“Jediný Lukáš je se mnou”, jak se o něm vyjádřil sv. apoštol Pavel ve svém Listu k Timotheovi

Svatý apoštol a evangelista Lukáš

(památka 18. října / 31. října)

Jediný Lukáš je se mnou. (2. Tim 4, 11)

Pocházel z Antiochie, v mládí vystudoval řeckou filozofii, dále lékařství a malířství.
Tehdy, když na zemi kázal Ježíš Kristus, svatý Lukáš přišel do Jeruzaléma, kde spatřil Spasitele, slyšel Jeho spásonosné učení a byl svědkem Jeho zázračných skutků. Uvěřil v Něho jako ve Spasitele a byl zvolen jedním ze Sedmdesáti apoštolů, kteří byli vysláni šířit blahou zvěst (Luk 10, 1).

Continue reading →

Apoštol Lásky

V těchto dnech si připomínáme Zesnutí svatého apoštola a evangelisty
Jana Teologa, Apoštola Lásky.

DESET SLOV O LÁSCE

1. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká: `Poznal jsem ho´, a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.
(1. Jan 2, 1 – 6)

Continue reading →

Mějte bázeň před Bohem… Mějte lásku… Buďte milosrdní…

Ctihodná matka Sofia z Kleisouri

– Mějte bázeň před Bohem… Mějte lásku… Buďte milosrdní…

– Vidíš mě, která tady žiji tolik let? Tady jsou tři démoni, kteří proti mně vedou zápas. Jeden představuje nevěru. Druhý prostopášnost a třetí snahu zalíbit se lidem.

– Asketka z Kleisouri také říkala: Ó (moje) duše touží (doslova je spalována láskou) po Kristu!Continue reading →

Kristova láska nikdy nekončí…

Starec Porfýrios Kavsokalyvitský (+1991)

Kristova láska nikdy nekončí…

Láska (božská láska čili éros) ke Kristu[1], to je něco naprosto zvláštního. Ona nikdy nekončí, nemůžeš ji vyčerpat. Dává život, dává sílu, dává zdraví, dává, dává, dává… A jak dává, tím více si člověk přeje se zamilovat, zatímco lidská láska může člověka spíše unavit, doslova ho přivést k bláznovství. Když ale skutečně milujeme Krista, všechny ostatní lásky ustupují opodál. Ostatní lásky, než je láska Kristova, se mohou lidé nasytit, uspokojit. Kristovy lásky se však člověk nemůže nikdy zcela nasytit. Jen tělesné lásky se může zahltit.

Zdroj: Pemptousia.gr

[1] řec. (o) έρωτας προς τον Χριστό

Spasiž, Pane, lid svůj a požehnej dědictví svému!

Povýšení svatého a čestného Kříže

 památka 14. / 27. září

Tropar (hlas 1.)

Spasiž, Pane, lid svůj a požehnej dědictví svému!

Vítězství daruj nad nepřáteli pravoslavným křesťanům
a ochraňuj věrné své Křížem svým.

Kříži tvému klaníme se, ó Pane, a svaté Vzkříšení tvé slavíme.

Tento den oslavujeme dvě události spojené se svatým a čestným Křížem Kristovým. První je nalezení čestného Kříže na Golgotě a druhá je navrácení čestného Kříže z Persie do Jeruzaléma.

Římští císařové, kteří byli pohané, se snažili zcela zničit a vymazat z paměti křesťanů vzpomínku o svatých místech, kde strádal, byl ukřižován, pohřben a nakonec vstal z mrtvých náš Spasitel Ježíš Kristus. Continue reading →

Předem prohraný boj dnešní společnosti i současné vědy…

Sv. Nikolaj Velimirovič

Předem prohraný boj

Ježíš Kristus nám říká: „Beze mne nemůžete udělat nic.“ (Jn 15,5)

Celá dnešní společnost je namířena proti Kristu.

A všechny moderní vědy mezi sebou soutěží o to, která z nich zasadí Kristovu učení silnější úder.

Je to však předem prohraný boj…

Zdroj: Pemptousia.gr