„Zlatá ústa“ naší Církve – Prorok dokonalého křesťanského života

Svatý Jan Zlatoústý

Podle díla (†) archim. Georgia Grigoriatského

V Bohu zesnulého igumena Posvátného monastýru
sv. Řehoře na Svaté Hoře Athos

Slovo úvodem

Svatý Jan Zlatoústý (řec. Χρυσόστομος), jak kdysi poznamenal ve své homili ke svátku tohoto světce archim. Georgios Grigoriatský, patří kromě jiných svých věhlasných vlastností také k řádu našich předních novozákonních „proroků“.Pokračovat ve čtení →

Co jiného se má stát podstatou a smyslem našeho života, ne-li Láska?

Z kázání patriarchy srbského Pavla (1914 – 2009)

(4)

Láska nás sjednocuje s Bohem

Láska je největší ctnost, ale my k ní, tedy k lásce, která je největší ze všeho a která je spojením všech dokonalostí, nemůžeme přijít ihned, nejprve je třeba získat i ostatní ctnosti, počínaje pokorou a mírností. Také sv. Apoštol Pavel nás upozorňuje na to, že: «… Nyní pak zůstává víra, naděje, láska, ale největší z té trojice je láska.“ (1. Kor 13,13)
Když budeme svá srdce očišťovat, potom můžeme spatřit Boha i zde, na tomto světě. A spatříme Ho i na onom světě (ve věčnosti), když budeme natolik důstojní, abychom uzřeli Jeho tvář, jestliže se ovšem nestane to, že budeme kvůli našim hříchům posláni do věčné tmy. Když tedy budeme svá srdce nadále očišťovat, tehdy naše víra přejde do oblasti poznání, uvědomění. A naděje, naděje se pak promění ve skutky. Naše naděje spočívá v tom, abychom vešli do Nebeského Království, abychom se ocitli v zástupu všech těch nespočetných svatých, kteří hledí na Boží tvář. Naše naděje teprve pak dojde ke svému naplnění. A láska, ta už nemá, kam výše by mohla vystoupat. Ona je už nyní, ale i potom bude naším spojením s Bohem. Láska, která nás sjednocuje s Bohem, spojuje naše síly, dokonce i ty racionální v nás, sjednocuje nás se všemi lidmi dobré vůle, a tehdy nacházíme pokoj, klid. Proto je láska největší ctností. Usilujme nadále, abychom vešli do Božího Království tím, že budeme plnit Boží přikázání, a připravujme se během každého dne, abychom dosáhli té největší ctnosti, lásky, která nás sjednocuje s Bohem a se všemi svatými, abychom vešli do Božího Království. Bůh vám žehnej!

Podle „Информативна служба Српске Православне Цркве“
přeložil o. Marek Malík
(http://patrijarh-pavle.spc.rs/besede.htm)

 

Nu, je-li tomu tak, pak se ještě o skutečnou krizi nejedná

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

Nu, je-li tomu tak, pak se ještě o skutečnou krizi nejedná

Starče, prožíváme v Řecku velkou krizi.

Opravdu?

Plní se snad chrámy tak, že se do nich lidé již nevejdou?

Tak moc prozatím ještě ne, starče.

Pak se o skutečnou krizi ještě nejedná.

Teprve tehdy, až se zaplní všechny chrámy, to se pak bude jednat o skutečnou krizi!

Zdroj: FB

Boží lásce nebude nikdy konec

Z kázání patriarchy srbského Pavla (1914 – 2009)

(3)

O nekonečné Boží lásce

Drazí bratři a sestry, mějme vždy před naším duchovním zrakem onu nekonečnou Boží lásku, lásku Syna Božího, který pro nás hříšné sestoupil na tento svět, narodil se jako člověk, trpěl všechna pronásledování a nakonec i Kříž a smrt, a to jedině pro nás a pro naši spásu, ze své velké lásky k nám. Na Jeho lásku můžeme reagovat naší láskou k Němu, a protože nejsme bohatými králi, kteří mu přinesli zlato, vonné kadidlo a myrhu, přinesme Mu alespoň naše čistá srdce a čisté duše. Aby nás Pán, až před Něj předstoupíme, přijal a poznal nás jako své vlastní, a aby se také, a to připomínám sobě i vám všem, kteří máte uši k slyšení, aby se také zaradovali naši předkové, když před ně předstoupíme, také oni aby v nás rozpoznali své potomky a přijali nás za své nejbližší, za své příbuzné. Bůh vám žehnej!

Podle „Информативна служба Српске Православне Цркве“
přeložil o. Marek Malík
(http://patrijarh-pavle.spc.rs/besede.htm)

Svatý Nektários Eginský radí, abychom usilovali předně o lásku!

Svatý Nektarios Eginský

Usilujte o lásku!

Usilujte o lásku! Hledejte lásku! Proste Boha každý den o lásku. Spolu s láskou přichází také celé množství dalších blah a ctností. Milujete, abyste byli milováni ostatními i vy.

Dejte Bohu celé vaše srdce, abyste žili v lásce. „A kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm.“ (1 Jan 4,16)Pokračovat ve čtení →

„Dobrořečte Hospodinu andělé jeho, kteříž jste mocní v síle, a činíte slovo jeho, poslušní jsouc hlasu slova jeho.“

Svatí Archandělé

Podle díla (†) archim. Georgia Grigoriatského

V Bohu zesnulého igumena Posvátného monastýru
svatého Řehoře na Svaté Hoře Athos

Archim. Georgios (vpravo) spolu s metropolitou Jerotheem Naupaktským

 Monastýr sv. Řehoře na Svaté Hoře Athos

Slovo úvodem

Svatí Andělé jsou poslové pokory, jak je nazývá hned v úvodu své homilie starec Georgios Grigoriatský, čili pokory, která současně „přitahuje“ Boží blahodať k těmto duchovním nebeským bytostem. A tím, jak se „neustále přibližují k Bohu, přijímají Světlo trojslunečného božství a všichni se stávají Světlem,“ jak praví žalmista David: „Anděly jsi učinil jako duchy a služebníky své jako plamen ohnivý“[1].Pokračovat ve čtení →

Horlivost dobrá, křesťanská, ta, která je podle ducha Evangelia

Z kázání patriarchy srbského Pavla (1914 – 2009)

(2)

O křesťanské horlivosti

Náš Spasitel jednou z chrámu vyhnal ziskuchtivé trhovce, tak jak o tom napsal sv. Apoštol Jan (viz Jan 2,15-16), a učinil tak z horlivosti, neboť po této události si jeho učedníci vzpomněli, že právě o Něm je napsáno: „Horlivost pro tvůj dům mne stráví.“ (Jan 2,17) Tady nám náš Pán ukazuje příklad horlivosti. Chceme-li však vědět, jakou míru horlivosti máme mít, je třeba si připomenout slova Apoštola Pavla o těch členech židovského národa, kteří nepřijali Krista. O nich svatý Apoštol říká: „Vždyť jim mohu dosvědčit, že jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání.“ (Řím 10,2)
Pravá horlivost je ta, která je rozumná, evangelní, stejně jako ta, kterou ukázal Spasitel. Je zapotřebí, abychom měli právě takovou horlivost, aby byla rozumná. Když jí dosáhneme, vyhneme se jakémukoli fanatismu a přehánění. Nechť nám Pán pomáhá, abychom i my získali takovouto horlivost ve ctnosti ke každému dobrému skutku, tedy takovou, jakou jí ve svém srdci choval On k domu svého Otce!

Podle „Информативна служба Српске Православне Цркве“
přeložil o. Marek Malík
(http://patrijarh-pavle.spc.rs/besede.htm)

Pochopení smyslu života

Z kázání patriarchy srbského Pavla (1914 – 2009)

 

(1)

Věřící v Pána (Ježíše Krista) získává pochopení smyslu života

Pro nás věřící je Pán, bratři a sestry, vším na světě. On je chlebem života, On je živou vodou, On je světlem, On je dobrým pastýřem. Tedy vším pro náš život. My, kteří v Něj věříme, Jím žijeme, dosahujeme skrze Něj smyslu a cíle našeho života a stáváme se způsobilými, abychom vešli do nepomíjející blaženosti Království Nebeského. Proto mějme vždy na mysli to, abychom žili s Kristem. Svatý Apoštol Pavel říká: „Živ jsem pak již ne já, ale živ jest ve mně Kristus.“ (Gal 2,20) Tímto způsobem, žijíce v Kristu a s Kristem tímto věčným životem, dáváme najevo a opakujeme, že dosahujeme smyslu a cíle našeho života, za nějž je třeba dle svatých evangelních slov považovat „blaženost nepomíjejícího Božího Království“. Na závěr tedy přeji Vám i sobě, abychom do této blaženosti Nebeského Království vstoupili již v tomto životě.

Podle „Информативна служба Српске Православне Цркве“
přeložil o. Marek Malík
(http://patrijarh-pavle.spc.rs/besede.htm)

Moje hudba je inspirována pravoslavnou církví… Díky tomu jsem se mohl dotknout srdcí lidí.

Sir John Tavener
(28.1.1944 – 12.11.2013)

Vzpomínka na významného pravoslavného
skladatele duchovní hudby

„Když skládám hudbu, vždy mám před očima obraz našeho Spasitele.“

Sir John Tavener, jeden z největších britských skladatelů klasické hudby, jehož dílo zaznělo také např. při pohřbu princezny Diany, zemřel před 5 lety (2013) ve věku 69 let ve svém sídle v jihozápadní Anglii.Pokračovat ve čtení →