Pozvánka na cyklus přednášek pro paschální období (O Svaté zemi)

Pravoslavná církevní obec v Brně

při chrámu sv. Václava, knížete českého,

si Vás dovoluje pozvat na cyklus přednášek na téma

„Paschální besedy a čtení“

Uvedení do duchovního života – Teoretické a praktické příklady svatosti

Téma přednášky:

    1. Svatá Hora Athos (29. dubna)

  • Místo setkání s teologickou zkušeností (společenský přínos mnišství)
  • Duchovní provázanost mnišství a manželství
  • Praktické zkušenosti z poutí na Svatou Horu Athos

    2. Svatá Země (13. května)

  • Návštěva posvátných míst očima pravoslavného poutníka

   3. Svatá Hora Sinaj a Monastýr sv. Kateřiny (3. června)

  • Zápisky z poutní cesty k duchovní oáze uprostřed pouště

Přednášející:

Otec prot. Mgr. Jozef Fejsak, duchovní správce farnosti

a Michal Dvořáček, doktor teologie

Kdy: vždy v neděli od 17:00

Kde: v prostorách Svatováclavské hudební školy na Úvozu 62

Těšíme se na Vaši účast!

Přednáška_Paschální období_PCO Brno

Vzpomínka na jeden ne příliš dávný návrat do lůna Pravoslavné církve

Svatý Alexij Toth
Vyznavač a obhájce Pravoslaví v Americe

(památka se koná v den jeho zesnutí: 24. dubna podle juliánského,
tj. 7. května podle občanského kalendáře
)

Spravedlivý Alexij (Toth) se narodil roku 1853 na Slovensku, v malé vesnici u Prešova, v rodině uniatského kněze.

Pokřtěn byl v Uniatské „církvi“.

Do gymnázia chodil v Prešově. Potom studoval na římskokatolickém duchovním semináři v Ostřihomu a následně zakončil také Uniatský seminář v Užhorodu a Bohosloveckou fakultu na Prešovské univerzitě. Během studia na těchto fakultách byl vždy pilným žákem a naučil se několika jazykům: rusínskému, maďarskému, ruskému, německému, latinskému, a uměl číst také řecky.

Po zakončení semináře se oženil s dcerou kněze Rozálií Michajlič.

Když dosáhl věku 24 let, byl vysvěcen na uniatského duchovního.Pokračovat ve čtení →

Když ke světci přicházejí nejen křesťané, ale také muslimové…

Svatý Georgios „Kudunas“ – Jiří Zvonkový

„Αϊ – Georgie (čili svatý Jiří), uzdrav prosím mého otce“, „Αϊ – Georgie, pomoz, aby se moji rodiče opět smířili a měli se rádi“, „Αϊ – Georgie, pomoz mi uspět a dostat se na univerzitu“, „Αϊ – Georgie, pomoz mi najít si práci
a vrátit se domů…“

 

To jsou jen některé z tisíců žádostí v klášteře sv. Jiří „Kudunase“ čili „Zvonkového“ na jednom z Princových ostrovů poblíž Konstantinopole, kde poutníky tvoří zástupci všech etnických skupin a náboženství. Ale převážně jsou mezi nimi Turci, muslimové.Tento řecký klášter se nachází na jednom z 9 Princových ostrovů (turecky: Prens Adaları) v Marmarském moři, jež jsou samostatným správním celkem náležícím k Istanbulu.

Jde o ostrov s tureckým názvem „Büyükada“ (řecky: Πρίγκηπος – Prinkipos; česky: Velký ostrov) s rozlohou 5.46 km².

Pokračovat ve čtení →

Nepřipojujte se k tomu, co je pozemské, ale hledejte to, co je věčné.

Svatý velkomučedník Georgios (Jiří) –
Velký dobrodince všech křesťanů

Svatý Georgios Velkovítězný běží dodnes jako vzorný atlet a svědek – martyr Kristův, neboť cítí bolest nad těmi z nás, kteří sami prožíváme bolest, trápení, kteří potřebujeme jeho nebeské přímluvy a přispění v našich nesnázích.

Svatý Georgios si tolik zamiloval svého Pána Ježíše Krista, který ho proto obdařil tak velkou milostí shůry, aby mohl pomáhat všem, kteří se k němu obracejí o pomoc, zejména pravoslavným křesťanům, kteří zachovali pravou víru v našeho Spasitele.

Jak nás učí svatí Otcové, naši svatí se stávají našimi skutečnými a jedinými dobrodinci, neboť nám ukazují cestu, kterou máme ve svém životě následovat. Děje se tak proto, jak nás učí starec Georgios, „neboť my lidé často scházíme z pravé cesty, necháváme se zlákat světským duchem a uvažováním, a zapomínáme tak na to, která je správná cesta našeho života“.

Naši svatí, stejně jako svatý Georgios, jsou našimi dobrodinci také proto, že kromě pravé cesty nám díky své milosti dodávají odvahu a ujišťují nás, že naše víra je pravá a že ji máme ve svém životě zachovat. Bůh pak dává svému věrnému lidu svoji milost, aby tuto pravou víru zachoval i v dobách těžkých zkoušek a pronásledování.

Stejně tak se stalo i v případě sv. Georgia.Pokračovat ve čtení →

Djurdjevdan – Den svatého Jiří v srbské písňové tradici

Je den svatého Jiří
(a já nejsem s tou, kterou miluji)

Jaro na moje rameno slétá
Konvalinka roste
Konvalinka roste
Pro všechny, jen ne pro mě

Silnice zmizely a jen já jsem zůstal
Není jitřenky
Není jitřenky
Mé společnice

Ach, komu teď má drahá
Konvalinkou zavoní
Konvalinkou zavoní
Jen mně už nikdy více

Teď už svítá, už svítá
Bohu se pomodlím
Teď už svítá, už svítá
Hej, je den svatého Jiří
A já nejsem s tou, kterou miluji

Její jméno ať je vzpomínáno
Kterýkoliv den
Kterýkoliv den
Kromě dne svatého Jiří.

Pokračovat ve čtení →

Čím překonali smrt a jak pohrdli svatí mučedníci neslitovností tyranů

Láska, touha, božský érós: hlavní ctnosti
svatého velkomučedníka Georgia

Svatý Georgios je skutečným křesťanem, skutečně vzkříšeným člověkem Božím, neboť vše odevzdal a obětoval jedinému a pravému Bohu.

Rovněž jeho mučednictví bylo projevem Kříže a Vzkříšení, jak říká starec Georgios Grigoriatský. „Celý jeho život byl svědectvím a zjevením Kříže a Vzkříšení.“

Každý světec, včetně sv. Georgia, je důkazem Kristova Vzkříšení. „Neboť kdyby Kristus nebyl vzkříšen z mrtvých, ani svatí mučedníci by nebyli schopni pohrdnout smrtí.“ Neboť díky síle, která pramení z Pánova Vzkříšení, byla svatým mučedníkům dána taková moc, skrze niž mohli pohrdnout nejen smrtí, nýbrž také nepopsatelným a hrozným mučením, které nejsme schopni v naší slabosti ani si představit, natož snést a vydržet. „Tito svatí všechna tato mučení nicméně vydrželi a snesli s velkou trpělivostí a vytrvalostí.“

Svatý Georgios snesl všechna tato utrpení díky své vytrvalosti a především lásce ke Kristu. Díky své božské lásce, která hořela v jeho srdci. Také proto je hymnografy naší Církve oslavován jako ten, který „vedl dobrý boj“, který „zavrhl neslitovnost tyranů“, který „nabídl sebe v oběť milou Hospodinu“. Také proto svatý velkomučedník Georgios „přijal korunu vítězství“, a my všichni získáváme skrze jeho svaté modlitby „odpuštění hříchů“.

Svatý Georgios byl vskutku pravým „Kristovým vojínem“, doslova a do písmene. Jeho svátek slavíme v době paschální, a proto nám jeho oslava dodává obzvláštní radost.Pokračovat ve čtení →

Aktuálně plánované poutě do Svaté Země

 16. – 24. července 2018    12. – 20. listopadu 2018

         

       

Ve dnech 16. až 24. července a dále 12. až 20. listopadu se uskuteční
další dvě letošní poutě do Svaté Země.

Zájemci se mohou informovat na farním úřadě a stále ještě se přihlásit.

Kontakt:

Mgr. prot. o. Jozef Fejsak, duchovní správce farnosti

Telefon: 

542 214 030 nebo 736 227 040.

E-mail:

pravoslavbrno@volny.cz

Web:

http://pravoslavbrno.cz/

Nikolaj – svatý vladyka ochridský a žičský, nový srbský „Zlatoústý“

Pocta svatému Nikolaji Velimiroviči
(+1956)

Svatý Nikolaj Žičský a Ochridský, velký srbský „Zlatoústý“, vznešený Slovan, příkladný Srb, vladyka, duchovní otec, spisovatel, buditel, současník svatého vladyky Gorazda II. (přítomný při jeho biskupské chirotonii), ušlechtilý obnovitel duchovního života všude tam, kde během celého svého života působil, tj. od Srbska, přes Rusko, Německo, Anglii až po Ameriku.

Nikdo nepochybuje o tom, že svým příkladem, svědomitým křesťanstvím a následováním Krista konal svoji misii nejen jako biskup ve svých eparchiích, jemu svěřených, ale dokonce i v koncentračním táboře Dachau, kde byl spolu se srbským patriarchou Gavrilem (Dožićem) během 2. svět. války internován.

Náš český národ, kterému by mohl být svatý vladyka Nikolaj tak blízký, by měl jeho osobnost náležitě ocenit. Snad právě hlubší znalostí jeho děl, jejich překlady, pronikáním do hloubky jeho myšlenek a znalostí jeho poučení, které navzdory, nebo spíše díky, jeho erudovanosti a teologickému osvícení zůstaly prosté a krystalicky jasné…

Jeho poučení a slova současně kladou vysoké nároky na jejich čtenáře, kteří musejí nejprve sami sebe posvětit, aby se přiblížili k těmto „zlatým ústům“, skrze něž promlouvá ke svému světu náš Spasitel, vtělená Velemoudrost.

Svatý otče Nikolaji, pros Boha za spásu naši!

(památka v den jeho zesnutí 5./18. března a v den přenesení jeho svatých
ostatků zpět do Srbska 20. dubna/3. května)

Více o tomto světci zde:

https://www.facebook.com/SvatyVaclavBrno/posts/1698215293589374

Pokračovat ve čtení →

„Příchod“ nové divotvorné ikony „Přesvaté Bohorodice Jeruzalémské“

Brněnský pravoslavný chrám uvítal novou svatyni Přesv. Bohorodice

Jeruzalémská ikona Matky Boží z Getsemanské zahrady
v brněnském chrámu

V neděli 29. dubna 2018 připutovala do brněnského chrámu svatého Václava kopie Jeruzalémské ikony Matky Boží. Ikona byla přivezena z pouti po Svaté Zemi, kam se vypravili věřící naší církevní obce. Getsemanská ikona Matky Boží Jeruzalémská byla vynesena z oltáře hned po závěru svaté liturgie a umístěna doprostřed chrámu, kde se jí mohli poklonit všichni věřící…

    

Jeruzalémská ikona Matky Boží z Getsemanské zahrady

Jeruzalémská ikona Matky Boží[1] z Getsemanské zahrady byla napsaná ruskou monaškou Sergijí.

Ikona byla napsána v roce 1906 a byla darována carskými mučedníky[2] pro chrám Zesnutí Přesvaté Bohorodice v Getsemanech.

Když byl chrám roku 1954 zatopen při nenadálé povodni[3], stalo se, že ikona sama vyplavala u klenby chrámu, a když voda opadla, obraz se zase sám spustil na podlahu chrámu. Na místě, kde ikona sestoupila, byl postaven kamenný kivot, do nějž zachovavší se ikonu otcové monastýru vložili. V tomto kivotu a na stejném místě se ikona nachází dodnes.

Jeruzalémská ikona Matky Boží z Getsemanské zahrady je jedna z nejctěnějších svatyní křesťanského světa; její zobrazení se rozšířilo do slova do všech jejích koutů.Pokračovat ve čtení →

Jak zásadní význam má vzpomínání jmen při svaté Proskomidii

Pane Ježíši Kriste, smiluj se nad námi!

Ctihodný otec Jakovos Tsalikis, nově kanonizovaný řecký světec

Když kněz vybírá částičky z prosfory, aby vzpomínal jména věřících při svaté Proskomidii, sestupuje Anděl Páně a přijímá tato vzpomínaná jména a přináší je a předkládá je k trůnu našeho Pána Ježíše Krista jako modlitbu za ty, kteří byli vzpomenuti.

Jen si představte a pouvažujte nad tím, jak významné je, když jsou vaše jména vzpomenuta při svaté Proskomidii.

Ctihodný Jakovos Tsalikis