopášnost a třetí snahu zalíbit se lidem.

— Asketka z Kleisouri také říkala: Ó (moje) duše touží (doslova je spalována láskou) po Kristu!Читать далее →