Protože jsi ještě nikdy nepotkal skutečného biskupa…

Nezapomenutelný dialog svatého Basila Velikého s prefektem Modestem

Jedním z obdivuhodných příkladů hluboké rozvahy, vážnosti, důstojnosti a současně také nebojácnosti svatého Basila Velikého je jeho navýsost inspirativní dialog, který při jedné vypjaté situaci vedl s císařským prefektem Modestem, který se Basila snažil přimět, aby přijal myšlenky ariánství podobně jako císař Valens.

Zde je zkrácený přepis tohoto dialogu:Pokračovat ve čtení →

Nový nástěnný „Jihlavský kalendář“ na rok 2019 v prodeji

NOVÝ NÁSTĚNNÝ „JIHLAVSKÝ KALENDÁŘ“
NA ROK 2019

Obsáhlé pravoslavné kalendárium s liturgickými údaji
(starý juliánský kalendářní styl, pravoslavná paschálie)

Kdo si přejete obdržet poštou nástěnný kalendář na rok 2019, objednávejte, prosím, na e-mailové adrese: kalendar@pravoslavi.cz

Nezapomeňte uvést, kolik výtisků chcete, a jakou mutaci (jestli jako diář nebo jako visací). Cena jednoho výtisku je 100 Kč (plus poštovné a balné).

Soubor pro nástěnný kalendář:
http://pravoslav.or.cz/kalendarium/kalendar2019-diar.pdf

Soubor pro diář:
http://pravoslav.or.cz/kalendarium/kalendar2019-diar.pdf

Zadní stránka kalendáře:
http://pravoslav.or.cz/kalendarium/zad-str-2019.pdf

http://pravoslav.or.cz/kalendarium/

Koledami jsme neformálně zahájili nové pololetí výuky hodin náboženství.

Koledy, které vedou k poznání pravdy, vedou i naše děti k poznání základů pravoslavného náboženství.

Pravoslavná nedělní škola náboženství při chrámu sv. Václava v Brně dnes neformálně započala své nové pololetí v roce 2019.

Děti, které navštěvují hodiny náboženství, dnes na závěr svaté liturgie znovu zazpívaly pod vedením své sbormistryně Vitálije Balášové a za asistence sestry Viktorie Šléglové výběr z vánočních koled: „Narodil se Kristus Pán“, „Dobry večir Tobi“ a „Koli zvizda jasna“.Pokračovat ve čtení →

Bohem poučený klenote všech biskupů, ó nejmoudřejší Dositeji, pros Boha za nás!

Svátek svatého biskupa a vyznavače Dositeje

Svatý vladyka Dositej (Vasić), metropolita záhřebský,
vyznavač srbský a obnovitel svatého pravoslaví u nás

(památka 31. prosince / 13. leden)

Tropar, hlas 1.
Učiteli Pravoslaví a příklade ctnostného života a čistoty, zářivý svícne celého světa, Bohem poučený klenote všech biskupů, ó nejmoudřejší Dositeji, učením svým jsi všechny osvítil, ó flétno duchovní, pros Krista Boha, aby spasil duše naše.

Jiný tropar, hlas 8.
Od svého mládí, slavný Vyznavač, přinesl jsi sebe Hospodinu. Trpíc za Kristovo jméno, zvěstoval jsi Boží Království. S Pánem jsi byl ukřižován, abys s ním žil na věky.Pokračovat ve čtení →

Kristus se rodí! Oslavujte Ho!

Aktualita

Oslava svátku Narození Páně v brněnské pravoslavné farnosti
Brno, 7.1.2019 (25.12.)

„Narodil se Kristus Pán, veselme se!“

Už od první lednové soboty nového roku bylo znát, že se blíží svátek Kristova Narození. Ke všem v chrámu konaným svatým bohoslužbám přicházelo čím dál tím více věřících. Zejména rodiny s malými dětmi se přicházely nejprve poklonit jesličkám, které každoročně zdobí chrám svatého Václava, a poté přistupovaly ke svaté Tajině zpovědi a následně i ke svatému Přijímání.

Pro naši spásu rozhodl ses vtěliti se, Mnohomilostivý (Kriste), a dal ses pro hříchy lidské jako beránek zabíti. Proto tebe prosím: Smyj provinění má.
(Kánon ke sv. Přijímání, Píseň 4.)Pokračovat ve čtení →

O významu a symbolice „darů“ Mudrců z Východu

Svatý Nikolaj Velimirovič

„Vešli tedy do domu, nalezli dítě s Marií, jeho matkou, a padli a klaněli se mu. Potom otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“
(Mt 2,11)

(Mudrcové) přinesli nově narozenému Králi své dary.

Aniž by to Mudrcové zamýšleli, tyto dary, které přinesli, symbolizovaly jednak svatou a oživující Trojici, v jejímž jménu přišel na svět Ježíš v podobě dítěte, ale také trojí službu našeho Pána: královskou, kněžskou a prorockou, neboť zlato zde bylo symbolem královské služby, kadidlo kněžské a myrha symbolem prorocké a obětní služby. Novorozené dítě se stane Králem nesmrtelného království, bezhříšným knězem a prorokem, a stejně jako většina proroků před Ním bude později zabito.

Všichni vědí, že zlato svědčí o králi a jeho království. Každý ví, že kadidlo svědčí o kněžství a modlitbě. A všichni z Bible vědí, že kadidlo svědčí o smrtelnosti.Pokračovat ve čtení →