Ve jménu své Církve, ve jménu Pravoslavné církve

Vzpomínka nejen na parašutisty a Heydrichiádu…

Nejen parašutisté, ale také mnoho stovek, ba tisíc dalších mužů, žen a dětí, v odboji položivších svůj život za vlast, za svého bližního, za víru.

Mezi nimi také pětice pravoslavných mužů, kteří nezůstali ve svém svědectví sami, neboť o život přišli také mnozí rodinní příslušníci těchto pravoslavných křesťanů.

Otec Vladimír Petřek, otec Alois Václav Čikl, předseda sboru starších Jan Sonnevend, kostelník Václav Ornest a svatý vladyka Gorazd (Matěj Pavlík)

Svatý Gorazd se stal pro svůj národ zvěstovatelem pravdy, spásy, svatého pravoslaví. Pro nás byl a vždy bude, snad nejlépe řečeno, vzorem k následování, neboť ukázal, jak důsledná touha po pravdivém a autentickém křesťanství vede k pravoslavné víře, k pravoslavné oslavě Svaté Trojice, bez ohledu na počty následovníků této Kristovy Církve.Pokračovat ve čtení →

Žádejme o to, aby se stala Boží vůle

Svatý Porfýrios Kavsokalyvitský (+1991)

Žádejme o to, aby se stala Boží vůle

Žádejte, aby se stala Boží vůle. To je tím nejužitečnějším, nejbezpečnějším pro nás a pro ty, za něž se modlíme. Kristus nám dává vše v hojnosti. Když ale přetrvává byť jen malé sobectví, nic dobrého z toho nevzejde.

Zdroj: Pemptousia.gr

Jak projevují lásku svatí

Kristu podobný příklad svatého Euthýmia Nového

Svatý Nikodém Svatohorec píše, že svatý prvomučedník Štěpán, jsa poučen podle Kristových slov: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí, mohl říci o těch, kteří ho kamenovali tato slova: Pane, nepočítej jim tento hřích! A díky tomuto Štěpánovu příkladu se také všichni svatí jako dobří napodobitelé a následovníci Krista naučili jednat a odpouštět i svým nepřátelům.“

Všichni svatí, když trpěli, zachovávali ve všem trpělivost a netoužili nikomu zlo odplatit zlem ani se na někoho hněvat. A i když je jejich mučitelé trýznili, když byli kamenováni, páleni, dušeni anebo zabíjeni mečem…, oni to snášeli s trpělivostí a modlili se za své mučitele, aby jim (Bůh) odpustil“ (Abba Izaiáš).

Láska otevírá cestu ke svatosti. Všichni svatí se podobají Bohu tím, že jejich láska a lidumilnost přetéká směrem ke všem ostatním. Především o dosažení této schopnosti naši svatí usilují a snaží se tak připodobnit Bohu: mít dokonalou lásku ke svému bližnímu. Neboť když člověk získá lásku, „oděje“ se spolu s touto láskou i samotným Bohem.Pokračovat ve čtení →

Světlý svátek a připomínka kanonizace svatého Justina Nového (Čelijského)

Přenesení svatých ostatků ctihodného
otce Justina Čelijského

(1./14. června)

Tropar hl. 8

Sladkost pravoslaví, nektar velemoudrosti, vyléval jsi jako bohatství do srdcí věrných, otče ctihodný; svým životem a učením jsi ukázal, že jsi živou knihou Ducha, Justine v Bohu moudrý, pros Slovo – Krista Boha, aby oslovil ty,
kteří tě uctívají.

Kondak hl. 8

Svůj boholidský život jsi učinil ctnostným, mírou všeho byl pro tebe Syn Boží, skrze Něho jsi dosáhl výšin bohosloví. Nyní se z něho na věčnosti těšíš. Daruj skrze své svaté modlitby blahodať těm, kteří tě s vírou vzývají: Raduj se, bohonosný otče!

Kanonizace světce

Svatý archijerejský sněm Srbské pravoslavné církve dne 29. dubna 2010 jednohlasně přijal návrh eparchiálního archijereje Valjevské eparchie vladyky Milutina a vložilo do diptychu svatých Pravoslavné církve jméno archimandrity Justina Popoviče (1894-1979), duchovníka ženského monastýru v Čelije u Valjeva, nově již nazývaného „ctihodný Justin Čelijský“.Pokračovat ve čtení →

Egoismus a způsoby terapie této vášně

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

„Starý člověk“ (srov. Ef 4,22), který je v nás, je vášnivý stav naší duše a doslova jde o egoismus (sobectví).

Všechny vášně, všechny hříchy, všechny pády mají svůj počátek a původ v egoismu. Velké zlo. Nenechá člověk na pokoji, tyranizuje ho ve dne v noci. Obecně tímto zlem trpí všichni lidé, nejvíce však já hříšný (říká ve své pokoře starec Efrem).

Když jsem byl na počátku poblíž mého svatého „starce“ (Josifa Hesychasta), když jsem s ním pobýval vůbec poprvé v té bezútěšné pustině (na Svaté Hoře Athos), tehdy jsem vlastně poprvé poznal a v praxi viděl svou vlastní sobeckost.Pokračovat ve čtení →

Posvěcení Kříže před chrámem sv. Václava

Aktualita o posvěcení Kříže u chrámu sv. Václava

 

Dvojí radost – dvojí biskupská návštěva v naší farnosti

Brno, 10.6.2018

V 2. neděli po svaté Padesátnici 10. června 2018, kdy jsme si církevně připomněli památku Všech ctihodných a bohonosných Otců Svaté Hory Athosské a Všech svatých zemích našich, byla v chrámu sv. Václava sloužena archijerejská liturgie. V ten den naši brněnskou církevní obec navštívil Jeho Vysokopřeosvícenost vladyka Paisij (Martyniuk), arcibiskup Przemyský a Gorlický, kterého doprovázel Jeho Přeosvícenost vladyka Izaiáš, biskup Šumperský.

Před začátkem svaté liturgie uvítali brněnští věřící oba vladyky před chrámem tradičně chlebem a solí a naše děti jim předaly na znak radosti z jejich návštěvy květiny.Pokračovat ve čtení →