Nikoli naše úsilí, nýbrž Boží blahodať…

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

Ne naše úsilí, nýbrž Boží blahodať…

Cožpak, dítě, nevíš, že Bůh zachraňuje člověka zdarma? Jistě, naše úsilí naznačuje dobrou vůli člověka, ale samo od sebe nemůže žádné úsilí vysvobodit člověka z vášní. Nicméně proto, abychom se naučili, jak máme skládat naději v Boha, a nikoli v naše zápasy a námahu, dovoluje Bůh, abychom ani poté, co vynaložíme nějaké úsilí, nebyli zcela ochráněni od nějakého zla. A tak spolu s konáním našeho úsilí říkejme, že pokud Bůh člověka neochrání, jeho skutky se promění ve vítr a odletí do prázdna…

Zdroj: Pemptousia.gr

Zjevení sv. Euthýmie Všechvalné starci Paisijovi během jeho života

Zázrak svaté Euthýmie a svědectví svatého
starce Paisije Svatohorce

V jednom ze svých dopisů věřícím starec Paisij napsal podrobnosti o tom, jak se mu kdysi zjevila svatá Euthýmie Všechvalná.

„Během svého života nebudu schopen nikdy plně splatit svou velkou vděčnost svaté Euthýmii, o níž jsem do té doby nevěděl, a ačkoli jsem si to nijak nezasloužil, ona mi jednoho dne projevila svoji velkou poctu.“

Starec nám pak s velkou pokorou vysvětlil, že sv. Euthýmie se mu osobně zjevila, jak sám pravil: „nikoli proto, že si to zasloužím, ale proto, že jsem se tehdy zabýval tématem týkajícím se stavem Církve obecně a ze dvou dalších důvodů“.

V této souvislosti pak ještě starec dodal k tématu a osobnosti této světice:

„To, co na mne činí největší dojem, představuje skutečnost, jak moc tato droboučká a fyzicky slabá (světice) vydržela. Řekl bys, že to byla jen malá „kapka“ (droboučké lidské stvoření).“Pokračovat ve čtení →

Připomenutí již zveřejněných poučení starce Paisije Svatohorce

Připomenutí duchovních výroků a poučení

při příležitosti oslavy svátku

svatého starce Paisije Svatohorce (29.6./12.7.)

Video ze setkání starce Paisije s poutníky na Svaté Hoře Athos:

http://pravoslavbrno.cz/?s=40+zastaven%C3%AD

Další zveřejněné příspěvky na téma starce Paisije v rámci PCO Brno:

Svatý starec Paisij na téma Božího osvícení

Pokračovat ve čtení →

Nechte, ať nás ocení vyhlašovatel zápasů

Ctihodný starec Josef Hesychasta (+1959)

Nechte, ať nás ocení vyhlašovatel zápasů

Lidé nevědí, jak někoho anebo něco ocenit. A proto nás musí ocenit ten, jenž vyhlašuje zápasy, ten, jenž rozdává ceny, ten, jenž koordinuje zápas, ten, jenž usměrňuje protivníky, ten, jenž jednotlivé atlety korunuje (věncem) vítězství, a konečně ten, jenž odměňuje vítěze slávou.

Zdroj: Pemptousia.gr

Svatí a všechvalní následovníci Kristovi

Svatí a všechvalní apoštolové
Petr a Pavel

Podle díla (†) archim. Georgia Grigoriatského

V Bohu zesnulého igumena Posvátného monastýru sv. Řehoře na Svaté Hoře Athos

Přínos svatých, všeslavných a všechvalných apoštolů Petra a Pavla svaté Kristově Církvi je tak velký, že zaslouží náležitou pozornost všech, kteří je pravoslavně uctívají.

Ctihodný starec Georgios Grigoriatský v jednom svém kázání při příležitosti památky těchto předních apoštolů pravil, že každý musí mít vpravdě chrysostomovská ústa, aby důstojně velebil a oslavil jejich význam.

Mnozí z nás vědí, jakou úctu a lásku projevoval sv. Jan Zlatoústý, tento velký církevní Otec, k oběma svatým apoštolům, zejména pak ke svatému apoštolu Pavlovi, jehož obdivovatelem a následovníkem po celý svůj život byl.[1]

Nejlépe můžeme zhodnotit přínos obou dvou velkých apoštolů při pohledu na jejich dílo, jak skromně začalo, jak bylo na jednu stranu rozporuplné, jak se vyvíjela jejich úcta ke Spasiteli, na jedné straně od nedůvěry velkého „rybáře“, na straně druhé od nenávistného pronásledování všeho s křesťanstvím spojeného, až po oddané následování, ba až k mučednické smrti obou předních apoštolů, položené pro „Jeho“ jméno.Pokračovat ve čtení →