Bůh má pro své skutky svůj vlastní rytmus…

Ctihodný starec Nektários Vitalis († 8. února 2018), kterého uzdravil Bůh na přímluvy
svatého Nektária Eginského

Na některé věci se vyplatí čekat. Musíte zkrátka počkat. Bůh pracuje. Pouze má svůj vlastní rytmus. Bůh ale pracuje velmi trpělivě.

A příroda dělá totéž. Až přijde čas, rozkvete květina!

Vše se kolem nás mění, ale velmi odlišným tempem, než na jaký je naše bláznivá společnost zvyklá.

Tento běh, tato panika a zmatek, které nás všechny přivádí k nesmírné uspěchanosti, ponechávají Boha bez účasti na našem dění.

Pokračovat ve čtení →

Obětavé shromáždění věřících na obranu otce Jozefa a naší farnosti u chrámu sv. Václava

Zpráva o setkání věřících PCO v Brně na obranu
otce prot. Jozefa a naší farnosti

před chrámem svatého Václava
dne 8. února 2021

 Při příležitosti řádné vizitace církevní obce v Brně

Na dnešní den, 8. února 2021, byla naplánována řádná vizitace církevní obce v Brně, kterou každoročně provádí okružní protopresbyter pro brněnský protopresbyterát. Dlouhodobě byl tímto okružním protopresbyterem náš duchovní správce – otec Jozef Fejsak, který byl v roce 2020 proti své vůli z pozice „okružního protopresbytera“ odvolán.

Novým okružním protopresbyterem v našem církevním okrsku se nedávno stal otec Konstantin Ryška, který dnes také přijel, aby řádně vyplnil svou povinnost.

Zdůrazněme na tomto místě, že hlavním záměrem dnešního shromáždění věřících před chrámem bylo setkání s vladykou Izaiášem, který měl podle předběžných informací přijet spolu s otcem Ryškou na pravidelnou roční vizitaci do naší farnosti. Také proto věřící naší církevní obce osobně přišli, udělali si čas z práce a přispěchali v jinak pracovní den, aby vladykovi Izaiášovi sdělili svůj názor, ba přímo svou nevoli nad tím, jak se k naší farnosti zachoval. Byli připraveni mu do očí říci, že jsou nanejvýše znepokojeni a že nikterak nesouhlasí s jeho mocenským přístupem, kterým proti sobě věřící jedině popouzí.Pokračovat ve čtení →

Aktuální informace o vizitaci okružního protopresbytera v PCO Brno

Proběhla řádná vizitace naší církevní obce

Dnes, 8. února 2021, proběhla v prostorách pravoslavného chrámu sv. Václava pod Špilberkem avizovaná a řádná „vizitace“ církevní obce.

Tuto vizitaci vykonal otec Konstantin Ryška, současný okružní protopresbyter brněnského protopresbyterátu.

Duchovní správce naší farnosti, otec prot. Jozef Fejsak, spolu s otcem prot. Markem Malíkem, doprovázeli otce Konstantina při jeho kontrole evidenčních knih a matrik.

Otec Konstantin na závěr konstatoval, že jde o „živou církevní obec“, která je „řádně vedena“.

Otec Jozef s tímto zápisem a výsledkem vizitace souhlasil.

A proto musíme navštěvovat nemocnice, věznice, sirotčince, pečovatelské domy a jiná podobná zařízení…

Jak si můžeme zamilovat Krista

Slova a poučení ctih. starce Porfýria Kavsokalyvitského

Jak si můžeme zamilovat Krista

Jednou se starce Porfýria Kavsokalyvitského zeptali:

„Jak si můžeme, papuli (stařečku), zamilovat Krista?“

A starec Porfýrios odpověděl těmito slovy:

„Naše láska ke Kristu, mé dítě, se naplňuje takto:

Pozvedáme své vnitřní já k Bohu a voláme k Němu.Pokračovat ve čtení →

Jsi naše Radost v tolika zármutcích…

Ráj není pro bezhříšné. Je pro hříšníky.

Starec Efrém Arizonský

Ráj je plný hříšníků, kteří činili pokání.

Ráj je otevřený i nám.

Postačí, když učiníme první krok, krok pokání. Potom náš Pán a Bohočlověk Kristus bez meškání přijde, aby učinil deset kroků směrem k nám, aby nás přijal do své náruče, neboť jeho kroky jsou výrazem milosrdenství a odpuštění.

S bolestí vroucí modlitby řekněme: „Pane Ježíši Kriste, dej nám pravé, slzami zkrápěné pokání.

Zůstal jsi naší jedinou Nadějí na záchranu.

Jsi Pravda v tolika lžích.

Jsi naše Radost v tolika zármutcích.

Jsi naše Vykoupení v tolika hříších.

Jsi Pokoj v tak neklidném světě.

Sláva dlouhotrpělivosti a dlouhosnášenlivosti Tvé, ó Pane.

Amen!

Zdroj: Το μέγα Γεροντικόν

Pouze ten, kdo dosáhne duchovní dokonalosti, může do své mysli pojmout i všechny ostatní…

Síla modlitby jako pramen sjednocení mezi lidmi

Slova a učení v blaženém zesnutí otce Dumitru Stăniloae

„Kdokoli se modlí za druhé, získává zisk i pro sebe, protože dělá skutek lásky, a tím sám (jako člověk) roste, neboť dosahuje vyššího duchovního stavu.

A následkem toho se modlí i za sebe.

Díky tomu, že se modlí, vchází do společenství s Bohem, od Nějž pramení dobrotivost a síla.

Když se budeš modlit za ostatní, budeš se tak modlit i sám za sebe.

A ti z nás, kteří něco takového mohou učinit, ať se o to pokouší.

Avšak kdo z lidí může mít neustále v mysli také ostatní?

Pouze ten, kdo dosáhne duchovní dokonalosti, může do své mysli pojmout i všechny ostatní.

Modlitba za bližního v každém případě spojuje jednoho člověka s druhým, což se děje v jeho mysli.

A proto se modlitba stává způsobem, jak se lidé mohou mezi sebou sjednotit.“

otec Dumitru Stăniloae (1903-1993)

Zdroj: Proskynitis

Jako blahodatnou a spasitelnou záštitu nalezli jsme Tvoji ctěnou ikonu, Bohorodice…

Ikona Matky Boží Vatopedská (Παραμυθιά)

„Utěšitelka“ čili „Radost a útěcha“

(památka 21. ledna / 3. února)

Jednou dávno, ve 14. století po Kristu, jeden pirát jménem Varduchan, který se usídlil na ostrově Milos (Μήλος – řecký ostrov v Egejském moři, severně od Kréty, nejjihozápadnější ostrov v souostroví Kyklady), útočil spolu se svými patnácti pirátskými loděmi na mírumilovné obyvatele místních ostrovů v Egejském moři a přepadával lodě na pobřeží Thrákie a Malé Asie.

V lednu roku 1320 se rozhodl napadnout i Svatou Horu Athos.

Připravil si k tomu deset svých lodí, na které nalodil dvě stovky pirátů a vyplul směrem k monastýru Vatoped (řec. Βατοπέδι). Při rozbřesku 21. ledna (3. února) piráti zakotvili u monastýrského přístavu, seskupili se do bojového uskupení, potom se skryli a čekali, až bude otevřena, jako každé ráno, brána monastýru.Pokračovat ve čtení →

Informativní zpráva pro věřící o aktuálním stavu obhajoby otce Jozefa Fejsaka!

Drazí věřící a přátelé PCO v Brně,
Kristus uprostřed nás!

Rádi bychom Vás informovali o současné situaci ve spojitosti s odvoláním otce prot. Jozefa Fejsaka z funkce duchovního správce naší farnosti.

V současné situaci nadále probíhá petice a sběr podpisů, jak v tištěné podobě, tak v elektronické verzi:

https://www.petice.com/stanovisko_vericih_pco_brno?fbclid=IwAR34mBx6G44l1EQ639ip_ZYgE9JjyxKHrrrZ7P3gE9B0ingwQ6ht0V_HCgk

Pozn.: Formou petice vyjádřilo k dnešnímu dni svou otevřenou podporu otci Jozefovi přes 1055 osob.

Farní rada PCO v Brně se pravidelně schází, konzultuje postup s odborníky a podniká vhodné kroky vedoucí k opětovnému ustanovení našeho otce Jozefa duchovním správcem i z pohledu státu, neboť k jeho odvolání došlo nezákonně.

Platnost zákonného setrvání otce Jozefa ve funkci duchovního správce byla následně potvrzena i ze strany Jeho Vysokopřeosvícenosti Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského, který k tomuto účelu vydal své prohlášení a vyzval svého vikárního biskupa a současně ředitele Olomoucko-brněnské eparchie k nápravě stavu věcí, což prozatím naplněno nebylo.Pokračovat ve čtení →

Láska se neposuzuje a neukazuje tím, co dáváme, nýbrž tím, jak dáváme…

 

Bůh je Láska

Slova o lásce ctihodného starce Efréma Arizonského

Drazí bratři,

Bůh je láska.

„Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm,“ hřmí svými slovy apoštol Lásky, evangelista Jan.

Láska je klíč, kterým se otevírají všechny dveře lidského chování.

Láska je lék, kterým se léčí všechny nemoci duše i těla.Pokračovat ve čtení →

Na příkladu ctihodného Anthima z Chiu je patrna velikost pravoslavného světce…

Vzor svatého a evangelního života světce

Svatý Anthimos z Chiu

Svatý Anthimos z Chiu se jako farní kněz setkával s nemocnými leprou, s nimiž také společně jedl a debatoval. Těmto nemocným rovněž podával svaté Přijímání a po každé svaté Liturgii spotřebovával sám svaté Dary!

A tehdy, uprostřed této posvěcují atmosféry, v níž se otec Anthimos nacházel, snil o založení monastýru, aby v něm mohly najít útočiště mnišky prchající z Malé Asie.

Postupoval krůček po krůčku k naplnění tohoto svého snu, který se skutečně podařilo naplnit. Nakonec mohl vztyčit velkolepý a posvátný „Parthenon“ – Chrám Panagie „Pomocnice Chioské“.

Od těch dob se usadil v Monastýru a plně se zasvětil Přesvaté Bohorodici.Pokračovat ve čtení →