Poučení bohonosných starců o pokušeních v našem životě

Ctihodný starec Josif Hesychasta

Pokušení jsou lékem pro naši duši, jsou doslova léčivými bylinami, které uzdravují naše zjevné vášně, ale i neviditelná zranění.

Měj proto trpělivost, abys získal všemi možnými způsoby (nebeskou) odměnu a odpočinutí a radost v nebeském Království.

Neboť přichází noc, noc smrti, kdy již nebude nikdo smět pracovat (na své spáse). A proto spěchej. Času je málo.

Zdroj: Orthodoxia online, Peptousia.gr

Přednáška o Monastýru sv. Kateřiny na Sinaji

Třetí a poslední z řady paschálních přednášek

Brno, (20.5.) 3.6.2018

Tradičně v neděli podvečer, avšak zcela mimořádně přímo na svátek sv. císaře Konstantina Velikého (+337) a jeho matky císařovny Heleny (+327), jsme se znovu shromáždili v prostorách naší farnosti na Úvoze, abychom se společně ponořili do dalšího posvátného tématu naší víry a podali přítomným posluchačům základní údaje o jednom z největších poutních míst svatého Pravoslaví na světě: a sice o Monastýru sv. Kateřiny na Sinaji.

Právě svatá císařovna Helena totiž vybudovala již počátkem 4. století první kapli ke cti Přesvaté Bohorodice na místě, kde již koncem 3. století působili ctihodní poustevníci (anachoreti, resp. eremité). Kolem této kaple se nacházela krásná zahrada, jež jako zázrak na poušti fascinovala všechny poutníky. Legendární keř, jenž byl uprostřed této zahrady, „který hořel, ale neshořel“ (srov. Exodus, 3. kap.), dal také monastýru jeho původní jméno: Hořící keř.

Hora Sinaj

Název hora Sinaj se vztahuje k místu, kde podle Bible (Exodus 19–20) dal Hospodin Desatero přikázání Mojžíšovi. Jiné biblické pasáže místo nazývají horou Oreb.Pokračovat ve čtení →

Ukázka z knihy o životě a skutcích starce Paisije

Starec Paisij Svatohorec na Sinaji

(…) Ve Stomiu prožil několik požehnaných let, konkrétně až do roku 1962, a jeho zdejší pobyt byl naplněn energickou prací spojenou s obnovením mnišského života a zvelebením monastýru, ale rovněž praktickou snahou přivést několik početných rodin z Konitsy, opustivších pravoslaví a přijavších různá evangelická vyznání, zase zpět k tradiční pravoslavné víře svých předků. V tomto svém předsevzetí starec Paisij nakonec s Boží pomocí uspěl. Jelikož však jako mnich toužil po ještě větší samotě a hesychii, starec proto snažně prosil Přesv. Bohorodici, aby jej přivedla do místa, kde by mohl uskutečňovat svůj duchovní zápas nerušeně.Pokračovat ve čtení →

Poučení svatých Otců k půstu

„Když se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“ (Mt 6,17-18)

 

Výklad blaženého Theofylakta Bulharského (Ochridského)
na Evangelium podle Matouše

„Tak jako se (lidé) dříve pomazávali olejem na znamení radosti, poté, co se omyli, tak i ty projevuj svoji radost. Pod olejem však rozuměj spíše milodar a pod naší hlavou – Krista, kterého máme potřít milodary. Omýt tvář znamená omývat smysly svými slzami.“

 Výklad ctihodného Jeronýma Stridonského

„Toto je řečeno ve shodě s obyčeji (ritum) Palestiny, kde ve sváteční dny (věřící) obvykle pomazávají své hlavy. Stejně tak učí také náš Pán, abychom i my v čase půstu projevovali radost a ukázali se jako vítězoslavní. Mnozí čtou ono známé slovo žalmisty: „Olej hříchu ať neskane na hlavu mou“ (Ž141,5), naproti tomu je řečeno, že dobrý je ten olej, o kterém se hovoří na jiném místě: „Proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé druhy.“ (Ž 45,8; Žid 1,9). A toto je přikázáno proto, abychom my, když se cvičíme ve ctnostech, pomazávali duchovním olejem nejdůležitější část našeho těla, kterou je naše srdce.“

připravil o. Marek Malík

Vzácná návštěva archijereje z Konstantinopolského patriarchátu v Brně

Naši farnost krátce navštívil vladyka Job, arcibiskup Telmessoský

V sobotu 2. června 2018 navštívil náš chrám archijerej Konstantinopolského patriarchátu, Jeho Vysokopřeosvícenost Job (Getcha), arcibiskup Telmessoský. Doprovázel ho Jeho Přeosvícenost Izaiáš, vikární biskup šumperský.

Oba vladykové krátce předtím společně navštívili tradiční akci „Řecká sobota na hradě Veveří“, která patří vůbec k největším akcím podobného druhu v naší zemi. Organizátoři Řecké soboty chtějí díky této akci, na níž se podílejí svou prezentací organizace a instituce zabývající se Řeckem a řeckou kulturou, zprostředkovat veřejnosti zejména kulturní tradice a historické vazby Moravy na Řecko.

K přítomným návštěvníkům Řecké soboty promluvil arcibiskup Job přímo v řečtině, kterou se naučil při svých studiích teologie v Řecku. Jeho vzácnou návštěvu uvedl otec Jozef Fejsak, duchovní správce brněnské farnosti, a za organizátory Aristid Franc, který tuto akci moderoval.Pokračovat ve čtení →

Petropavlovský půst aneb Co bychom měli znát

Začátek svatého Petropavlovského postu

(4. června – 11. července)

Petropavlovský půst je jediným z postů v průběhu církevního roku, který nemá určenou délku trvání, ale je závislý na dni oslavy svaté Paschy. Petropavlovský půst začíná vždy týden po dni Svaté Trojice a trvá až do dne svatých nejpřednějších apoštolů Petra a Pavla, tj. do 12. července dle občanského a 29. června dle církevního kalendáře. Může tedy trvat od osmi dní až do šesti týdnů.
Tento půst je jedním z nejstarších v Církvi. Nejprve se nazýval Apoštolským.

O církevním postupu a ustanoveních tohoto postu se poprvé zmiňuje ve svém spise Apoštolská tradice (Traditio apostolica) sv. Hyppolit Římský (3. stol.).

Petropavlovský půst byl potvrzen za císaře sv. Konstantina Velikého, kdy byly v Konstantinopoli a v Římě postaveny chrámy ke cti nejpřednějších z apoštolů Petra a Pavla. Z hluboké úcty k těmto apoštolům byl konstantinopolský chrám vysvěcen v den jejich památky 29. června (12. července). Od té chvíle se oslava dne jejich památky šířila po celém křesťanském světě. Zároveň byl ustanoven i půst, neboť již od časů prvních křesťanů v Církvi existovala tradice, podle níž se věřící připravovali k velkým svátkům postem a modlitbou.Pokračovat ve čtení →

Pozvánka na přednášku o posvátném Monastýru sv. Kateřiny na Sinaji

Pravoslavná církevní obec v Brně

při chrámu sv. Václava, knížete českého,

si Vás dovoluje pozvat na cyklus přednášek na téma

„Pravoslavné duchovní besedy a čtení“

Uvedení do duchovního života – Teoretické a praktické příklady svatosti

 

Téma přednášky:

   Svatá Hora Sinaj a Monastýr sv. Kateřiny (3. června)

  • Zápisky z poutní cesty k duchovní oáze uprostřed pouště

Přednášející:

Otec prot. Mgr. Jozef Fejsak, duchovní správce farnosti

a Michal Dvořáček, doktor teologie

Kdy: v neděli od 17:00

Kde: v prostorách Svatováclavské hudební školy na Úvozu 62

Těšíme se na Vaši účast!

Měsíční poučení na červen

Ctihodný vyznavač Rafael, jeromonach optinský

  

památka 6. /19. června

 

Jeromonach Rafael (světským jménem Rodion Ivanovič Šejčenko) se narodil roku 1891 ve Velké Michailovce, Novooskolského újezdu Kurské gubernie, v rodině rolníka, který byl i ševcem a vazačem knih. V roce 1906 zakončil školu při církevní obci, poté ještě absolvoval tří třídy zemské školy, a dále pracoval stejně jako jeho otec: šil lidem boty. Roku 1913 byl povolán do armády, kde zakončil Vojensko-veterinární školu pro pomocný personál. Získal hodnost poddůstojníka a byl odeslán k 6. hulánskému Volyňskému pluku, kde sloužil až do demobilizace v roce 1918. Když se vrátil domů z fronty, rozloučil se Rodion se všemi příbuznými a odešel do Optinské poustevny, kde předtím už několikrát pobýval jako poutník a monastýrský pomocník.

26. srpna 1918 byl přijat mezi poslušníky Optinské poustevny. V monastýru nesl poslušenství pomocníka veterináře a zpěváka chrámového sboru. V roce 1923 byl monastýr zasvěcený v čest Uvedení do chrámu Přesvaté Bohorodice – Optinská poustevna zavřen bolševiky. Mniši se po uzavření poustevny ubytovali ve městě Kozelsk v pronajatých bytech a poslušník Rodion si začal vydělávat na živobytí znovu jako švec.Pokračovat ve čtení →

Aktualita k návštěvě ikony Boží Matky „Sedmibolestné“ v Brně a v Mikulčicích

Apoštolům rovní, a slovanských zemí učitelé,
Cyrile a Metoději v Bohu moudří,
Vládce všech proste,
aby všecky národy slovanské,
sjednotil v Pravoslaví a jednomyslnosti
světu pokoj daroval a spasil duše naše.

 

Pobídka svatých k úctě Přesv. Bohorodice

Jak jen to je možné, držte se co nejpevněji za šat naší velké Vládkyně – Bohorodice, aby vám pomáhala. Nechť Bohorodice, tato něžná, pečlivá a starostlivá Matka celého světa, ochraňuje vás i celý svět…

Ctihodný starec Paisij Svatohorec

Těmito slovy nás vyzývá ctihodný starec Paisij (přičten k zástupu svatých roku 2015), abychom se obraceli k Matce Boží, této něžné a starostlivé Ochránkyni všech, a s vírou ji prosili o Její mocnou záštitu.

Takto se i v naší brněnské církevní obci snažíme již od roku 2007 co nejvíce přiblížit v modlitbách k Matce Boží, před její divotvornou a myrotočivou ikonou Obměkčení zlých srdcí, která nás, naši církevní obec a celou místní Pravoslavnou církev již tolik let navštěvuje.

Letos, tedy celkově již po jedenácté, jsme měli opět možnost přiblížit se
v modlitbách ke zjevné milosti Matky Boží, k její svaté ikoně, která k nám letos doputovala až z italského města Bari. Právě v Bari byla totiž přítomna v den svátku Přenesení ostatků svt. Mikuláše z Myr Lykejských do Bari (1087), když zde, v chrámu svt. Mikuláše, byla položena na oltáři, přímo nad jeho ostatky během zde probíhajících bohoslužeb.Pokračovat ve čtení →