Hle, On je Chléb, Cesta, Pravda a Život.

Svatý Jan Zlatoústý

Podívej se zpět a uvidíš, že Kristus za tebe umírá.

Podívej se vzhůru a uvidíš, že Kristus se za tebe přimlouvá.

Podívej se dovnitř a uvidíš Krista, který v tobě přebývá.

Podívej se před sebe a uvidíš, že Kristus přišel kvůli tobě.

Hle, On je Chléb, Cesta, Pravda a Život.

Svatý Jan Zlatoústý

FB

Různé projevy Boží milosti podle starce Efrema

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

Když někdo zápasí dobrým zápasem v Bohu,
získává dva druhy Boží milosti (blahodati).

První z těchto milostí je útěcha Ducha Svatého, který naplňuje duši radostí, pokojem, jásotem a dalšími podobnými pocity.

A druhá milost představuje takzvanou zkušenost (čerpanou z) pokušení.

Tato druhá forma milosti je neoddělitelně spjatá s duší, neboť od člověka nikdy neodstupuje, vždyť je spojena se srdcem, které přijalo zkušenost různých pokušení, zatímco první z milostí, tedy milost Ducha Svatého, někdy přichází, ale jindy zase odstupuje.Pokračovat ve čtení →

Svatí očekávají na Kristův pokyn, aby mohli pomoci nám na zemi…

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

Rozhovor s jednou věřící

Spolubesednice (při rozhovoru se starcem):

Starče, náš svět, my všichni jsme v těžké situaci, když vezmeme v potaz vše, co se odehrává kolem nás, co vidíme a slyšíme. Máme se něčeho obávat?

Starec Efrem:

Ano, máme pocit, že to, co se děje, bude mít katastrofální následky, a děje se to již každý den. Také proto se utíkáme do monastýrů a chrámů, ale neměli bychom mít strach. Jen pomysleme, když se jeden andělský řád proměnil v démony, který učinil tolik škody, o co více nám mohou pomoci ti, zbylých děvět řádů andělských, kteří zůstali věrní Bohu.Pokračovat ve čtení →

Rozhovor na duchovní téma se starcem Paisijem

Cithodný starec Paisij

– Ty se, příteli, zpovídáš? Účastníš se pravidelně církevního života?

– Já, otče, tyto věci považuji za záležitosti formální (tedy z mého pohledu nepodstatné).

– Ach, ne! To jsou naopak věci klíčové, podobné centrálnímu kameni ve stavbě kopule (chrámu), je to právě ten klíč! Když ho odstraníš, pak se celá stavba zhroutí.

Zdroj:

FB, (To Mega Gerontikon)

Kristova láska nikdy nekončí…

Starec Porfýrios Kavsokalyvitský (+1991)

Kristova láska nikdy nekončí…

Láska (božská láska čili éros) ke Kristu[1], to je něco naprosto zvláštního. Ona nikdy nekončí, nemůžeš ji vyčerpat. Dává život, dává sílu, dává zdraví, dává, dává, dává… A jak dává, tím více si člověk přeje se zamilovat, zatímco lidská láska může člověka spíše unavit, doslova ho přivést k bláznovství. Když ale skutečně milujeme Krista, všechny ostatní lásky ustupují opodál. Ostatní lásky, než je láska Kristova, se mohou lidé nasytit, uspokojit. Kristovy lásky se však člověk nemůže nikdy zcela nasytit. Jen tělesné lásky se může zahltit.

Zdroj: Pemptousia.gr

[1] řec. (o) έρωτας προς τον Χριστό

Trojice zářných světců jako připomínka našeho pozemského úsilí o dokonalost a svatost

Svatí Prokop, Ludmila a Euthýmie Všechvalná
(16./29. září)

„A kdo je svatý, posvěť se ještě.“ (Zj. 22,11)

Není nic důležitějšího než to, aby každý z nás pochopil, proč o určitou věc ve svém životě usiluje a kvůli jakým věcem či ideálům přináší svoji každodenní oběť a úsilí.

Odchod mnichů do ústraní pustiny anebo duchovně vedený zápas lidí spjatých před Bohem rodinným a manželským poutem, jedno i druhé je v křesťanském chápání uskutečňováno s identickým cílem. Podle svatých a bohonosných Otců je oním cílem „theose“, společenství v Kristu a život s Kristem, sjednocení s Bohem skrze Jeho blahodať v té míře, jak je to jen pro člověka možné, což ve svém důsledku vede k získání „podobnosti s Bohem“, jíž nás zbavil prvotní hřích a následné zatemnění Božího obrazu v člověku.Pokračovat ve čtení →

Spasiž, Pane, lid svůj a požehnej dědictví svému!

Povýšení svatého a čestného Kříže

 památka 14. / 27. září

Tropar (hlas 1.)

Spasiž, Pane, lid svůj a požehnej dědictví svému!

Vítězství daruj nad nepřáteli pravoslavným křesťanům
a ochraňuj věrné své Křížem svým.

Kříži tvému klaníme se, ó Pane, a svaté Vzkříšení tvé slavíme.

Tento den oslavujeme dvě události spojené se svatým a čestným Křížem Kristovým. První je nalezení čestného Kříže na Golgotě a druhá je navrácení čestného Kříže z Persie do Jeruzaléma.

Římští císařové, kteří byli pohané, se snažili zcela zničit a vymazat z paměti křesťanů vzpomínku o svatých místech, kde strádal, byl ukřižován, pohřben a nakonec vstal z mrtvých náš Spasitel Ježíš Kristus. Pokračovat ve čtení →