„Hledejme spíše teplou Boží ruku“ (A. I. Solženicyn)

„Hledejme spíše teplou Boží ruku“

Alexandr Isajevič Solženicyn

(ruský spisovatel, disident, publicista a nositel Nobelovy ceny)

„Politováníhodná a zoufalá situace, do níž klesla současná západní civilizace, je do značné míry důsledkem jedné fatální chyby, která zní: „Věřte tomu, že obranná síla světa se zakládá pouze na atomových zbraních.“

Ve skutečnosti je ale obrana míru závislá na širokých srdcích a vyrovnaných jedincích.

Každý pokus najít cestu ven ze situace, do níž se dostal dnešní svět, bude zcela bezplodný, pokud nedojde k pokání a k návratu našeho svědomí ke Stvořiteli všeho.

Vždyť smyslem našeho života není hledání materiálního štěstí, nýbrž směřování duše k důstojnému duchovnímu rozvoji.

Namísto čistě biologických a zcela bezohledných nadějí posledních dvou století, které nás vedly k nule a na pokraj buď jaderné anebo jiné smrti, usilujme s odhodláním a hledejme spíše teplou Boží ruku, kterou jsme zavrhovali s tak velkou lehkomyslností a povýšeností…

Nic jiného nás totiž nemůže zachytit v našem pádu dolů.“

Zdroj: „Ορθόδοξος Κυψέλη (Thessaloniki, 2011)

Blog: Proskynitis

Slova života a útěchy pro každý den

Z poučení světitele a novomučedníka
Serafima (Zvezdinského)
(1883-1937)

Jak se modlit v chrámu během svaté liturgie

Aby ses mohl snáze a soustředěněji účastnit svaté liturgie, snaž se modlit tímto způsobem: v době čtení hodinek (tj. 1., 3. a 6. hodinky) vzpomínej na zesnulé a živé. Toto tvé modlitební vzpomínání se povznese spolu se vzpomínáním kněze k nebi a dodá útěchu těm, za které se modlíš. Nehraje roli, zda jsou jejich jména vzpomínána v oltáři u žertveníku či u dveří oltáře nebo v chrámu – Hospodin je uslyší všude.Pokračovat ve čtení →

Několik slov o velkém a slavném proroku Eliášovi Thesbitském (9. století př. Kr.)

Proč je nám, dnešním křesťanům, svatý a slavný prorok Eliáš tolik blízký?

Archim. Georgios Grigoriatský (+ 2014) ve svém kázání o sv. proroku Eliášovi praví, že tento světec je blízký všem křesťanům, bez rozdílu. Nám všem je tím nejlepším příkladem a vzorem.

Ať už se jedná o nás, ve světě přebývající (ale nikoli podle principů tohoto padlého světa žijící) křesťany, nebo o mnichy, kteří podobně jako tento prorok odešli do „pouště“, kde hledají Boží vůli a naplňují ji v Bohu příkladné lásce k bližnímu.

Svatý Eliáš byl předně horlivým zvěstovatelem Boží vůle, a nebál se ani zle smýšlejícího panovníka, ani vlivných žreců na dvoře krále Achaba a jeho ženy Jezábel.

Svatý Eliáš měl ve svém srdci touhu po Bohu, byl v Bohu moudrým a Bohem vedeným horlivcem pro víru par excellence.Pokračovat ve čtení →

Další z řady svatých novomučedníků ruských

Světitel a nový mučedník Serafim (Zvezdinskij),
biskup dmitrovský (1883–1937)

památka 13. /26. srpna a v den památky svatých nových mučedníků a vyznavačů ruských

 

Narodil se roku 1883 v rodině jedinověreckého kněze¹ Jana a jeho ženy Evdokie Zvezdinskýcha a ve křtu obdržel jméno Nikolaj. Když byly chlapci dva roky, přišel o matku. Díky své něžné lásce mu byl otec Jan nejenom otcem, ale i matkou, jeho každodenní vřelost, srdečnost a něžnost nedopustily, aby malý Kolja pocítil, že je sirotkem nemajícím matčinu záštitu. Otec učil malého Kolju úctě k církevní službě, chrámu, zpěvu a čtení.

Do školy začal Kolja chodit při jednověreckém chrámu a po jejím skončení v roce 1895 přešel do Zaikonospaského Duchovního gymnázia². Poté se Nikolaj Zvezdinskij učil v Moskevském duchovním semináři. V chrámu Krista Spasitele v Moskvě ho tehdejší biskup Parthenij (Levický), který byl nedlouho předtím rektorem semináře, posvětil na čtece (žalmistu) a hypodiákona.Pokračovat ve čtení →

Červencové aktuality naší farnosti

Aktualita

Památka svatých Otců šesti Všeobecných sněmů

Kněžské svěcení v brněnské farnosti

Panychida za tragicky zesnulé při požárech v Řecku

Brno, 29.7.2018

 

Památka svatých Otců šesti Všeobecných sněmů

V 9. neděli po svaté Padesátnici jsme si připomněli památku svatých Otců šesti Všeobecných sněmů. Vězme, že památka svatých Otců šesti všeobecných čili ekumenických sněmů, které byly sezvány v různém období během prvního tisíciletí, se začala šířit již po Prvním všeobecném sněmu (325 po Kr.). Postupné zavádění této památky je patrno v dílech svatých Otců působících během prvních deseti století.

Takto psal kupříkladu světitel Řehoř Veliký (Dvojeslov) ve svém poselství k Janovi, patriarchovi konstantinopolském, a ostatním patriarchům o čtyřech Všeobecných sněmech:

„Přijímám a ctím čtyři sněmy jako čtyři knihy svatého evangelia, tj. se vší oddaností bráním a zcela ochraňuji sněm v Niceji, při němž bylo zavrženo lživé učení Ária; Konstantinopolský, při němž byl odhalen blud Eunomia a Makedonia; Efezský, při němž byla zavržena bezectnost Nestoria; Chalkedonský, při němž byla zavržena pomatenost Eutychia a Dioskora.“Pokračovat ve čtení →

Očistěme svá srdce, abychom naším vnitřním zrakem uzřeli Pána

Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou!

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

Starec Efrem jednou pravil svým učedníkům: „Toto jsem vám ještě nikdy před tím neříkal. A je to moje vlastní chyba, řekněme moje vlastní zodpovědnost.“

A dále pokračoval:

„Srdce člověka je středem pohybů, které jsou „nad přirozeností“ (υπέρ φύσιν), dále těch, které jsou „v souladu s přirozeností“ (κατά φύσιν), ale i těch, které jsou „proti přirozenosti“ (παρά φύσιν). Všechny věci a všechny pohyby mají svůj počátek v srdci. Pokud je srdce očištěno, pak je Bůh spatřován, pak můžeme vidět Boha. Jak ho ale vidíme? Je snad Bůh antropomorfní a má snad lidskou podobu, abychom Ho mohli (fyzicky) uzřít? Ne, nikoli. Bůh je noetický. Bůh je Duch – a jako absolutní Duch se nachází všude. Nachází se však také v srdci člověka, když se srdce stává nádobou vhodnou k přijetí Boha. A aby se někdo stal takto připravenou nádobou, musí se očistit. Neumývejme ji vodou, ale očistěme ji od nečistých myšlenek. Aby však bylo srdce očištěno, je třeba přijmout nějaký lék. A tím lékem je modlitba.“

Zdroj: Přátelé starce Efrema Arizonského

Všude zasévejte dobré semeno Božího slova

Všude zasévejte dobré semeno Božího slova

Svatý Serafim Sarovs

Všude zasévejte „dobré semeno“, Boží slovo. Zasévejte ho do dobré země. Zasévejte ho také do písku, zasévejte ho na cestě, zasévejte ho i mezi koukol. Možná, že některá z těchto semen, dříve nebo později, vzrostou a přinesou plody. Nepohřbívej své hřivny (talenty a dary), které ti Bůh dal, aby tě poté nepotrestal. Dej je spíše obchodníkům a nech je s nimi obchodovat.

Zdroj: Přátelé Svaté Hory Athos