40 krátkých zastavení se starcem Paisijem

Na cestě ke svátku Vzkříšení

 (29.)

„Pokoru má ten, který, ať koná jakékoli dobro, okamžitě ho zapomíná, a pokud mu nějaké, byť sebemenší dobro prokazují ostatní, považuje ho za cosi velikého, a cítí současně velkou vděčnost.“

Ρήσεις και διηγήσεις Γέροντος Παϊσιου. In: Απο την ασκητική και ησυχαστική αγιορειτική παράδοση. Τετάρτο μέρος, Άγιον Όρος 2011, s. 707.

40 krátkých zastavení se starcem Paisijem

Na cestě ke svátku Vzkříšení

 (28.)

„Ti, kteří páchají sebevraždu, tak činí z egoismu. Ďábel zastiňuje jejich mysl, přivádí je do beznaděje a zoufalství a vede je k sebevraždě… Když má ale člověk alespoň trochu pokory, neděje se něco takového.“

Ρήσεις και διηγήσεις Γέροντος Παϊσιου. In: Απο την ασκητική και ησυχαστική αγιορειτική παράδοση. Τετάρτο μέρος, Άγιον Όρος 2011, s. 707.

Z myšlenek a učení svatého Jana Sinajského, řečeného Klimaka

Podle svatého Jana Klimaka nemohou slovům zkušených porozumět ti, kteří naopak tuto zkušenost postrádají. Kritériem ryzí a pravdivé (čili nepodvržené) teologie je stanovisko a vztah teologa ke zkušenosti: k empirii společenství člověka s živým osobním Bohem. V tomto bodě se přístupy pravoslavné a západní teologie značně rozcházejí. Bůh pravoslavných není nějakým neosobním počátkem, ideou, již se snažíme uchopit pomocí filosofických soudů.[1] Z toho vyplývá, že teologii není možné srovnávat s klasickou filosofií, nýbrž že je třeba ji ztotožnit s osobní teologickou zkušeností Boží blahodati. Pro sv. Řehoře Palamu a každého svatohorského mnicha je předpokladem poznání Boha: celkové očištění od vášní, dále tajnodějný život (svatých Tajin) a modlitba.[2]

V souladu s učením ctih. Jana Klimaka, řečeného Lestvičníka, který se tématem hesychie zabývá ve 27. a 28. kapitole[3] svého věhlasného díla „Lestvice“, ti, kteří s odvahou vedou zápas v kinovii, „splétají sobě věnce klidu a hesychie“. „Milovník hesychie má v sobě jakési pevné odhodlání, které bedlivě stojí ve dveřích jeho srdce a přicházející sem myšlenky ničí anebo odráží.“[4] Svatý Jan Klimakos doslova uvádí, že „duchovně-rozumný hesychasta (čili ten, který žije v posvátné mlčenlivosti a zabývá se modlitbou mysli) nemá potřebu v poučeních vyjádřených slovy, neboť místo slov bývá osvěcován samotnými skutky“[5].

Svatý Jan Klimakos nás poučil také o tom, že „andělé jsou světlem mnichů“ a analogicky s tím, „mniši jsou světlem lidí“. Běda však tomu, „kdo mnicha chválí, neboť ten jej vydává do rukou nepřítele“. Hlavní mnišskou aktivitou má být zejména spalování vášní, „jako když oheň spaluje dříví“[6]. Spalování vášní je však také prvořadým úkolem věřícího křesťana ve světě. Jak lze vidět, mnich (díky tomu, že odložil světské starosti, které v souladu s výroky ctihodných otců „odebírají člověku veškerou hojnost a nechávají ho vyschnout“) zasvěcuje celý svůj život a celou svou energii Božímu dílu, pokání, osvícení, naplňování Pánových přikázání o lásce, kterou nemá nikdo větší než ten, kdo je ochoten položit život za své přátele.[7] V tomto smyslu je právě společný život mnichů v monastýru vzorem k dokonalému uplatňování principu lásky k bližnímu, která nachází své naplnění ve vzájemné oběti. A to je oním cenným „paradigmatem“, který čerpáme ze života mnišské komunity a který může inspirovat k ještě opravdovějšímu duchovnímu životu i ty z nás, kteří žijeme obtěžkáni tíhou starostí o pozemské statky, děti a povinnosti rodinné.

K tomu, abychom mohli i my, křesťané žijící ve světě, žít nikoli „podle principů a vášní tohoto světského světa a obrazu života“, je třeba, abychom hledali a nacházeli vždy dobré a dokonalé vzory k následování, jimiž jsou nejen svatí, ale rovněž naši duchovní pastýři, v nichž nacházíme dar a ideál duchovního otcovství. To nicméně vyžaduje každodenní sebezapření a oběť, naprosté a úplné nabídnutí sebe sama jako duchovního otce svým duchovním dětem.[8] Je to plně v souladu s tím, co k tomuto tématu dodává svatý Jan Klimakos: „Opravdového pastýře dokazuje láska, neboť sám Pastýř (Kristus) byl za lásku ukřižován.“[9]

MD

[1] Viz ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αρχιμ.: Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς – διδάσκαλος της θεώσεως, s. 58.

[2] Viz tamtéž, s. 59.

[3] Kapitoly s názvem „O posvátné hesychii těla i duše“ a „O modlitbě“.

[4] ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК: ЛЕСТВИЦА преподобного отца нашего ИОАННА игумена Синайской горы. Лествица 2000, s. 408.

[5] ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК: ЛЕСТВИЦА преподобного отца нашего ИОАННА игумена Синайской горы, s. 409–410.

[6] APOFTHEGMATA III. Výroky a příběhy pouštních otců, s. 72.

[7] Jn 15, 13: „Většího milování nad to žádný nemá, než aby duši svou položil za přátele své.“

[8] Viz ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αρχιμ.: Ο άγιος Νεκτάριος ως πνευματικός πατήρ των μοναχών, s. 149.

[9] ΙΟΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ: Λόγον προς τον Ποιμένα, 5: „Ποιμένα αληθινόν αποδείξει η αγάπη, δι αγάπην γάρ ο Ποιμήν εσταυρώθη.“

4. Neděle Velikého postu – Svatého Jana Klimaka (Lestvičníka)

Ctihodný otec Jan Klimakos (Lestvičník), spisovatel „Nebeského žebříku“

(památka 30. března / 12. dubna a rovněž 4. neděli velkopostní)

Svatý Jan Sinajský byl mimo jiné spisovatelem, který sepsal znamenitou Lestvici neboli Žebřík[1]. Ctihodný Jan přišel na Sinajskou horu do monastýru svaté Kateřiny[2] už jako šestnáctiletý chlapec. Právě zde prošel několika stupni svého mnišského povolání: nejprve jako poslušník, posléze jako mnich a poustevník a nakonec jako sinajský igumen, kterým byl až do svého osmdesátého roku života. Jeho životopisec, mnich Daniel, o něm říkal, že se „tělem povznesl na Sinajskou horu a duchem na horu nebeskou“. U svého duchovního otce Martýria prožil v poslušenství devatenáct let. Anastasij Sinajský, který jednou viděl mladého Jana, o něm předpověděl, že se stane igumenem Sinajského monastýru, což se také později vyplnilo.

Po zesnutí svého duchovníka se Jan usídlil v jeskyni, ve které prožil dvacet let, naplněných tvrdým půstem a asketickým zápasem.

Svatý Jan Lestvičník byl rovněž velkým přímluvcem u Boha za své spolubratry. Jeho učedník Mojžíš jednoho dne usnul ve stínu velkého kamene, který hrozil, že se na něj sesune. Ctihodný Jan jednou při modlitbě ve své kelii spatřil, v jakém je nebezpečí jeho učedník, a začal se proto usilovně za jeho záchranu modlit k Bohu. Učedník Mojžíš jej poté spatřil ve snu, jak na něj volá a křičí, díky čemuž se probudil a utekl v poslední chvíli před jistou smrtí. Kdyby neutekl, kámen by jej byl zavalil.

Na naléhání bratří přijal svatý Jan hodnost igumena a staral se s horlivostí a láskou o spásu lidských duší. Jednou se přihodilo, že mu kdosi vytkl, že je mnohomluvný, ale on se nenechal ani myšlenkou spoutat hněvem anebo se rozzlobit, a raději umlkl a po celý rok nepromluvil ani jednoho slova, dokud jej bratři neuprosili, aby opět začal mluvit a poučoval je díky své od Boha získané moudrosti.

Jindy se zase přihodilo, že do Sinajského monastýru přišlo na šest set poutníků. Při pohoštění těchto poutníků najednou všichni spatřili jednoho úslužného mladíka v židovském oděvu, kterak slouží u stolů poutníků a ostatním spolusloužícím sám říká, co a jak mají dělat. Za nějakou chvíli tento mladík zmizel, a když si toho všichni všimli a začali jej hledat, řekl jim svatý Jan: Nehledejte ho, to sám prorok Mojžíš nám posloužil na tomto svém posvátném místě…Pokračovat ve čtení →

Světitel a vyznavač Lukáš, arcibiskup krymský

Památka: 29. ledna a 29. května

Svátek nalezení svatých ostatků: 5. (18.) března

Svatý, Bohem proslavený, Lukáš Krymský byl v 2. polovině 20. století kanonizován jako další světec v zástupu svatých Božích svaté Kristovy Církve. Ve svém povolání
a pozdějším duchovním poslání se zjevil jako vyznavač, jenž žil v dobách těžkého pronásledování v Sovětském svazu, a při tom ve svém životě projevil obraz dobrého pastýře, uzdravoval lidské nemoci, duchovní i tělesné, a naznačil dokonalou symbiózu pastýřské služby archijereje (biskupa) a lékaře (chirurga). Byl vynikajícím vědcem, přičemž jeho hlavní specializací se stala traumatologie se zvláštním zaměřením na septické komplikace hnisavých onemocnění. Jeho teologické pojednání evokují víru a přesvědčují všechny pochybující o existenci Boha a vyvracejí různé pseudovědné teorie. Svým duchovním zápasem tento novodobý pravoslavný světec, nesmírně oblíbený a známý také v Řecku, ukazuje dnešnímu člověku, co znamená „nesení Kristova kříže“.

Arcibiskup Lukáš (ve světě lékař a profesor Valentin Felixovič Vojno-Jasenecký) se narodil dne 27. dubna 1877 v Kerči, v dnešním Krymu. Poté, co dokončil střední školu, přemýšlel o tom, jakou životní cestou se vydá, a jediné, co tehdy věděl přesně, že se chce zabývat tím, co je „užitečné pro trpícího člověka“. Také proto si vybral za svůj další studijní obor „medicínu“. Po ukončení univerzitních studií se budoucí pravoslavný biskup chopil lékařské praxe a vědeckého výzkumu. Ve dvacátých letech minulého (20.) století pracoval jako chirurg v Taškentu, kde se také aktivně účastnil církevního života a navštěvoval kroužky jednoty pravoslavné mládeže. Slova tehdejšího taškentského biskupa Inokentije zněla přesvědčivě: „Doktore, vy se musíte stát knězem“. Tato slova byla zejména samotným světcem velmi dobře chápána jako výzva k Božímu následování.

Po třech letech služby v hodnosti kněze otec Valentin přijal mnišské sliby se jménem apoštola, evangelisty a lékaře Lukáše, a 30. května 1923 byl jeromonach Lukáš tajně vysvěcen na biskupa. Od té doby putoval jako vyznavač trnitou, ale požehnanou cestou Páně. Četné zatýkání, mučení a vyhnanství neoslabily horlivost tohoto hierarchy při plnění jeho archijerejských povinnosti, ať už byl kdekoli. Vedle služby duchovního nadále působil dle potřeby jako lékař – chirurg.

Od roku 1946 do roku 1961 byl Vladyka Lukáš hlavním archijerejem krymské eparchie. Svatý Lukáš Krymský zesnul v Pánu 11. června 1961, v den Všech svatých, kteří zazářili v zemi ruské. Jako pastýř však nikdy neopustil své věrné stádce: na jeho mocné přímluvy byli lidé zázračně uzdravováni i po jeho zesnutí. I dnes jsou známy četné zázraky a podivuhodná uzdravení na přímluvy tohoto světce – lékaře. V roce 1996 byly nalezeny (tj. vyzdviženy) svaté ostatky arcibiskupa Lukáše, které nyní spočívají v chrámu Nejsvětější Trojice v Simferopolu. Bůh, na přímluvy sv. Lukáše, udílí i dnešnímu člověku pomoc a podporu v nesení našeho kříže a dobrého vyznávání svaté pravoslavné víry.

Svatý otče Lukáši, pros Boha o nás!

 

Tropar svatému Lukáši (Krymskému)

Hlasateli spasitelné cesty Páně,

vyznavači a přední pastýři krymské země,

pravý ochránce svatootecké tradice,

sloupe nepohnutelný, učiteli pravoslaví,

v Bohu moudrý lékaři, světiteli Lukáši,

pros neustále Spasitele Krista,

aby nám, pravoslavným křesťanům,

daroval neotřesitelnou víru,

spásu i velikou svoji blahodať.

 

Svatý chirurg Lukáš Krymský spolu se svatým Efremem Novozjeveným z Nea Makri

Doporučené odkazy a prameny:

http://www.pravoslav.or.cz/simferopolis.htm

MD

40 krátkých zastavení se starcem Paisijem

Na cestě ke svátku Vzkříšení

 (27.)

„Ten, kdo se účastní v bolesti svého bližního a řekne mu něco s úmyslem jej byť jen nepatrně utěšit, to je jako by pronášel slova modlitby, a jeho dobrý úmysl se mnohokrát vyplňuje.“

Ρήσεις και διηγήσεις Γέροντος Παϊσιου. In: Απο την ασκητική και ησυχαστική αγιορειτική παράδοση. Τετάρτο μέρος, Άγιον Όρος 2011, s. 706.

Přenesení ostatků svatého Václava

Oslava svátku Přenesení svatých ostatků sv. knížete Václava je v Pravoslavné církvi slavena 4.3. podle starobylého juliánského kalendáře
(tj. 17.3. dle kalendáře občanského)

 

Na letošní březnovou sobotu s datem 17.3. připadá podle pravoslavného kalendáře památka přenesení svatých ostatků svatého mučedníka Václava, knížete českého, ze Staré Boleslavi do Prahy.

Památka svatého Václava je pro nás důležitá zejména proto, že tento světec je patronem naší země, k němuž se obracíme v těžkých okamžicích našeho života a našich dějin, a hledáme u něj útěchu, tak jak to známe a vyznáváme ve Svatováclavském chorálu:

Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste, eleison.

Památka našeho národního světce a patrona našeho chrámu k nám však promlouvá zejména jako aktuální výzva k obrácení našich životů k Hospodinu, neboť nám v osobě tohoto zbožného a ušlechtilého panovníka dává dobrý příklad k následování. Vždyť svatý mučedník a bohabojný kníže Václav, a zejména jeho krátký, avšak na převratné události bohatý život, je zcela pregnantním naplněním slov apoštola Pavla (viz 2Kor 9,6–11), která jsou čtena v den památky svatého Václava, kdy nás apoštol Pavel vyzývá ke štědrosti a pomoci druhým: Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. Celým svým životem svatý Václav svědčil o této velké ctnosti a stal se zářným a sebe obětujícím se příkladem pomoci a dobrodiní konaného pro své bližní.

Také proto jej zná nejen východní, ale i ta západní tradice zejména jako „Dobrého krále Václava“ (Good King Wenceslas).

Osobnost svatého Václava je nám také připomenutím toho, co říká svatý evangelista Lukáš o tom, kdo usiluje o dosažení svatosti (viz Lk 5,1–11). Že není možné spoléhat sám na sebe, na své vlastní síly, ale předně na Spasitelovo slovo, který vyzývá každého z nás, abychom zanechali všeho a vydali se po jeho stopách. Při vyslechnutí této výzvy poznáváme naši vlastní nemohoucnost, když se pokoušíme dosáhnout něčeho bez Boží pomoci, a současně také cítíme rychlou pomoc od Hospodina, která se dostavuje ve chvíli, kdy již sami začínáme pochybovat…

Pán Ježíš Kristus nás neopomněl ujistit, že Jeho vlastní jho, pokud jej bereme na svá bedra, čili spasitelný kříž naší víry, že toto Jeho jho netlačí a břemeno netíží, neboť On každému, kdo se namáhá, dává náležité odpočinutí: Zanechávám vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já vám dávám, ne jako dává svět. Ať se vaše srdce nermoutí ani nestrachuje. (Jn 14,27)

Svatý Václav uposlechl slova Spasitele, která řekl Šimonu Petrovi: Neboj se. (Lk 5,10)
A sám velký přímluvce země české, svatý kníže Václav, se nebál podstoupit vlastní oběť, kterou nám křesťanům ukládá zákon Boží lásky, protože ani v pýše, ani v uspokojení žádostí těla ani v uspokojení touhy nenajdeme pravé štěstí, nýbrž toliko a jedině v Lásce – v Kristu a jeho boholidské Osobě.

A díky tomu zůstává svatý Václav naším stálým a věrným přímluvcem u našeho Spasitele!

Tropar, hlas 3.

Svatý mučedníče, kníže Václave,

národa slovanského nebeský ochránce,

pros milostivého Boha,

aby spasil duše naše.

MD

Život, umučení a přenesení ostatků svatého Václava

Svátek svatého Václava slavíme 28.9./11.10.

Přenesení ostatků sv. Václava ze Staré Boleslavi do Prahy 4.3./17.3.

Svatý Václav se narodil kolem roku 907 jako prvorozený syn českého údělného knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry, která pocházela ze slovanského kmene Stodoranů. Jeho dědem byl český kníže Bořivoj a babičkou sv. Ludmila. Pokřtěn byl sv. Václav podle slovanského, tedy pravoslavného obřadu. Když chlapec dospěl k užívání rozumu, dal ho otec podle slovanského obřadu též postřihnout.
K Václavovým postřižinám – jak vypráví první staroslověnská legenda – povolal kníže Vratislav jistého biskupa Notárije s jeho duchovenstvem. V chrámu Přesvaté Bohorodice byla nejprve odsloužena sv. liturgie, poté se biskup ujal sv. Václava, postavil jej na stupeň před oltářem a požehnal slovy: „Pane Ježíši Kriste, požehnej tohoto hocha, jako jsi požehnal všechny své spravedlivé.“

Pod vedením slovanského kněze Pavla a za dozoru babičky Ludmily se začal sv. Václav učit spisovnému jazyku slovanskému. Poté jej otec poslal do Budče, aby se tam u jiného slovanského kněze Učena naučil i latinsky; jako budoucí kníže potřeboval latinu pro styk se západními německými sousedy. Sv. Václav mimoto ovládal i jazyk řecký a patřil ve své době k nejvzdělanějším panovníkům v širokém okolí.

V roce 920 zemřel Václavův otec Vratislav a v témže roce i milovaná babička Ludmila. Byla usmrcena na hradě Tetíně z popudu kněžny Drahomíry, Václavovy matky. Sv. Václavu bylo pouhých 13 let, když nastoupil na stolec svých předků. Než jinoch dospěl, vládla jeho jménem matka Drahomíra.

Jako osmnáctiletý mladík převzal sv. Václav otěže vlády do svých rukou. Měl velmi jemný smysl pro spravedlnost a cítil odpor proti dvorním intrikám. Proto se rozhodl vzdálit svou matku z knížecího dvora a určil jí na čas jako bydliště Budeč. Současně dal přenést tělesné ostatky sv. Ludmily z Tetína na Pražský hrad, kde je uložil v chrámu sv. Jiří. Brzy nato povolal svou matku zpět do Prahy.

Jako panovník byl sv. Václav vzorem křesťana. Vyznamenával se vysoce zbožným a mravným životem, horlivostí pro čest a slávu Boží, péčí o rozšíření křesťanské víry v celém národě, stavbou četných chrámů (na samotném Pražském hradě založil chrám sv. Víta), pravidelnou účastí na službách Božích a všestranným konáním skutků milosrdenství a lásky. Jeden z nejstarších a historicky cenných životopisů o něm praví, že ctil svou matku, pečoval o chudinu, nemocné a sirotky, poskytoval přístřeší a pohostinství pocestným i cizincům a nestrpěl, aby se komukoliv děla křivda. Stal se miláčkem svého národa, kterému se líbilo i to, že sv. Václav byl také osobně statečný a výborný jezdec na koni.Pokračovat ve čtení →

40 krátkých zastavení se starcem Paisijem

Na cestě ke svátku Vzkříšení

 (26.)

„Je velmi dobré, když se malé děti učí byzantským nápěvům a hymnům, neboť jejich mysl pak není rozptylována a „netoulá“ se za jinými, marnivými a hříšnými věcmi. A také touto aktivitou se děti posvěcují a oslavují Boha.“

Ρήσεις και διηγήσεις Γέροντος Παϊσιου. In: Απο την ασκητική και ησυχαστική αγιορειτική παράδοση. Τετάρτο μέρος, Άγιον Όρος 2011, s. 706.

Cyklus přednášek pro dobu velkopostní

Oznámení

Připomínáme konání další přednášky v řadě na téma:

 Bolest a deprese v učení svatých Otců (17. března)
Evangelium jako lék na bolesti současného člověka

Přednášející: o. Marek Malík

Kde: Svatováclavská hudební škola při PCO v Brně (Úvoz 62)

Kdy: 17.3. v 16:30

Více zde:

Program přednášek a duchovního čtení_Velkopostní období_PCO Brno

Těšíme se na Vaši účast!