Apoštol Lásky

V těchto dnech si připomínáme Zesnutí svatého apoštola a evangelisty
Jana Teologa, Apoštola Lásky.

DESET SLOV O LÁSCE

1. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká: `Poznal jsem ho´, a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.
(1. Jan 2, 1 – 6)

Pokračovat ve čtení →

Jen bez ustání říkej slova modlitby

Ctihodný starec Josef Hesychasta

„Říkej bez ustání modlitbu Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou svými ústy a ve své mysli.

Když se ústa unaví, nech, ať pokračuje mysl.

A když se naopak unaví i mysl, pak přejdi k ústům.

Jen nikdy nepřestávej.

A když ten, který se modlí, drží svou mysl (v modlitbě), ať si nic nepředstavuje, jen ať se soustředí na slova modlitby.“Pokračovat ve čtení →

Svatá archijerejská liturgie s hostem z Ekumenického patriarchátu

Oznámení o očekávané návštěvě
z Ekumenického patriarchátu v Brně

Při příležitosti světlého svátku Záštity (Pokrovu) Přesvaté Bohorodice proběhne v neděli 1./14. října společná svatá archijerejská liturgie, při níž bude jako vzácný host sloužit Jeho Vysokopřeosvícenost Arsenios, metropolita rakouský a exarcha Ekumenického patriarchátu pro Maďarsko a střední Evropu, který navštíví ve dnech 13. a 14. října Pravoslavnou církevní obec v Brně.Pokračovat ve čtení →

Svatí jsou naši přátelé a přátelé Boží, osoby, k nimž se vždy utíkáme

Starec Christodoulos Kutlumušský

Svatí jsou naši přátelé a přátelé Boží, osoby, k nimž se vždy utíkáme.

Na jedné straně tak činíme proto, abychom získali útěchu a sílu.

Na druhou stranu, abychom mohli přijat svatostí vyzkoušené obrazce a Boží příklady pro náš každodenní život, naše denní zkoušky, tedy příklady od těch, kteří byli zkoušeni a zjevili se jako „zlato v tavící se peci“ (Kniha Moudrosti).

Jejich život není jen dojemným příběhem, ale vzorem života k následování.

Zdroj: Το μέγα Γεροντικόν

A proto měj, dítě, trpělivost

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

A proto měj, dítě, trpělivost.

I to je tvůj Kříž, který zvedni z lásky k Pánu, připodobni se Mu, aby ti také On dal svou Lásku, protože, jak sám praví: „Kdo má moje přikázání a zachovává je, to je ten, který mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe.“ (Jn 14,21).

Jedním z Jeho přikázání je poslušnost skrze Golgotu, nesení Kříže na ramenou.

Blahoslavený je muž, „kterýž snáší pokušení, nebo když bude zkoušen, vezme korunu života, kterouž zaslíbil Pán těm, jež ho milují.“ (Jk 1,12)

Zdroj: Hristospanagia (blog)

Ten, kdo zápasí, se vzdaluje od příčiny hříchu

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

Ach, starče, zpověď je dobrá, ale svět, který je kolem nás, nás nenechá, abychom dosáhli spásy. Když odcházíš od zpovědi, vidíš to stejné, slyšíš to stejné, býváš pobouřen, hněváš se, závidíš, odsuzuješ…

Nemluvíš správně. Kristus říkal, když tě pohoršuje jedno oko, zbav se ho, On neříkal, že máš zbavit zraku svého bližního.

Když vidíš nějakou ženu, oděnou necudně, nech ji být, je to její věc. Vyvrz své vlastní oko. A to znamená, skloň svou hlavu dolů a nebuď zvědavý.Pokračovat ve čtení →

Mějte bázeň před Bohem… Mějte lásku… Buďte milosrdní…

Ctihodná matka Sofia z Kleisouri

– Mějte bázeň před Bohem… Mějte lásku… Buďte milosrdní…

– Vidíš mě, která tady žiji tolik let? Tady jsou tři démoni, kteří proti mně vedou zápas. Jeden představuje nevěru. Druhý prostopášnost a třetí snahu zalíbit se lidem.

– Asketka z Kleisouri také říkala: Ó (moje) duše touží (doslova je spalována láskou) po Kristu!Pokračovat ve čtení →

Hle, On je Chléb, Cesta, Pravda a Život.

Svatý Jan Zlatoústý

Podívej se zpět a uvidíš, že Kristus za tebe umírá.

Podívej se vzhůru a uvidíš, že Kristus se za tebe přimlouvá.

Podívej se dovnitř a uvidíš Krista, který v tobě přebývá.

Podívej se před sebe a uvidíš, že Kristus přišel kvůli tobě.

Hle, On je Chléb, Cesta, Pravda a Život.

Svatý Jan Zlatoústý

FB