Čas tohoto života je časem sběru a sklizně

Ctihodný starec Josef Hesychasta (+1959)

Čas tohoto života je časem sběru a sklizně. A každý, kdo shromažďuje pokrm, pokud možno čistý, ukládá ho pro věčný život. (V tomto životě) Nevyhrává nutně člověk moudrý, ušlechtilý, řečník anebo bohatec, ale ten, kdo je ponižován, kdo je trpělivý, na kom je dopouštěna nespravedlnost a on při tom odpouští, ten, kdo je pomlouván a pomluvy snáší, ten, kdo se stane podobný „houbě“, jež vyčistí vše, co slyší od druhých, co mu řeknou, bez ohledu na téma. Takový člověk dosahuje velkého očištění a jasnosti. Takový člověk dosahuje vysoké dokonalosti. Takový člověk se raduje ze zření velkých tajemství. Takový člověk se nakonec dostává odtud přímo do Ráje.

Tradiční srbský svátek „Vidovdan“ čili památka sv. Víta, sv. knížete Lazara a dalších srbských mučedníků

Srbský „Vidovdan“

Dne 28. června (15. června dle církevního kalendáře) si Srbská pravoslavná církev připomíná a slaví den sv. Víta – tzv. Vidovdan (Видовдан).

Tento den si připomínáme rovněž smutnou událost, kdy bylo srbské vojsko poraženo na Kosově poli tureckým vojskem sultána Murada I.

Jde o památku sv. mučedníka a knížete Lazara Srbského a všech svatých srbských mučedníků položivších svůj život za víru a Kristu až do dnešních dní.Pokračovat ve čtení →

Doplnění k původní zprávě o křtu afrického krále Davida

Doplnění k původní zprávě:

http://pravoslavbrno.cz/aktuality/africky-kral-z-pobrezi-slonoviny-prijal-pravoslavny-krest-na-svate-hore-athos/

Africký kmenový král přijal pravoslavný křest
na Svaté Hoře Athos

Svatá Hora Athos představuje slavný „maják“ pravoslaví a její duchovní záře překračuje hranice řeckého státu, a zahrnuje tak doslova celý svět.

Toto duchovní vyzařování, které překračuje hranice národů, kmenů a jazyků, potvrzuje zcela jedinečným způsobem ono všepravoslavné poselství pravoslavné víry a samotné přikázání Pána Ježíše, které dal svým učedníkům, když pravil: „Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů…“ (srov. Mt 28,19)

Svatá Hora Athos nejen že dává duchovní vedení celému světu, ale je také magnetem pro lidi ze všech ekonomických, společenských a duchovních tříd, bez ohledu na jejich rasu, jazyk nebo náboženství.Pokračovat ve čtení →

Staňte se moudrými

Ctihodný starec Porfýrios Kavsokalyvitský († 1991)

Staňte se moudrými

Čím více se přibližujete k Bohu, tím více se stáváte opatrnějšími, aniž byste si to uvědomovali anebo o to usilovali, a to se týká všech věcí, zejména pak těch duchovních.

Tím, jak dáváte pozor na svou duši, stáváte se působením Boží blahodati moudřejšími.

Zdroj: Pemptousia.gr

Sv. Maxim Vyznavač jako Učitel duchovního života

Úryvek z díla sv. Maxima Vyznavače o lásce

V úvodu ke svým Stům kapitolám o lásce sv. Maxim píše, že sám důkladně studoval slova jemu předcházejících svatých Otců. Radí nám proto, abychom duchovní literaturu četli s dobrým úmyslem a hledali duchovní užitek, který tato slova naší duši přinášejí.

Sv. Maxim ještě dodává, že dnes je mnoho těch, kteří se učí slovem, ale již méně těch, kteří se učí a druhé vyučují skutkem.

Jen ten, který čte s hlubokou bázní Boží a ve snaze získat dokonalou lásku, mívá největší užitek, ať již z těchto „Kapitol“ anebo z jiných duchovních knih.Pokračovat ve čtení →

Důstojný starče Efreme Arizonský, „Mnohá a blahá léta!“

Důstojný starec Efrem se dožívá svých
90. narozenin v Pánu!

*24. června 1928

Drahý starče Efreme, „Mnohá a blahá léta!“

Nechť Vám Pán a Přesvatá Bohorodice darují pevné zdraví!

Hodně síly k pokračování Vašeho duchovního zápasu v Kristu!

Vše dobré a požehnané do Vašeho misijního díla!

Prosíme o Vaše modlitby.Pokračovat ve čtení →

Podivuhodný je Bůh ve svých svatých

Zázračná neporušitelnost ucha a ruky svatého Jana Zlatoústého (Chrysostoma)

Místo úvodu

Svatý Jan Zlatoústý přirovnává v jednom svém výkladu srdce svatého apoštola Pavla „k nebi a k moři“; k nebi pro jeho čistotu a k moři pro jeho propastnou hlubinu. Pavlovo srdce, přesněji řečeno hlubina jeho moudrosti, mohla přenést každého věřícího ze země na nebesa. „Kdo by plul po tomto moři,“ zdůrazňuje svatý Jan Zlatoústý, „ten se vydává na cestu provázenou příznivým větrem; na tomto moři je totiž namísto mořských větrů sám Boží Duch, který provází cestující duše.“ „Kdo by chtěl plavat po tomto moři,“ jak dodává slavný cařihradský arcibiskup, „nepotřebuje ani vesla, ani olej, ale lásku k moudrosti.“[1]

Podivuhodný je Bůh ve svých svatých

Kdysi dávno v Konstantinopoli si jeden muž sjednal schůzku se svatým Janem Zlatoústým, arcibiskupem tohoto sídelního císařského města. Když jeho tajemník odešel, aby sv. Janovi oznámil příchod této návštěvy, a poté co otevřel dveře místnosti, v níž sv. Jan Zlatoústý pracoval, uviděl, jak je sv. Jan zaneprázdněn nějakým rozhovorem s jiným mužem, který byl nakloněn u ucha sv. Jana Zlatoústého a něco mu do něj šeptal. Sv. Jan si zapisoval na papír to, co mu tento neznámý muž diktoval. Janův tajemník nechtěl svého pána obtěžovat, a proto šel říci návštěvě, aby chvíli počkala. Pokaždé, když se šel podívat, zahlédl stejný obrázek: oba dva muže pracující u stolu a sv. Jana zapisujícího něco do svých materiálů.Pokračovat ve čtení →