Nový „Člověk Boží“ v zástupu gruzínských pravoslavných svatých

Svatý Ekvtime (Euthýmios) Takaishvili

„Člověk Boží“

Svatý Ekvtime (Euthýmios) Takaishvili se narodil 3. ledna 1863 ve vesnici Likhauri, v okrese Ozurgeti, ve šlechtické gruzínské rodině Simeona Takaishviliho a Gituli Nakashidze. Již v útlém mládí se stal sirotkem, a byl proto vychováván svým strýcem.

Od raného dětství projevoval Ekvtime velkou vášeň pro učení. Po ukončení studia na obecním gymnáziu se zapsal na klasickou střední školu Kutaisi.Pokračovat ve čtení →

Svatý otče Jane Kronštadtský, pros Boha o nás!

Když odešel z tohoto světa velký ruský svatý!

Svatý Jan Kronštadtský, jsa již vážně nemocen a aniž by zmírnil svůj vánoční půst, odsloužil v prosinci 1908 naposledy božskou liturgii.

Bylo 10. prosince roku 1908.

Měl tehdy již velmi slabý hlas a prožíval nesnesitelnou bolest. Přesto všechno, alespoň sedící v křesle, pronesl s přerušovanými vzlyky naposledy své kázání k poučení přítomných věřících v chrámu.Pokračovat ve čtení →

Prorocká slova svatého Jana Kronštadtského

Co pravil svatý Jan Kronštadtský roku 1905
o svatém caru Mikuláši II.

Máme ctnostného a oddaného cara.

Bůh mu poslal břemeno zkoušek, protože je Jeho vyvoleným a milovaným dítětem.

Pokud mezi ruským lidem nenalezne pokání, Bůh odstraní z jeho středu svého ctihodného cara a pošle namísto něho bič do ruky nemorálních, krutých a samozvaných vládců, kteří udusí celou zemi v krvi a v slzách.Pokračovat ve čtení →

Zeptal se jí tedy, odkud pochází ta libá vůně…

Svatý novomučedník Ahmed Kaligraf

památka 24. prosince / 6. ledna
a v den mučednické smrti 3. / 16. května

Naše Církev se vždy bude krášlit svými svatými. Svědčí to o skutečnosti, že trpělivý, dlouho shovívavý a milostivý Bůh čili Jednobytná Trojice i Přesvatá Bohorodice nezanechávají svět bez útěchy. Takovýmto způsobem všichni proroci, spravedliví, apoštolové, evangelisté, mučedníci, hierarchové, ctihodní, světitelé, mučedníci i noví mučedníci přetvářejí do života dary Svatého Ducha, a při tom setrvávají živými členy Těla Kristova: Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů. (1Kor 12,27)Pokračovat ve čtení →

Když schází skutečná radost…

Duchovní poučení svatohorských starců

Starec Emiliános Simonopetrsský

Člověk, kterému schází radost, je oddělen, odloučen od Krista.

Jeho zřeknutí se světa je lživé a klamné.

Cokoli bys učinil, dokonce i tvé pokání anebo tvá láska, nejsou skutečné a opravdové, když ti schází radost.

přeložil o. Marek Malík

A to je život v lásce!

Duchovní poučení svatohorských starců

Starec Emiliános Simonopetrsský

Jednoho dne, když jsem spěchal, abych ze svého monastýru přišel za vámi na naši besedu, vzal jsem si taxi, abych tady byl včas. Během cesty jsem se zeptal řidiče taxi: Prosím tě, řekni mi, jestli vůbec někdy, v poledne anebo večer, jíš se svou ženou?

Víte, chudáci taxikáři, oni mají takové zaměstnání, že sami ani neví, kdy budou doma.

A ten taxikář mi na to odpověděl:

Každý den odpoledne i večer.

A jak jsi to prosím tě dokázal? V kolik hodin jíte?

No, polední jídlo je mezi desátou a čtvrtou odpoledne a večeře mezi šestou a druhou hodinou ráno!

Takže jeho žena kolem desáté udělá jídlo a potom čeká, až on přijde, aby spolu jedli. A na večer měla zase ve zvyku čekat do dvou hodin po půlnoci.

Nezapůsobil na vás tento příběh?

To znamená mučednictví v životě a život v lásce.

Starec schiarchimandrita Emiliános (Vafeidis) 1934 – 2019

přeložil o. Marek Malík

O jeho hrob se dnes opírá celé Pravoslaví…

Monastýr ctih. Řehoře na Sv. Hoře Athos

„Svatý Justin Popovič
podle starce Georgia Kapsanise“

Otec jeromonach Lukáš Grigoriatský

Slovo úvodem

Drahý otče Lukáši, požehnejte!

Rád bych Vás požádal o požehnání k překladu Vašeho příspěvku o svatém Justinovi Popovičovi a starci Georgiovi Kapsanisovi, který byl nedávno publikován v ročence „Ctihodný Řehoř“.

Vím, že jako mnich nebudete chtít ze své pokory něco takového snad učinit, ale prosím o Vaše slovo a věnování pro nás pro všechny, pravoslavnou farnost při chrámu svatého knížete Václava v Brně, která zná dílo blaženého starce Georgia také díky Vašemu monastýru a především díky Vaším redakcím jeho homilií a dalších textů, které nyní po jeho smrti hojně vycházejí.

Děkujeme za Vaše duchovní úsilí a dlouholetou námahu. S dílem velkého starce a teologa archim. Georgia Grigoriatského se tak mohou seznámit všichni, kteří touží po duchovním životě v Pánu Ježíši Kristu, který vy mniši naplňujete v pravé zbožnosti a dokonalosti.

Kéž se díky výkladům svatých Otců a modlitbám Svaté Hory Athos můžeme také my, pravoslavní křesťané žijící ve světě, přiblížit k velkému tajemství naší víry, jež je ukryta v Boží velemoudrosti a pravém učení.

Vždyť dobře známe slova krále a žalmisty Davida ze Svatého Písma:

„Počátek moudrosti jest bázeň Hospodina; rozumu výborného nabývají všickni, kteříž činí ty věci; chvála jeho zůstává na věky.“

A my, ctitelé duchovního odkazu Svaté Hory Athos, dobře víme, že v této bázni a pravé chvále našeho Trojjediného Boha jste nám vy mniši tím nejlepším příkladem…

Předem děkuji za to, že nám vyjdete vstříc.

Se srdečným pozdravem a s prosbou o modlitby

v pravé Kristově lásce

Váš bratr MichalPokračovat ve čtení →

Přeblažený světiteli Spyridone, velký Kristův služebníku a přeslavný divotvůrce!

Svatý otče Spyridone, pros Boha o nás!

památka 12. / 25. prosince

A každému, komu je potřeba tvé silné pomoci, vypros to, co je mu užitečné ke spáse…

Spolu se svatým Mikulášem jsi, otče Spyridone, přiměl heretiky vrátit se do lůna svatého Pravoslaví!

Dvě nové ikony zkrášlují chrám svatého Václava

 

Poučení svatého otce Basila Velikého o Bohu a naší ctižádosti

Skutečně velkým pozorovatelem je pouze Bůh

Skutečně velkým Pozorovatelem je pouze Bůh.

A proto k Němu nasměruj veškerou svou ctižádost…

Jeho mzdou je totiž zářivá odměna.

Nebo jsi získal nějaké důstojné postavení a lidé za tebou chodí a tleskají ti?

Ty buď však roven s těmi, kterým velíš, neboť, jak říká Nový zákon, „nevládněte nad lidmi tak, jak to činí vládci tohoto světa“…

Neboť, kdo z vás chce být první, ať se stane služebníkem všech, jak to ustanovil Pán. A nechť s ušlechtilostí následuje pokoru, jako by byl do ní zamilován.

„Zamiluj si jí a ona tě oslaví.“

A tímto způsobem nalezneš cestu ke skutečné slávě, kterou dává jedině Bůh.

A také Kristus tě svým andělům představí jako svého učedníka a dá ti svou slávu, pokud Jej budeš napodobovat v Jeho pokoře, jak sám Pán praví:

„Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem vašim. Jho mé zajisté jestiť rozkošné, a břímě mé lehké.“ (Mt 11,29)

Sv. Basil Veliký

(Archiv otce jerom. Daniela z Kefalonie)