Když promlouvají duchonosní starci

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

Νáš Kristus nás zve a očekává…

Mé dítě, bez ohledu na to, jak se cesta našeho života plní trny, náš Kristus nás zve a očekává, že se po této cestě vydáme i my, neboť také On sám po ní kdysi kráčel.

V souženích nachází Bůh odpočinutí. Naopak, v uspokojení nachází pohodlí ďábel, který je příčinou všeho zla. A proto, jakkoli dlouho budeme zápasit, jednoho dne zápas skončí a úsilí každého bude odměněno.

„Na světě soužení míti budete, ale doufejte, já jsem přemohl svět“ (Jan 16,33), říká náš Pán.Pokračovat ve čtení →

O úctě k Přesv. Bohorodici se učme od svatých…

Svatý Nektarios se k Přesv. Bohorodici obracel v modlitbě vždy velmi prostým způsobem

 Otec Andreas Konanos

 

Svatý Nektarios se k Přesvaté Bohorodici vždy obracel prostřednictvím její ikony, kterou měl ve své kelii, a hovořil „s ní“ o různých starostech, které ho trápily.

Hovořil o svých dluzích a finanční situaci monastýru.

Mluvil s ní také o řemeslnících a stavebních materiálech.

O nemocných a bezdětných párech.

O suchu na polích.

Modlil se před jejím svatým obrazem, který byl zpodoben v renesančním stylu.

A Přesvatá Bohorodice se mu v něm několikrát zjevila.

Protože viděla jeho prosté srdce, naslouchala jeho povzdechům.

Viděla nespravedlnosti, které se děly vůči jeho osobě.

Cítila, jak často se k Ní obracel, jako když se obrací syn ke své Matce.

Věděla, že je člověkem opravdovým, s nějakým obsahem, nikoli člověkem povrchním.Pokračovat ve čtení →

Úprava programu bohoslužeb: doplněna svatá božská liturgie na 14. (1.) srpna

DOPLNĚNÍ

14. 8. (1. 8.) Úterý
SV. LITURGIE – 8.00; VEČERNÍ – 19.00

VYNÁŠENÍ DRAHOCENNÉHO A ŽIVOTODÁRNÉHO
KŘÍŽE PÁNĚ

SV. MUČEDNÍKŮ MAKABEJSKÝCH

PO SV. LITURGII SVĚCENÍ VODY, MEDU A MÁKU

ZAČÁTEK „USPENSKÉHO“ PŮSTU KE SVÁTKU ZESNUTÍ PŘESV. BOHORODICE

Bohoslužby

Odkaz na úplnou zprávu s podrobným čtením ke svátku „Vynášení drahocenného a životodárného Kříže Páně“ a „Mučedníků Makabejských“, kdy bude také sloužena svatá liturgie spojená po jejím závěru se svěcením pokrmů (vody, medu a máku), je k dispozici na FB PCO Brno:

Pravdivá láska v Kristu v souladu s poučeními starce Paisije

Svatý starec Paisij Svatohorec
v dialogu s protestantem

O úctě k ikonám, k Přesvaté Bohorodici,
o modlitbě a dalších praktických
a věroučných otázkách

 

Zaujat rozhovorem s poutníkem před svou kelií Panagudou
Svatá Hora Athos

Slovo úvodem

Následující rozhovor mezi ctihodným starcem Paisijem a jedním zbožným mladým mužem, který se před tím nechal obelstít věroučně zhoubným čili heretickým učením protestantské víry, byl zveřejněn v roce 1995 v ročence Monastýru sv. Řehoře „Ο Όσιος Γρηγόριος“.

Blažený a ctihodný starec Paisij díky svému rozhovoru s tímto mladíkem, na jehož znepokojivé existenciální otázky odpovídal zdánlivě prostým a jasným způsobem, zachránil i tuto konkrétní duši (mladého muže) před jistou záhubou a znovu ho přivedl zpět do lůna Pravoslavné církve.

Tehdejší představený svatohorského monastýru sv. Řehoře, otec archim. Georgios (+2014), udělil své požehnání ke zveřejnění tohoto článku a tím i celého rozhovoru na jednom z pravoslavných blogů, odkud čerpáme při našem překladu také my.Pokračovat ve čtení →

Zpět na Velkou Moravu a k prvním misijním výhonkům byzantské misie

Zesnutí světitele a apoštolům rovného
Klimenta Ochridského

Svatých pětipočetníků a učedníků
sv. Cyrila a Metoděje: 

světitelů Gorazda a Klimenta a ctihodných otců Nauma, Angelára a Sávy

(památka 27. července / 9. srpna)

„Pojďte, slyšte, a vypravovat budu vám všem, kteří se bojíte Boha, co učinil duši mé; je to psáno pro budoucí pokolení, aby lid, jenž bude stvořen, chválil Hospodina.“ (Žalm 66, 16; 102, 19).

Takto promlouval svatý prorok David, ke kterému se přidáváme dnes i my, jeho ctitelé, neboť je zapotřebí vždy a přede všemi mluvit o Boží velikosti; nejen proto, že věříme. Chvála Boží nemá hranic a bez ohledu na to, co dokážeme vyslovit a říci, je mnoho toho, co zůstane nevysloveno. Pro ty, které ovládala lenost, byla zvěstována Boží krása, která je povzbuzuje ke konání dobra. Právě proto byly zapsány bohumilé životy svatých apoštolům rovných a prosvětitelů slovanských: Cyrila a Metoděje a jejich pěti učedníků: Gorazda, Klimenta, Nauma, Angelára a Sávy. Stalo se tak, aby bylo zapsáno svědectví o lidumilnosti a milosti našeho Boha, Boha, který je „s námi“ a který s námi chce být po všechny dny našeho života, až do skonání věků.

Stalo se tak, jak Bůh přislíbil, aby lidem ukázal, že se nezměnila naše přirozenost, ale že se zkazila naše vůle…Pokračovat ve čtení →

Ten, kdo nesl znak mocného lva a stal se milosrdným samaritánem všech trpících a nemocných

Svátek svatého velkomučedníka a léčitele Pantelejmona

 

Svatý mučedník Pantelejmon se narodil ve městě Nikomédii v Bithýnii, na severovýchodě Malé Asie, na území dnešního Turecka.

Jeho matka byla zbožná křesťanka, zatímco otec byl pohan.

Nejprve se chlapec jmenoval Pantaleon, což znamená «Lev ve všem». Matka se jmenovala Eubula (památka 30. března/to je dle světského kalendáře 12. dubna). Jméno otce bylo Eustorg.

Zbožná matka vychovala syna zbožným křesťanským životem, ale brzy zemřela, a otec jej poté dal na výchovu do pohanské školy.

Nakonec nechal syna vyučit lékařské vědě u významného nikomédského lékaře Eufrosina. Z Pantaleona se stal vynikající lékař a Eufrosin, který byl i osobním lékařem u císaře Maximiána (284 – 305), si přál, aby byl Pantaleon jeho nástupcem.Pokračovat ve čtení →

Srpen jako měsíc zasvěcený úctě k Přesvaté Bohorodici!

 „Vojevůdkyně v boji vítězná…“

Měsíc srpen, kdy pravoslavní křesťané každoročně oslavují Zesnutí Přesvaté Bohorodice a její slavné Nanebevzetí, přímo vybízí k modlitebnímu usebrání a ke zbožným úvahám o Přečisté Matce našeho Spasitele a rovněž naší duchovní Matce, kterou vzýváme, jejímiž jsme služebníky a k níž vroucně voláme:

„Vojevůdkyně v boji vítězná, jenž nás osvobozuješ od zlých, tebou chráněni díky vzdávají, služebníci tvoji Bohorodice;
vládnoucí tedy mocí nepřemožitelnou,
ze všech běd nás vytrhni, ať k tobě zní naše zvolání:
Raduj se, Nevěsto vždy panenská!“

Pokračovat ve čtení →

Jaký zápas, takové vítězství

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

Jaký zápas, takové vítězství

Jaký je zápas, takové bývá i vítězství. Na nebeském tržišti nejsou k dostání žádné levné věci. Okamžiky bolesti a oběti jsou okamžiky požehnání. Blízko kříže je vždy
i vzkříšení. Co se stane, když nyní cítíme bolest a pláčeme bez ustání? „Vždyť naše nynější lehké soužení nám působí nesmírně veliké břemeno věčné slávy,“ říká sv. apoštol Pavel (viz 2Kor 4,17).

Zdroj: Pemptousia.gr

Kdo má oči své duše otevřené…

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

Kdo má oči své duše otevřené…

Není tak snadné, aby démoni učinili nějaké zlo člověku, který v nitru své duše zachovává neustálé pamatování na Boha. Je možné, že ho budou pokoušet, ale jen s obtížemi mu budou moci ublížit. Děje se tak proto, že jim takový člověk nedovolí, aby ho mohli démoni oslabit a působit proti němu, neboť je ozbrojen neustálým pamatováním na Boha jako nějakou duchovní zbraní.

Ten, kdo má oči své duše otevřené a vidí Boha, tomu mohou démoni uškodit jen stěží.Pokračovat ve čtení →

Slavný svátek Zjevení Počájevské ikony Přesvaté Matky Boží

Aktualita

Památka zjevení Matky Boží na Hoře Počájevské
a záchrana Lávry od tureckého útoku

Brno, 5.8.2018

Na 10. neděli po svaté Padesátnici připadla památka ikony Matky Boží Počájevské, konkrétně její záchrany Počájevské lávry od tureckého obklíčení, které se událo 20.-23. července (2.-5. srpna) roku 1675.

V létě roku 1675, když okolo Počájevské Lávry zuřila Zbaražská válka, dostaly se pluky Turků a Tatarů pod vedením chána Hurredina až ke stěnám Počájevské lávry a obklíčili ji ze tří stran. Hradby monastýru, povětšinou dřevěné, a několik dalších vnitřních kamenných staveb nebyly přitom příliš dobře zabezpečeny. Jako jediná naděje pro monastýrské bratrstvo zůstávala Matka Boží. Se slzami se mniši modlili před její ikonou a igumen monastýru nařídil sloužit Akathist sestavený k její úctě. Igumen Josif Dobromirskij přesvědčil bratry i prosté věřící, kteří našli ochranu uvnitř monastýru, aby se společně obrátili v modlitbě k jejich nebeským zastáncům: Přesvaté Bohorodici a Jobu Počájevskému. Všichni přítomní tehdy se slzami a s vroucím srdcem poklekli a modlili se před ikonou Přesvaté Bohorodice a také u svatých ostatků ctihodného Joba.Pokračovat ve čtení →