Duchovní odkaz ctihodného starce Euménia (Část první)

Co radil starec Euménios (Saridákis) svým duchovním dětem a ostatním věřícím 

Část první!

„Milujte člověka, ale ještě více Boha.“

„Pozorujte ctnosti druhých a vaše vlastní nedostatky. To je to, co si Bůh přeje. Takto je to krásné.“

„Pokud si myslíš, že jsi získal nějaké ctnosti, pak jsi nic nezískal, nic nemáš. Kdokoli říká, že je svatý, není. Svatí nikdy neříkali, že jsou svatí.“

„Potřebujeme Boha. On nás nepotřebuje, ale nám z toho bude vždy plynout velký užitek.“

„Když se modlíme a Bůh nás prozatím nevyslyšel, existuje nějaký důvod, proč se tak děje. My jsme totiž příčinou tohoto stavu. Bráníme totiž Bohu, aby nás vyslyšel.“

„Modlitba je velmi velká věc, povznáší člověka vysoko, když se modlí s pokorou a zkroušeným srdcem.“

Zdroj: Orthodoxia.Online

Nový igumen v Pentálofu, starec Chrysostomos II., slavnostně intronizován!

Slavnostní uvedení na trůn nového igumena Posvátného monastýru ctih. Nikodéma Svatohorce
v Pentálofu v Řecku

V neděli 30. května 2021 se uskutečnila slavnostní intronizace nového igumena – otce archimandrity Chrysostoma II. – z Posvátného monastýru ctih. Nikodéma Svatohorce v řeckém Pentálofu.

Intronizačnímu obřadu předsedal otec archim. Elizeus, igumen svatohorského monastýru Simonopetra, jehož metochem Monastýr ctih. Nikodéma je.

Jedná se o významný mezník ve 40leté historii tohoto Posvátného kinovia, které zapečetilo úzkou duchovní kontinuitu kláštera po ztrátě blahoslaveného starce a budovatele monastýru v Pentálofu – blaženého starce Chrysostoma I. (Tsavdaridise).Pokračovat ve čtení →

Den, kdy dva mladí Řekové strhli nacistickou vlajku z athénské Akropole…

 

Hrdinský čin Manolise Glezose a Apostolose Santase, řeckých bojovníků za svobodu

Manolis Glezos (vlevo) a Apostolos Santas

Ráno 30. května 1941 vylezli na athénskou Akropoli dva mladí Řekové, Manolis Glezos a Apostolos Santas, a strhli odtud nacistickou vlajku. Byl to první odvážný čin odporu proti okupační armádě ve druhé světové válce.

Jedním z nejvíce ponižujících okamžiků nejen pro Řecko, ale i pro celé lidstvo bylo, když byla 28. dubna 1941 na pahorku Akropolis v Athénách, v samotné kolébce demokracie a západní civilizace, vztyčena nacistická vlajka v podobě svastiky.

Byl to den, kdy německé jednotky vstoupily do Athén, aby převzaly kontrolu nad kapitulovaným městem. Okamžik, kdy nacistická vlajka vzlétla k obloze nad Attikou, znamenal počátek tří a půl roku bolesti, hladu a smrti pod surovou botou německého Wehrmachtu.Pokračovat ve čtení →

Avšak s vírou v Boha lze překonat vše…

Ctihodný starec Euménios (Saridákis)
 († 23. května 1999)

„Z jedné strany radost, z druhé strany zármutek…

A člověk se ptá: Co se to děje? Proč?

Avšak s vírou v Boha lze překonat vše, neboť v tomto smyslu ponecháváš vše na Bohu, a tím získáváš pokoj a uklidnění.“

Zdroj: Το Περιβόλι του Αγίου Λαζάρου

Ženy, které mě slyšíte, matky a děvčata, vy máte ve svých rukou celý svět…

Co dokáže jedna jediná žena!

Zamyšlení ctihodného biskupa Augustina, metropolity florinského, při příležitosti Neděle Ženy Samaritánky!

Ženy, které mě slyšíte, matky a děvčata, vy máte ve svých rukou celý svět. Jedna dobrá žena si bere muže a vynáší ho vysoko, až do nebe. Zatímco žena zlá si bere muže a přivádí ho do věčného zatracení!

Co všechno může dokázat jedna jediná žena!

Dnes je, moji milí, Neděle čili Kyriakí. Co znamená toto řecké slovo (η Κυριακή)? Jeden den, který se liší od ostatních, diamant mezi všemi dny týdne. Tento den nepatří nám (naší práci, kterou konáme na poli, se zvířaty…), nikoli. Tento den patří zcela a výhradně Pánu našemu Ježíši Kristu, od Nějž přijal svůj název, neboť od Něj, od Pána, se začal nazývat „Dnem Páně“ (Κύριος – Kυριακή).

My všichni, jak tu nyní stojíme, kteří náležíme jako občané této křesťanské zemi (tj. k Řecku), kněží i laici, muži i ženy, nevzdělaní i lidé studovaní, pastevci i králové…, máme všichni povinnost činit skutky Páně. To jest… Jakmile zazní v neděli hlas zvonu, máme jako na perutích spěchat do chrámu, učinit znamení kříže a zaposlouchat se do božské liturgie.

Nikoli v roztržitosti a s pohledem na hodinky, ani pozorováním toho, co nosí ta či ona žena, jak zpívá žalmista, co dělá kněz, nýbrž máme věnovat pozornost Božímu slovu a poté zůstat až do konce a z rukou kněze přijmout svatý antidor.

Doma má otec říci: „Děti, dnešní den patří Pánovi.“ Má otevřít svaté Evangelium, přečíst úryvek a vyložit ho svým dětem.Pokračovat ve čtení →

Ctihodný starec Paisij jako osvícený „znalec lidských srdcí“…

U člověka neplatí „nemohu“, platí pouze
„nemiluji“ a „nechci“.
To jsou věci, které ho vedou k tomu říkat, že nemůže.

Ctihodný starec Paisij Svatohorec v Monastýru Stomio v Konitse v roce 1961

Zdroj: Το μέγα Γεροντικόν

Další užitečné odkazy:

Ten kněz byl Bohem osvícen a zjevil mi, jaký vlastně jsem…

Svět v našem nitru a svět kolem nás…

+ Blahé paměti patriarcha srbský Pavle Stojčević

(1914 – 2009)

Nejprve musíte vybudovat skutečný svět ve svém nitru a poté vytvořit svět kolem sebe. Pokud nejprve vytvoříte svět v sobě, budete schopni napravit i svět kolem sebe.

Zdroj: Το μέγα Γεροντικόν

Další užitečné odkazy a poučení:

Kdyby všichni lidé zachovávali lásku k bližnímu, stala by se tato země Rájem!

Pravoslaví je víra, kterou poznáme podle toho, jak jí žijeme…

Co jiného se má stát podstatou a smyslem našeho života, ne-li Láska?

Bohem vdechnutá slova starce Euménia (Saridákise)

Skrytý světec naší doby

Ctihodný starec Euménios
(† 23. května 1999)

Smutek a bolest nás přibližují k Bohu. Člověk překonává vše vírou v Boha.

Pokud odpustíte svým nepřátelům a snášíte zármutek, jste na Boží cestě.

Bůh nás zachraňuje zdarma, a ne proto, že si to zasloužíme.

Nikdy nedopusťte, aby vám na mysl přicházely špatné myšlenky.

Pokora stráží poklad, zatímco pýcha ho rozptyluje.

Lidé jednají více s rozumem a méně s vírou. Proto často tonou v moři života.

Pomocí víry v Boha se dá vše překonat, protože všechno ponecháváte na Něm, a tím nacházíte pro svou duši mír.

Po bouři přichází klid. A po zármutku přichází radost. A my musíme říci: „Když je Bůh s námi, kdo je proti nám?“

Ten, kdo chce získat ctnosti, musí začít od pokory. Bez pokory se stáváme terčem posměchu démonů.Pokračovat ve čtení →

Svatý Jan Šanghajský překvapuje svou přímočarostí a hloubkou duchovního uvažování!

Ikona je především něco, před čím je třeba se modlit.

Svatý Jan Šanghajský a Sanfranciský, divotvůrce
(1896–1966)

Ikona je především něco, před čím je třeba se modlit.

Toto kdysi potvrdil i arcibiskup Jan Šanghajský a Sanfranciský (Maximovič), který byl předsedou Sanfranciského spolku ikon zaměřeného na restaurování starobylých ikon.

Jeden člen, který velmi horlil za starý styl ikon, chtěl, aby arcibiskup vydal v diecézi dekret, podle něhož by byly povoleny pouze ikony starého stylu, nebo aby alespoň učinil rozhodnutí, že se jedná o oficiálně schválený postoj.

Svým způsobem se záměr tohoto muže zdál být dobrý.

Arcibiskup Jan mu však řekl:

„Důležité je, abychom se před ikonami modlili, ne abychom se krásnými ikonami chlubili.“

Podle: Fr. Seraphim Rose, Raising the Mind, Warming the Heart

Zdroj: Orthodox Gladness