Přesvatá Bohorodice „stojí v čele“ všech nás, kteří chceme být spaseni…

Oslava krásného letního svátku „Zesnutí“
Přesvaté Bohorodice
v brněnské farnosti

Pravoslavná církevní obec v Brně při chrámu sv. Václava oslavila dne 15./28. srpna, nehledě na všeobecně panující pracovní den, svůj velký církevní letní svátek: Zesnutí Přesvaté Bohorodice.

A přítomnost věřících byla, sláva Bohu, velká a hojná.

Jak malí, tak velcí, jak děti, tak i jejich rodiče, všichni, kteří mohli, přispěchali, aby spolu s duchovním otcem a jeho pomocníky v oltáři přispěli svou modlitbou, prosbou a osobní účastí na velkolepé „duchovní hostině“ lásky, kterou bylo možné zakusit díky nevýslovné milosti Boží Matky, která „byla s námi“.

Ona, vždy blahoslavená a přečistá, jež stojí „v čele zástupu spasených“, ukazuje vpravdě cestu naší spásy a naznačuje každému, že jedině v poslušnosti a následování našeho Spasitele je možné zachovat pevnou víru a naději na život věčný, který se pro věřícího otevírá a začíná realizovat již zde na zemi.

Přesvatá Bohorodice, neodmítej prosby, ale vždy se za nás
u Pána a Boha našeho a Syna svého přimlouvej!

Mnohá a blahá léta všem!

Odkazy:

Fotogalerie na FB PCO Brno

Zveřejnil(a) Pravoslavná církevní obec při chrámu svatého Václava v Brně dne Úterý 28. srpen 2018

 

Poučení ke svátku:

 

Nežádej jinou cestu spásy

Starec Josef Hesychasta (+1959)

Nežádej jinou cestu spásy

V trpělivosti bývá překonána každá síla nepřítele a protivníka (ďábla). Vzdej se své vlastní vůle a nežádej o jiný způsob spásy. Měj na paměti, že ten, který se nepodřídí jednomu (starci anebo duchovníkovi), podřídí se mnohým, a nakonec zůstává vzdorným a odbojným. Každým vzdáním se vlastní vůle se stáváte vyznavačem před Bohem.

Zdroj: Pemptousia.gr

Jak překonat to, co je proti přirozenosti

Starec Efrem, igumen vatopedský

Jak překonat to, co je proti přirozenosti…

Asketický život a božská Eucharistie vedou křesťana nejen k očištění od vášní, ale také k duchovnímu osvícení. Křesťan tímto způsobem překonává to, co je proti přirozenosti, a dosahuje toho, co je v souladu s přirozeností, ba co víc, dále směřuje k tomu, co je dokonce nad přirozeností.

Zdroj: Pemptousia.gr

O lásce

Svatý Porfýrios Kavsokalyvitský (+1991)

O lásce…

Naučte se milovat a nežádejte být milováni. Milujme všechny a za všechny se obětujme, jak jen to bude možné, a čiňme tak pro všechny bratry v Kristu nezištně, aniž bychom od nich očekávali nějakou chválu či projevy lásky.

Zdroj: Pemptousia.gr

„Při zesnutí svém svět jsi neopustila, Bohorodice!“

Zesnutí Přesvaté Bohorodice
Podle díla (†) archim. Georgia Grigoriatského

V Bohu zesnulého igumena Posvátného monastýru
sv. Řehoře na Svaté Hoře Athos

Drazí bratři a sestry v Kristu,

radujme se dnes, neboť dnešní den je podle slov archim. Georgia Grigoriatského „dnem skutečného svátku matky“. Je tomu tak proto, že Vládkyně Bohorodice je skutečnou a opravdovou matkou nás všech, neboť „nám předává skutečný život, jímž je sám Kristus“.

Také proto by dnes měly pravoslavným způsobem slavit tento opravdový Svátek matek všechny matky, neboť každá matka může získat svoji důstojnost pouze tehdy, když usiluje a následně také získá požehnání a blahodať Boží Matky, Přesvaté Bohorodice.

„Svět, v němž žijeme, a světský duch spjatý se zesvětštěním, které postupuje silně vpřed a rozleptává naši duši a smýšlení věřících, začaly postupně nahrazovat bohumilé, pravoslavné svátky těmi umělými, světskými událostmi, jakými jsou „den matek“, „den dítěte“ a mnohé další jim podobné jako např. narozeniny, které slaví lidé ve světě, zatímco by měli spíše slavit svátky a památky svatých, jejichž jména nosíme,“ zdůrazňuje archim. Georgios.Pokračovat ve čtení →

Musíš milovat všechny…

Svatý Porfýrios Kavsokalyvitský (+1991)

Musíš milovat všechny…

Pokud se chceš stát skutečným milovníkem pravdy (filosofem), pak za vše budeš vinit své špatné vlastní já a vždy se před druhými ponížíš. Už jen to, že věříš, že všichni ostatní jsou dobří, je dílem pokory. A když o někom jiném uslyšíš něco negativního, nesmíš tomu věřit. Musíš milovat všechny a o nikom nepřemýšlet se zlým úmyslem. A za všechny se stále jen modlit.

Zdroj: Pemptousia.gr

Příklad pro dnešní svět: jak a kde hledat pomoc v různých souženích!

Jak svatý Gerasim Kefalonský obdaroval duše věřících a prosil Boha za seslání deště po dlouhém a zničujícím období sucha

Svatý Gerasim (řec. Όσιος Γεράσιμος), nová a zářná hvězda pravoslavné Církve, se narodil v roce 1509 v obci Trikala v Korintu a pocházel z urozeného rodu „Notarasů“.

Ještě v útlém mládí se Gerasim oddával horlivému studiu a čtení Svatého Písma a dalších duchovně užitečných církevních knih. Při hledání drahocenné novozákonní „perly“, jak o ní hovoří v evangeliích sám Spasitel, odešel na různá místa, aby se oddal pravoslavné askezi. Na Svaté Hoře přijal „velkou a andělskou schimu“. Nakonec své duchovní putování zakončil právě na Kefalonii, na jednom ze Sedmiostroví v Jónském moři, kde později založil dnes již věhlasný Monastýr, který nese jeho jméno.Pokračovat ve čtení →

Kdo má na ústech Ježíšovu modlitbu, překoná každou obtíž…

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

Kdo má na ústech Ježíšovu modlitbu, překoná každou obtíž…

Starec Efrem, který nyní pobývá v Arizoně, odpověděl jednomu Svatohorci, který starce navštívil se skupinou poutníků v Arizoně, když byl dotázán na to, co nás lidi, a obzvlášť křesťany, čeká…

„Ti, kdo mají na rtech modlitbu Ježíšovu (Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou), tací překonají vše, co má přijít, s Boží pomocí.“

Zdroj: Pemptousia.gr