Metropolita rakouský děkuje naší církevní obci za poskytnutí daru pro postižené ničivými požáry v Řecku

Poděkování 

Rakouské metropolie Ekumenického patriarchátu
za poskytnutý dar

Doplňujeme stručný překlad Děkovného dopisu Metropolity rakouského Arsenia za přijatý finanční dar poskytnutý naší Pravoslavnou církevní obcí v Brně pro trpící a postižené ničivými požáry v Řecku.

Drahý otče Jozefe,

Rád bych Vám tímto poděkoval za Vaši pohostinnost v době mé (poslední) návštěvy v Brně. Bylo mi potěšením setkat se s Vámi a sloužit spolu s Vámi svatou liturgii.

Velmi Vám děkuji za Vaši velkou podporu a bratrskou lásku, kterou jste vyjádřil trpícím občanům Řecka, kteří byli postiženi ničivými požáry v okolí Athén během (loňského) léta.

Úctyhodná částka ve výši 4 tis. EUR, kterou jsme obdrželi od Vaší farnosti a jejích členů, považujeme za silný projev pravoslavné solidarity a bratrské pomoci v duchu učení svatého apoštola Pavla, který řekl: „Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův.“ (Gal 6,2 )

Závěrem ještě jednou děkuji jak Vám, tak všem, kteří se na tomto úsilí podíleli.

Nechť Vám Bůh udělí své požehnání.

Požehnaný půst a radostné oslavy svátku Narození Pána Ježíše Krista. 

S láskou

Metropolita rakouský Arsenios

P.S.

Dopis byl odeslán koncem roku 2018, obdržen však až v lednu tohoto roku.

Originál děkovného dopisu:

Poděkování metropolity Arsenia Rakouského_Dar naší obce postiženým ničivými požáry v Řecku

Péče o duši podle svatého Serafima Sarovského

Péče o duši podle „báťušky“ Serafima

Člověk se svým tělem je podoben zapálené svíci. Jak svíce musí jednou shořet, stejně tak i člověk musí jednou zemřít. Jelikož je lidská duše nesmrtelná, musí být naše péče a starost zaměřena více na ni než na tělo, neboť „co prospěje člověku, když získá celý svět, a ztratí duši svoji?“ (Mk 8,36)

Při příležitosti „zimního“ svátku svatého otce Serafima Sarovského (2./15.1.) uvádíme též jeho život a výběr z duchovního poučení, jak je připravil o. Marek Malík:

Vzpomínka na významného Čecha „Svatohorce“

Dnes si připomínáme zesnutí otce Sávy Chilandarce

Sáva Chilandarec
(1837 – 1912)

Český mnich, vlastním jménem Slavibor Breüer, žil v srbském klášteře Chilandar, kde působil jako knihovník. Vystudoval německou školu v Kutné Hoře a reálku v Praze. Rok studoval rolnickou školu v Libverdě. Po ukončení studií pracoval nějakou dobu ve Slaném a poté odešel za strýcem do Haliče. Po návratu do Kutné Hory pracoval v továrně u svého otce. Kromě toho se zajímal o městský archiv a vytvořil soupis listin do r. 1600. V r. 1866, po otcově smrti, se začal věnovat opuštěným dětem. Se svými svěřenci žil nejprve v Modletíně a poté v Dobré Vodě u Světlé nad Sázavou. Po r. 1877 odešel do Srbska, kde později založil českou vegetariánskou osadu. Od r. 1881 žil jako pravoslavný mnich v srbském Chilandarském klášteře na poloostrově Athos. V r. 1882 složil mnišský slib a dostal mnišské jméno Sava.  Ve svém svatohorském monastýru uspořádal také např. klášterní knihovnu a zpracoval její katalog. Publikoval v časopisech Vesmír, Osvěta a v některých vegetariánských časopisech.

Sáva Chilandarec napsal o Svaté Hoře Athos rozsáhlou monografii s názvem „Kniha o Svaté Hoře Athonské“ (1911), dosud zřejmě nejpodrobnější práci, jaká o Athosu v češtině existuje.

Více dle příspěvku otce Marka Malíka:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2010398065712950&id=123392397746869

Protože jsi ještě nikdy nepotkal skutečného biskupa…

Nezapomenutelný dialog svatého Basila Velikého s prefektem Modestem

Jedním z obdivuhodných příkladů hluboké rozvahy, vážnosti, důstojnosti a současně také nebojácnosti svatého Basila Velikého je jeho navýsost inspirativní dialog, který při jedné vypjaté situaci vedl s císařským prefektem Modestem, který se Basila snažil přimět, aby přijal myšlenky ariánství podobně jako císař Valens.

Zde je zkrácený přepis tohoto dialogu:Pokračovat ve čtení →

Nový nástěnný „Jihlavský kalendář“ na rok 2019 v prodeji

NOVÝ NÁSTĚNNÝ „JIHLAVSKÝ KALENDÁŘ“
NA ROK 2019

Obsáhlé pravoslavné kalendárium s liturgickými údaji
(starý juliánský kalendářní styl, pravoslavná paschálie)

Kdo si přejete obdržet poštou nástěnný kalendář na rok 2019, objednávejte, prosím, na e-mailové adrese: kalendar@pravoslavi.cz

Nezapomeňte uvést, kolik výtisků chcete, a jakou mutaci (jestli jako diář nebo jako visací). Cena jednoho výtisku je 100 Kč (plus poštovné a balné).

Soubor pro nástěnný kalendář:
http://pravoslav.or.cz/kalendarium/kalendar2019-diar.pdf

Soubor pro diář:
http://pravoslav.or.cz/kalendarium/kalendar2019-diar.pdf

Zadní stránka kalendáře:
http://pravoslav.or.cz/kalendarium/zad-str-2019.pdf

http://pravoslav.or.cz/kalendarium/

Koledami jsme neformálně zahájili nové pololetí výuky hodin náboženství.

Koledy, které vedou k poznání pravdy, vedou i naše děti k poznání základů pravoslavného náboženství.

Pravoslavná nedělní škola náboženství při chrámu sv. Václava v Brně dnes neformálně započala své nové pololetí v roce 2019.

Děti, které navštěvují hodiny náboženství, dnes na závěr svaté liturgie znovu zazpívaly pod vedením své sbormistryně Vitálije Balášové a za asistence sestry Viktorie Šléglové výběr z vánočních koled: „Narodil se Kristus Pán“, „Dobry večir Tobi“ a „Koli zvizda jasna“.Pokračovat ve čtení →

Bohem poučený klenote všech biskupů, ó nejmoudřejší Dositeji, pros Boha za nás!

Svátek svatého biskupa a vyznavače Dositeje

Svatý vladyka Dositej (Vasić), metropolita záhřebský,
vyznavač srbský a obnovitel svatého pravoslaví u nás

(památka 31. prosince / 13. leden)

Tropar, hlas 1.
Učiteli Pravoslaví a příklade ctnostného života a čistoty, zářivý svícne celého světa, Bohem poučený klenote všech biskupů, ó nejmoudřejší Dositeji, učením svým jsi všechny osvítil, ó flétno duchovní, pros Krista Boha, aby spasil duše naše.

Jiný tropar, hlas 8.
Od svého mládí, slavný Vyznavač, přinesl jsi sebe Hospodinu. Trpíc za Kristovo jméno, zvěstoval jsi Boží Království. S Pánem jsi byl ukřižován, abys s ním žil na věky.Pokračovat ve čtení →

Kristus se rodí! Oslavujte Ho!

Aktualita

Oslava svátku Narození Páně v brněnské pravoslavné farnosti
Brno, 7.1.2019 (25.12.)

„Narodil se Kristus Pán, veselme se!“

Už od první lednové soboty nového roku bylo znát, že se blíží svátek Kristova Narození. Ke všem v chrámu konaným svatým bohoslužbám přicházelo čím dál tím více věřících. Zejména rodiny s malými dětmi se přicházely nejprve poklonit jesličkám, které každoročně zdobí chrám svatého Václava, a poté přistupovaly ke svaté Tajině zpovědi a následně i ke svatému Přijímání.

Pro naši spásu rozhodl ses vtěliti se, Mnohomilostivý (Kriste), a dal ses pro hříchy lidské jako beránek zabíti. Proto tebe prosím: Smyj provinění má.
(Kánon ke sv. Přijímání, Píseň 4.)Pokračovat ve čtení →