Původ a význam modlitebních uzlíků (komboskini)

Komboskini a jeho původ!

Modlitební uzlíky, spojené v jeden kruh, tzv. komboskini (z řec. komvos, tj. uzel a σχοινί tj. provaz), se splétají podle dávné tradice, která se ztrácí kdesi v hlubinách věků. Pojďme chvíli a podívejme se, jak se vyrábí jedno takové komboskini třeba právě na Svaté Hoře Athos.

Komboskini je řada za sebou spletených uzlíků z vlny, konkrétně z ovčí vlny, a to nám naznačuje, že my lidé jsme jako ovečky Dobrého pastýře, našeho Pána Ježíše Krista.

Byli jsme skrze církevní Tradici poučeni, že modlitba pokání, zejména Ježíšova modlitba, nám pomůže získat to, co svatí Otcové nazývají „radostné lkání“ (řec. χαρμολύπη). Cítíme lítost nad svými hříchy a slabostmi, ale i pády před naším Bohem, jak našich bližních, tak nás samotných, přičemž tento smutek, chcete-li lítost, se stává zdrojem radosti a nalezení pokoje v Kristu, který vylévá své milosrdenství a odpuštění všem, kteří vzývají Jeho svaté jméno.Pokračovat ve čtení →

Ve jménu své Církve, ve jménu Pravoslavné církve

Vzpomínka nejen na parašutisty a Heydrichiádu…

Nejen parašutisté, ale také mnoho stovek, ba tisíc dalších mužů, žen a dětí, v odboji položivších svůj život za vlast, za svého bližního, za víru.

Mezi nimi také pětice pravoslavných mužů, kteří nezůstali ve svém svědectví sami, neboť o život přišli také mnozí rodinní příslušníci těchto pravoslavných křesťanů.

Otec Vladimír Petřek, otec Alois Václav Čikl, předseda sboru starších Jan Sonnevend, kostelník Václav Ornest a svatý vladyka Gorazd (Matěj Pavlík)

Svatý Gorazd se stal pro svůj národ zvěstovatelem pravdy, spásy, svatého pravoslaví. Pro nás byl a vždy bude, snad nejlépe řečeno, vzorem k následování, neboť ukázal, jak důsledná touha po pravdivém a autentickém křesťanství vede k pravoslavné víře, k pravoslavné oslavě Svaté Trojice, bez ohledu na počty následovníků této Kristovy Církve.Pokračovat ve čtení →

Žádejme o to, aby se stala Boží vůle

Svatý Porfýrios Kavsokalyvitský (+1991)

Žádejme o to, aby se stala Boží vůle

Žádejte, aby se stala Boží vůle. To je tím nejužitečnějším, nejbezpečnějším pro nás a pro ty, za něž se modlíme. Kristus nám dává vše v hojnosti. Když ale přetrvává byť jen malé sobectví, nic dobrého z toho nevzejde.

Zdroj: Pemptousia.gr

Jak projevují lásku svatí

Kristu podobný příklad svatého Euthýmia Nového

Svatý Nikodém Svatohorec píše, že svatý prvomučedník Štěpán, jsa poučen podle Kristových slov: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí, mohl říci o těch, kteří ho kamenovali tato slova: Pane, nepočítej jim tento hřích! A díky tomuto Štěpánovu příkladu se také všichni svatí jako dobří napodobitelé a následovníci Krista naučili jednat a odpouštět i svým nepřátelům.“

Všichni svatí, když trpěli, zachovávali ve všem trpělivost a netoužili nikomu zlo odplatit zlem ani se na někoho hněvat. A i když je jejich mučitelé trýznili, když byli kamenováni, páleni, dušeni anebo zabíjeni mečem…, oni to snášeli s trpělivostí a modlili se za své mučitele, aby jim (Bůh) odpustil“ (Abba Izaiáš).

Láska otevírá cestu ke svatosti. Všichni svatí se podobají Bohu tím, že jejich láska a lidumilnost přetéká směrem ke všem ostatním. Především o dosažení této schopnosti naši svatí usilují a snaží se tak připodobnit Bohu: mít dokonalou lásku ke svému bližnímu. Neboť když člověk získá lásku, „oděje“ se spolu s touto láskou i samotným Bohem.Pokračovat ve čtení →

Světlý svátek a připomínka kanonizace svatého Justina Nového (Čelijského)

Přenesení svatých ostatků ctihodného
otce Justina Čelijského

(1./14. června)

Tropar hl. 8

Sladkost pravoslaví, nektar velemoudrosti, vyléval jsi jako bohatství do srdcí věrných, otče ctihodný; svým životem a učením jsi ukázal, že jsi živou knihou Ducha, Justine v Bohu moudrý, pros Slovo – Krista Boha, aby oslovil ty,
kteří tě uctívají.

Kondak hl. 8

Svůj boholidský život jsi učinil ctnostným, mírou všeho byl pro tebe Syn Boží, skrze Něho jsi dosáhl výšin bohosloví. Nyní se z něho na věčnosti těšíš. Daruj skrze své svaté modlitby blahodať těm, kteří tě s vírou vzývají: Raduj se, bohonosný otče!

Kanonizace světce

Svatý archijerejský sněm Srbské pravoslavné církve dne 29. dubna 2010 jednohlasně přijal návrh eparchiálního archijereje Valjevské eparchie vladyky Milutina a vložilo do diptychu svatých Pravoslavné církve jméno archimandrity Justina Popoviče (1894-1979), duchovníka ženského monastýru v Čelije u Valjeva, nově již nazývaného „ctihodný Justin Čelijský“.Pokračovat ve čtení →