Naším dílem je získávat pokojného ducha – Ducha Svatého. Vše ostatní proto ponechme na našem Pánu!

OSVÍCENÝ ROZUM SVATÝCH OTCŮ

Otec Serafim (Rose)

V dnešní době je velmi těžké upřít svůj zrak k nebi, protože kolem nás existuje velmi těžké, mrtvolné břemeno světských věcí, které nás obklopují. Nezapomeňme však, že byť by se jednalo třebas o ten sebemenší zápas se světem, jestliže je však tento zápas uskutečňován s pevností a vytrvalostí, tak se u člověka začíná utvářet jiný pohled na život, rozdílný oproti onomu světskému pohledu, a také zcela jiný a odlišný přístup ke světu. Jakákoliv duchovní činnost, která se může projevovat v podmínkách naší doby, jakákoliv pravoslavná misijní práce a apoštolská působnost, to vše musí být založeno právě na takovémto chápání života.Pokračovat ve čtení →

Svátek všech svátků rozzářil tváře všech věřících i v brněnské a žďárské pravoslavné farnosti

Pascha Kristova 2019

Kaleidoskop událostí, bohoslužeb a účasti věřících na nich.
Vše na jednom místě.

„To jest den, kterýž učinil Hospodin, a protož radujme se
a veselme se v něm.“ (Žalm 118,24)

„Dnes nám nastala svatá Pascha. Pascha nová a svatá!“

„Christos Voskrése! Christós anésti! Christos anviat!
Hristos vaskrse! Almasiah-Kam!“

„Dnes se raduje všechno stvoření a veselí se,
protože Kristus vstal z mrtvých!“

Díky nezměrné oběti našich duchovních otců a jejich nejbližších pomocníků vznikla řada mini videí, která zachycují okamžiky těsně před propuknutím paschálních oslav v naší brněnské pravoslavné farnosti.

A nejen to. Kromě videí jsou k vidění i desítky kvalitních fotografií a záběrů všech účastníků těchto tajnodějných událostí: pravoslavných věřících, ať již jsou zdaleka či z blízka.

Souhrn informací a přehled dění v naší farnosti před samotnou Paschou, pak v jejím průběhu, ale i v prvních dnech po jejím vypuknutí, navíc doprovázejí i duchovní poučení, která pro naše věřící připravil otec Marek Malík.

Ať milost vzkříšeného Krista provází Vás všechny během celého Vašeho života!

Vpravdě vstal z mrtvých Kristus, pravý Bůh náš!

Duchovní otcové Pravoslavné církevní obce Jozef a Marek spolu s dalšími duchovními a spolusloužícími v Kristu!

Užitečné odkazy:

Oslavný paschální pozdrav v různých světových jazycích:

Pokračovat ve čtení →

A pak se vaše žádost vyplní

Svatý Jan Kronštadtský

A pak se vaše žádost vyplní

Pokud Bůh uvidí, že vaše modlitby vycházejí z hlubin vašeho srdce a vyzařují navenek lásku, jistě bude vaše modlitba vyslyšena a vaše žádost se vyplní. Když pak uvidíte (dobrou) změnu u toho, za nějž jste se modlili, vyznáte, že toto dílo je dílem „pravice Nejvyššího“.

Zdroj: Pemptousia.gr

Svědectví pravoslavných patriarchů

Zázrak Svatého světla z Jeruzaléma

 

Patriarcha Damianos I. (1897-1931)

Pocity radosti a naplnění, které pocítil otec Mitrofanis[1], když spatřil Svaté světlo, se v následujících dnech proměnily v pocity smutku a viny, protože byl sužován intenzivními výčitkami svědomí kvůli svému nerozvážnému jednání a kvůli lžím, které měly posloužit k dosažení jeho cíle.

O několik dní později se rozhodl vyznat se ze svého skutku patriarchovi, který již věděl, že se někdo nacházel ukryt nahoře nad ním, neboť otec Mitrofanis bezděčně šlápl na svítilnu, jejíž svit prozradil jeho přítomnost.

Patriarcha Damianos I., jsa překvapen vyslechl vyznání otce Mitrofana, mu sdělil, že on sám neviděl vůbec nic. Poté, když přikázal mnichovi, aby o svém příběhu neříkal nikomu nic do doby, dokud bude (patriarcha Damianos) na svém patriarším trůnu, vyznal se naopak otci Mitrofanovi, co přesně sám zažíval pokaždé, když vcházel do vnitřního prostoru Hrobu.Pokračovat ve čtení →

Já jsem vzkříšení a život

Nevstal-li však Kristus z mrtvých, je vaše víra marná…

V jedné z nejvzácnějších kapitol Nového zákona zaujímá sv. apoštol Pavel, který hovoří o vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista, velmi zajímavé a rozhodné stanovisko:

„Jestliže Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěst klamná (prázdná), a klamná je i naše víra, a my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu… Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nevstal z mrtvých ani Kristus. Nevstal-li však Kristus z mrtvých, je vaše víra marná… (píše sv. Pavel věřícím v Korintu). Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí!“ (1 Kor 15,13-19)Pokračovat ve čtení →

Drazí věřící Brněnské církevní obce…

Paschální pozdrav duchovního správce
věřícím Pravoslavné církevní obce
v Brně!

  „Dnes nám nastala svatá Pascha.
Pascha nová a svatá!“

Drazí věřící naší církevní obce v Brně, Kristus vstal z mrtvých!

Pozdravuji Vás všechny opět po roce těmito překrásnými a duchovně povznášejícími slovy paschálního pozdravu, které znovu a znovu dosvědčují velikost, ale i hloubku a šířku naší víry, která věří, že „Kristus vstal z mrtvých!“

Christos Voskrése! Christós anésti! Christos anviat!
Hristos vaskrse! Almasiah-Kam!

Mohl bych pokračovat a trvalo by mi jistě drahnou chvíli, než bych Vás pozdravil ve všech Vašich jazycích, neboť národností v naší brněnské farnosti rok od roku přibývá.Pokračovat ve čtení →

Drazí věřící Žďárské církevní obce…

Paschální pozdrav duchovního správce
věřícím Pravoslavné církevní obce
ve Žďáru nad Sázavou

 

 „Dnes se raduje všechno stvoření a veselí se,
protože Kristus vstal z mrtvých!“

Drazí věřící Žďárské církevní obce,

Jak dobře víte z vlastní duchovní zkušenosti, velikonoční bohoslužby Pravoslavné církve jsou naplněny překrásnými zpěvy a prodchnuty radostí a veselostí, jež mají za cíl jediné: důstojně oslavit slavné Kristovo Vzkříšení.

Obzvláště radostný je právě onen věčně živý pozdrav, jímž se od samého počátku zdravili věřící v našeho Spasitele a jímž se i nadále zdraví milióny pravoslavných křesťanů po celém světě.Pokračovat ve čtení →

Pán čeká na naše srdce…

Před pláštěnicí

Světitel a divotvorce Jan Šanghajský a San Franciský

Truchlivé to setkání a smutný to pohled!

Před našimi zraky je mrtvý, který je podivuhodný a neobyčejný.

Leží před námi Král nebe i země, Stvořitel všehomíra.

On za nás zemřel.

My jsme zhřešili, a On strádal.

Lidé porušili Boží přikázání, odstoupili od Boha. A Bůh, který si přál přivést je opět k sobě svou láskou, je mučen a umírá za ně.Pokračovat ve čtení →

Svatá Golgoto, Božská Golgoto, posvěcená krví Ježíše Krista!

Ctihodný starec jeroschimonach
Papa Tichon „Duchovník“
ze Svaté Hory Athos

Modlitba ke svaté Kristově Golgotě,
jak ji sepsal jeroschimonach Tichon Svatohorec

Svatá Golgoto, Božská Golgoto, posvěcená krví Ježíše Krista! Tebe prosím, odkryj, kolik tisíců hříšníků jsi Boží blahodatí přivedla k pokání a slzám, očistila je a naplnila jimi Pánův ráj! Ó Kriste, Králi! Svou blahodatí a nekonečnou láskou naplňuješ příbytky nebeské dušemi kajících se tobě! Všechny, kteří k tobě přicházejí, miluješ a dáváš jim spásu. Nikdo ti nemůže důstojně poděkovat, třebaže by měl i moudrost andělů. Šťastliví hříšníci, přijďte ke svaté Golgotě, je přístupná všem, neboť Kristus je nade vše milostivý! Poklekněte k Jeho svatým nohám, a líbejte je s čistou láskou. Jen On jediný může uzdravit vaše zarmoucené duše, napojit je spasitelnými slzami, abyste v pokoře s kajícnou láskou omyli Jeho přečisté nohy. Tehdy i On sám vás omyje od každé skvrny a otevře vám dveře do svého nebeského Království, kde v nevýslovné radosti, spolu s Archanděly a Anděly, Cherubíny a Serafíny a všemi svatými, v blažené věčnosti budeme oslavovat Spasitele světa, nejsladšího Pána našeho Ježíše Krista, beránka Božího, spolu s Otcem i Svatým Duchem, Trojicí jednobytnou a nerozdílnou! Amen!Pokračovat ve čtení →