Nebeské Království chtějí získat všichni…

Ctihodný Makarios Egyptský

Nebeské Království chtějí získat všichni…

Většina lidí si přeje získat království bez úsilí a potu, a zatímco v blaženosti opěvují svaté muže a touží po stejné cti a darech, už se ale zdráhají mít podíl v bolestech a v utrpení, které tito světci snášeli.

Každý chce dosáhnout (nebeského) Království, prostitutky i celníky, všichni lidé, a právě proto existují pokušení a utrpení, aby bylo zjeveno, kdo z nich skutečně a pravdivě miloval svého Pána, a aby mohli spravedlivě získat nebeské Království.

Zdroj: Pemptousia.gr

On byl celý obstoupen a proniknut Božským dechem…

Ctihodný vyznavač Sergij (Srebrjanskij)

památka v den zesnutí 23. března / 5. dubna,
v den vyzdvižení svatých ostatků 28. listopadu / 11. prosince
a v den památky svatých nových mučedníků a vyznavačů ruských

Ctihodný otec Sergij se narodil roku 1870 v rodině kněze jako Mitrofan Vasiljevič Srebrjanskij, ve vesnici Trechsvjatskoje Voroněžského újezdu v rámci Voroněžské gubernie. Roku 1889 zakončil Voroněžskou duchovní školu a následně na to završil v roce 1892 také Voroněžský duchovní seminář. Dále začal navštěvovat Varšavskou vysokou školu veterinární. V té době se také seznámil s dcerou kněze Vladimíra Ispolatovského Olgou, s níž se roku 1893 oženil. Se svojí ženou žili ve Varšavě, a právě tam se rozhodl vstoupit na cestu kněžské služby. Téhož roku (1893) byl biskupem Voroněžským Anastasijem (Dobradinym) rukopoložen na diákona. V následujícím roce (1894) byl rukopoložen na kněze ve městě Orle a vzápětí ustanoven knězem 47. Dragounského pluku.Pokračovat ve čtení →

Bůh si přeje, aby naše srdce bylo čisté…

Svatý Nektários, biskup pentapolský

Bůh si přeje, aby naše nitro bylo čisté…

Boží blahodať (milost) nepřichází k tomu, kdo je zotročen hříchu, protože mezi světlem a temnotou  nemůže existovat žádné obecenství.

Duch Milosti, aby zachránil člověka, musí najít jeho nitro čistým, aby se v něm usídlil, neboť se nejedná o pouhé vysvobození z moci ďábla, nýbrž o úmluvu a smíření s Bohem.

Jde o naše synovství čili adopci ze strany nebeského Otce, o naše připočtení k andělům a svatým, jde o v pravém slova smyslu „zbožštění“ (theosi) člověka.

Zdroj: Pemptousia.gr

Jak velkou sílu má pokání

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

Pokání má velkou sílu.

Bere (do rukou) uhlí a dělá z něj diamant.

Bere vlka a činí z něj beránka.

Bere někoho divokého a činí z něj muže svatého.

Bere zločince potřísněného krví a činí z něj prvního obyvatele Ráje.

Právě proto, že má pokání tak velkou sílu, snaží se ďábel zabránit člověku, aby činil pokání.

To vysvětluje námitky mnoha lidí k pokání a vyznání jejich hříchů.

Zdroj: FB

Beze studu a bez zaváhání

Svatý Nektarios Eginský

Bez studu a zaváhání

Zpověď je akt svobodné vůle a čestné vyznání učiněných hříchů – beze studu a bez zaváhání, ale se sebezpytem a zkourmouceným srdcem před osobou, kterou Církev ustanovila k vykonání svaté Tajiny zpovědi (tedy před knězem-zpovědníkem).

Aby byla zpověď pravdivá a účinná, musí být dobrovolná a upřímná, protože nucené a neupřímné vyznání je zbytečné, neboť tam se nejedná o přímý příkaz našeho srdce, projev lítosti a projev touhy po uzdravení (čili o terapii).

Vyznání musí být tedy vykonáno beze studu a bez zaváhání, ale s odvahou a sebeodsuzováním, protože odvaha je projevem odvrácení se od hříchu, zatímco stud (pocit hanby) odkazuje na nedostatek této odvahy.

Zdroj: Pemptousia.gr

Jak se modlit

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

Modlitbu pronášejme s vroucími slovy naplněnými bolestí

S vroucím citem a bolestí v srdci opakujme slova modlitby:

„Pane Ježíši Kriste, daruj nám pravé, v slzách přinášené pokání.

Ty jsi pro nás zůstal jedinou nadějí ke spáse.

Ty jsi pravda uprostřed tolika lží.

Ty jsi radost uprostřed tolika zármutku.

Ty jsi naše vykoupení uprostřed tolika hříchů.

Ty jsi „Pokoj“ uvnitř tak rozbouřeného světa.“

Zdroj: FB