Starče, proč bychom měli Boha prosit, aby nám pomohl, když On přece ví, čeho je nám zapotřebí?

A Bůh chce zasáhnout okamžitě,
je-li to pro naše dobro!

Starče, proč bychom měli Boha prosit, aby nám pomohl, když On přece ví, čeho je nám zapotřebí?

– Protože existuje svoboda. A ve skutečnosti, když truchlíme za bližního a prosíme Ho, aby mu pomohl, Bůh je velmi dojat, a také proto pak zasahuje, aniž by porušil naši „svobodu“ (doslova svrchovanost v rozhodování). Bůh má dobrou dispozici (a vůli) pomáhat lidem, kteří trpí. Ale aby jim Bůh pomohl, je třeba, abychom Ho o to prosili.

Proč? Když např. někomu někdo pomůže, aniž by to ten druhý od toho prvního žádal, tak pak ďábel bude protestovat a říkat: „Proč mu pomáháš a porušuješ jeho „svrchovanost“? Jelikož je hříšník, patří mně…“Pokračovat ve čtení →

Zvolení prot. Jozefa Fejsaka duchovním správcem PCO v Brně…

Konkrétní výsledky Mimořádného shromáždění Pravoslavné církevní obce v Brně

Foto: br. Jaroslav Kyprian Polák

Zvolení prot. Jozefa Fejsaka duchovním správcem PCO v Brně

Při nedávno konaném Farním shromáždění (Shromáždění pravoslavné církevní obce) ze dne 14.11.2021 jsme si připomenuli významné, v tomto roce již 90., výročí výstavby a vysvěcení chrámu sv. Václava.

Při tomto historickém a současně „Mimořádném“ farním shromáždění se sešlo, účastnilo a volilo svého duchovního správce a rovněž pomocného duchovního zcela obdivuhodných 495 věřících naší obce, zcela v souladu s naší Ústavou a Jednacím a volebním řádem tohoto Shromáždění.

Na počátku, po zahajující modlitbě, přivítání všech účastníků, schválení Jednacího a volebního řádu a volbě zapisovatele a místopředsedy Shromáždění, připomněl otec Jozef Fejsak dnes již památné události ve spojení se založením chrámu sv. Václava, který byl před 90 lety posvěcen po necelém roce výstavby v období ekonomické krize. Uzavřen pak byl až za druhé světové války gestapem, kdy byla Pravoslavná církev zrušena a její majetek zabaven. Rekonstrukce chrámu započala opět až v polovině 80. let, kdy svatou Paschu slavilo v chrámu stěží 25 věřících. Od té doby zažil chrám velký růst a rozkvět zejména díky věřícím, kteří buď svou finanční pomocí nebo přímo vlastníma rukama chrám opravili a zvelebili. Bylo vzpomenuto také jméno paní Pravomily Studené, jejíž památná deska dodnes zdobí chrám, která věnovala na výstavbu chrámu celý svůj majetek.Pokračovat ve čtení →

Musíme se modlit za všechny, kteří s námi špatně zacházejí, a prosit Boha, aby jim dal pokání…

Poučení svatého starce Paisije Svatohorce

Kdo trpí kvůli současné situaci (která panuje kolem nás), musí se intenzivně modlit.

Musíme se modlit za všechny, kteří s námi špatně zacházejí, a prosit Boha, aby jim daroval pokání, osvícení, zdraví a nezanechal v nás vůči nim žádnou stopu po nenávisti.

Démoni, nemoci a všechny naše vášně mohou být přemoženy půstem a modlitbou.

Vždy se proto modlete a při modlitbě si nezoufejte, nikdy však neproste o Boží milosrdenství, pokud máte v srdci třebas jen náznak nějaké netečnosti a vlažnosti.

Zdroj: Του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου

Mimořádná a vskutku historická událost v životě naší místní brněnské pravoslavné obci!

„A tak nastala veliká radost v tom městě.“ (Sk 8,8)

Foto: br. Jaroslav Kyprian Polák

Na dnešním mimořádném Shromáždění Pravoslavné církevní obce v Brně se bezmála 500 aktivních věřících naší obce, přesněji řečeno 495, vyslovilo „jedněmi ústy a jedním srdcem“ pro (potvrzující) volbu otce Jozefa Fejsaka duchovním správcem naší církevní obce (farnosti), v souladu s Prováděcím předpisem k čl. 9 odst. 2 písm. a) Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

Duch této události byl vpravdě křesťanským a zároveň demokratickým.

V této souvislosti nám na mysl vytanula slova našeho Pána Ježíše Krista, který pravil:

„Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.“ (Jn 17, 17-21)

Pokračovat ve čtení →

Aktuální sdělení o krajně přelomových krocích OBE a informaci Ministerstva kultury ČR

Vedení OBE se nezastavilo před ničím, obešlo Ústavu, nerespektovalo mínění Vás, věřících PCO v Brně, prosadilo si sporného biskupa Izaiáše jako „nového“ duchovního správce naší obce, a tímto se vedení Eparchie domnívá, že může v naší Církvi nastolit tolik potřebný mír…

Opak je pravdou.

Svým krokem vedení OBE jen utvrdilo všechny naše věřící o absenci jakékoli církevnosti a velké pýše,
která u Boha není přijímána!

Drazí bratři a sestry v Kristu,

Milí věřící PCO v Brně,

Podle posledních zpráv, které jsme obdrželi přímo od Ministerstva kultury ČR, musíme s politováním konstatovat, že Konkurzní řízení OBE, vyhlášené navzdory řádnému ústavnímu postupu, zvolilo za nového duchovního správce naší obce „opět“, a „opět zcela v rozporu“ s ústavním pořádkem naší místní Pravoslavné církve, vladyku Izaiáše.

Jde o čerstvou informaci přímo od Ministerstva kultury.

Naše obec byla vyzvána k doplnění případných připomínek či námitek k obsazení tohoto místa, což také včas a věcně učiníme.Pokračovat ve čtení →

V dobách pronásledování se jako křesťané musíme shromáždit kolem našich pastýřů…

Obávejme se spíše toho, že naše duše nebudou připraveny na setkání s Kristem!

Rumunský starec a vyznavač Justin Parvu

V dobách pronásledování se křesťané musí shromáždit kolem svých kněží… Božská liturgie a svaté dary dodají křesťanům sílu snášet hlad a ochrání je před jakýmkoli zlem, což se bude dít pod záštitou a ochrannou Přesvaté Bohorodice.

Je rovněž třeba, aby se věřící modlili slovy „Ježíšovy modlitby“ a vznášeli své prosby k Přesvaté Bohorodici, a to takto: „Nejsvětější Bohorodice, zachraň nás!“ nebo „Vojevůdkyně v boji vítězná!“ Tyto krátké modlitby nás ve vězení spojily, a tak jsme dokázali odolat perzekuci komunistického režimu, aniž bychom se podřídili rudé bestii…

Postup, který jsem zmínil výše, je však pro vlažné křesťany, protože horlivci (pro víru) jsou vždy připraveni – nečekají na dobu pronásledování nebo války, aby se postarali o své duše! Pro pravého křesťana nezáleží na tom, kdy přijde válka nebo pronásledování. Pravý křesťan je vždy připraven, připraven se zapálenou svící své duše, na setkání s Nebeským ženichem.

Pravý křesťan nežije ve strachu a úzkosti z toho, kdy vypukne válka nebo kdy mu na hlavu spadne bomba. Hledá způsoby, jak se ještě více obětovat pro svého bližního a pro Boha. Pravý křesťan hledá Království nebeské v sobě a v tomto pomíjivém životě se ničeho nebojí. Pro něj je smutek radostí a Kříž je vzkříšením…Pokračovat ve čtení →

Kdy vydávaly ostatky svatého starce Arsenia Kappadockého nejintenzivnější vůni?

 

Stal se libou vůní pro Hospodina…

Jednou starci Paisijovi řekli:

„Starče, svatá lebka (ostatky) svatého Arsenia vydávala vždy obzvláště libou vůni v den jeho svátku (10. listopadu), že ano?“

„A proč by také nevoněla?“ odpověděl svatý Paisij.

A pak dodal:

„Neměl by se náš Světec podělit s lidmi o svůj svátek?“

Zdroj: Του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου

Z knihy svatého starce Paisiji Svatohorci: Slova VI (O modlitbě): ΛΟΓΟΙ ΣΤ’ «Περί Προσευχής»

„Chadžefendi“ (svatý Arsenios) byl zvyklý říkat, že „naše víra se za peníze neprodává“…

Osobnost svatého Arsénia Kappadockého

Celý jeho život byl zázrakem, stejně jako všechny věhlasné děti Církve, které přemohly „svět“ a hříšnou lidskou přirozenost a dosáhly „nekonečné dokonalosti dokonalých“. To je také důvod, proč mu byla dána milost zázračného uzdravování a léčebného daru proti nečistým duchům.

Svatý starec Paisij k tomu kdysi pravil:

„Ve Farase v Kappadokii, jakož i v celém regionu, nebyli žádní lékaři, kromě samotného otce Arsenia, který byl učitelem a lékařem duší i těl.“

Existují důkazy o nesčetných zázracích, které Světec vykonal z Boží milosti. Neplodné ženy porodily děti, protože nad nimi svatý Arsenios přečetl modlitbu nebo jim dal jako požehnání památku, která obsahovala papír, na kterém byly napsány určité modlitby, které sám sepsal.

Ve vážných případech četl svaté Evangelium, například nad slepými, němými, chromými, ochrnutými a posedlými démony, a jakmile dokončil čtení, tito lidé se uzdravili.

Mnoho křesťanů a Turků bylo uzdraveno poté, co si vzali kousek prachu ze země, na dvorku, kde byla kelie svatého Arsenia, a smíchali ji s trochou vody a pak vypili s vírou, že budou uzdraveni… A tato víra, kterou měli ve Svatého, díky Boží milosti přinesla jako svůj plod čirý zázrak.Pokračovat ve čtení →

Odpověď na dopis vladyky Simeona ze dne 26.10.2021

Otevřený dopis

otce Jozefa Fejsaka ze dne 2.11.2021

Odpověď na dopis vladyky Simeona
ze dne 26.10.2021

Drahý vladyko, požehnejte!

Z řádek Vašeho dopisu ze dne 26.10., který jsem v těchto dnech obdržel, jsem, jak věřím, správně vypozoroval, že Váš zdravotní stav se již postupně zlepšuje.

Přesvědčuje mě o tom zejména styl Vašeho poslání, který poukazuje na Vaši shovívavost a současně pokračující ochotu zabývat se přece jen o něco osobněji mojí úpěnlivou záležitostí, s níž jsem se na Vás již několikrát v poslední době obrátil.

Vždyť také na tom se usnesl Posvátný synod a metropolita Rastislav mi zdůrazňoval, abych jednal pouze osobně s Vámi. To je nezpochybnitelná pravda.

Jinak si nedokážu vysvětlit Vaše slova o tom, že jste mě prozatím „s definitivní platností neodvolal“.

Věřte mi, drahý vladyko, bylo by pro mě vskutku povznášející slyšet, že jste nade mnou ještě nezlomil svou hůl, ale jste ochoten otevřít svou otcovskou náruč a vyslechnout nevinně odsouzeného. To bylo mimo jiné také jedním z privilegií a ctností starobylé Církve, která poskytovala útočiště lidem trpícím a pronásledovaným…

Pevně věřím, vladyko, že správně chápete mé důvody a upřímnou snahu dovolat se spravedlnosti, neboť spolu se mnou trpí také moji bratři a sestry v Kristu z brněnské farnosti, neboť my všichni jsme „údy jednoho Těla“, jímž je svatá Kristova Církev… „A když jeden úd trpí, trpí spolu s ním všechny údy; a když je jeden úd oslavován, radují se všechny údy spolu s ním.“ (1Kor 12,26)Pokračovat ve čtení →

Brněnská pravoslavná církevní obec není „místem vzbouřenců“. Je oporou pravoslaví, už 90 let!

Reakce na otevřený dopis vladyky Simeona
věřícím PCO Brno ze dne 26.10.2021

Vaše Vysokopřeosvícenosti!

Drahý vladyko, požehnejte!

Hned na úvod Vašeho dopisu zaznívají poměrně ostrá slova o „brněnských vzbouřencích“, a já si kladu otázku, koho tím, prosím, máte na mysli?

Když jste k nám do farnosti mnohokrát přijížděl sloužit a rozmlouval s námi v oltáři, v chrámu či ve farním domě, kde Vás náš kněz vždy hojně pohostil, nikdy taková slova nezaznívala. Až nyní, když jste odtržen od svého duchovního stáda, od svých věřících, kteří Vás nicméně stále vzpomínají ve svých modlitbách a doufají, že to, co se nyní děje, je jen nedorozumění anebo něčí úmyslný záměr, v němž jste se Vy osobně ocitl proti své vůli a stal se pouhou obětí…

Nejsem si jistý, zda byste mohl pohlédnout všem těm rádoby „vzbouřeným“ věřícím naší farnosti, mužům, ženám a dětem… do tváře.

Jak je prosím možné přezkoumat nějakou věc, natož tak závažnou a dlouhotrvající při, aniž byste promluvil s tím, koho se daný spor týká, aniž byste se zeptal na jeho (či jejich) názor; jak je možné rozhodnout „od stolu“, jako při nějakém lidovém tribunálu, a nepocítit soucit s těmi „nejmenšími“, které svým rozhodnutím poznamenáváte?Pokračovat ve čtení →