Elektronická petice na podporu otce Jozefa Fejsaka je stále platná a pokračuje!

Tam, kde všichni žijí pro jednoho a jeden pro druhé…

První jeruzalémská obec křesťanů je velkým a současně jedinečným vzorem pro dnešní pravoslavné obce a farnosti…

Archim. Georgios Grigoriatský (+2015) si v jednom svém zamyšlení povzdechl a sám sebe se v duchu ptal, jaký by to asi byl dnes krásný život mezi lidmi, kdyby v jejich srdcích kraloval Kristus. Neboť kdekoli tam, kde byl Kristus ze strany lidí přijat s láskou, tam všude „nalezli lidské bytosti svůj smysl a naplnění svého života“[1] . Příkladem toho budiž první křesťanská obec v Jeruzalémě spolu s obdivuhodným smyslem pro nemajetnost (či spíše dobrovolné vzdání se majetku pro potřeby druhých) nebo příkladná organizace řeckých pravoslavných obcí za turecké nadvlády či sama pravoslavná kinovia (monastýry), kde v souladu s pravidly svatého Basila Velikého „všichni žijí pro jednoho a jeden pro druhé“ [2].

Především dnes, v době nečekaných útoků proti některým nám drahým osobám a proti základnímu církevnímu principu „sobornosti“ našeho duchovního života, je třeba se neustále vracet k onomu nedostižnému prvoapoštolskému vzoru života prvotních křesťanských obcí, kde nejvíce rozkvétala láska, blahočinnost, jakož i duch pokoje, obětavosti, tichosti a věrnosti (viz Gal 5,22).Pokračovat ve čtení →

„Je to člověk a kněz se srdcem na pravém místě.“

Milý otče Jozefe, jste naše radost a naučil jste nás vírou chápat to, co znamená, když se řekne:
„Kristus vstal z mrtvých – Christos voskrese!“

Drazí věřící a přátelé Pravoslavné církevní obce v Brně!

Dovolte, abychom Vám všem jménem otce Jozefa poděkovali.

Ptáte-li se, za co, pak vězte, že za tu Vaši překypující lásku, za tu hojnost dobroty, podpory, útěchy, za Vaše nebojácné vyznání hlubokého citu a přátelství, který Vás pojí s otcem Jozefem!

Děkujeme za všechna ta prohlášení, zprávy, komentáře a otevřené vyznavačství, když se hlásíte k našemu duchovnímu správci a vyznáváte se ze svého milého a ryzího vztahu k naší farnosti.

Ve Vašich hluboce dojímavých komentářích, přicházejících doslova z celého světa, se zračí opravdovost Vašeho smýšlení, serióznost Vašeho zaujetí, důstojnost Vašeho vyjadřování a hloubka a šířka Vašeho srdce, které nás spojuje v jedné obraně a obhajobě nespravedlivě odvolané osoby.

Dovolte, abychom uvedli ty hlavní a často opakované myšlenky a slova, která z Vaší strany zaznívají nejčastěji:Pokračovat ve čtení →

Kdy máme poslouchat biskupa…

Moudrá slova metropolity florinského Augustina (Kantiotise, 20.4.1907 – 28.8.2010)

Lidé budou poslouchat biskupa jen tehdy, když bude on sám poslušný vůči svatému Evangeliu…

Biskup musí poslouchat Evangelium. A proto, je-li biskup vysvěcen, je vysvěcen pod Evangeliem, což znamená, jak říkají Otcové, že lidé budou poslouchat biskupa pod jednou podmínkou, když i biskup bude poslušný vůči Evangeliu.

Když ale biskup neposlouchá (a neřídí se podle) Evangelia ani nejedná podle posvátných Kánonů, pak duchovenstvo a lid nejsou povinni biskupa poslouchat. V případě rozporu mezi Evangeliem a učením biskupa, když nastane nějaké dilema, je vhodnější upřednostnit ono evangelní: „Více sluší poslouchati Boha než lidí.“ (Sk 5,29)

Pokračovat ve čtení →

Když sneseme všechna trápení, pak nalezneme blahodať od Pána…

Poučení ctih. Josefa Hesychasty

„Lidský život, mé dítě, je smutný, protože jej prožíváme ve vyhnanství.

Nežádejte proto úplný pokoj.

Kristus pozvedl svůj kříž a my ho také pozvedneme.

Když sneseme všechna trápení, pak nalezneme blahodať od Pána.

Proto nás Pán nechává zažívat zkoušky, aby vyzkoušel naši horlivost a lásku, jakou vůči Němu chováme.

Proto potřebujete trpělivost.

Bez trpělivosti se člověk nestane praktickým, nestane se duchovním, nedosáhne míru ctnosti a dokonalosti.“

Zdroj: Το Μέγα Γεροντικόν

Velký zázrak svatého Basila Velikého v Nikáji

Otevření dveří chrámu na přímluvy
a
znamení kříže sv. Basila

Když v Konstantinopoli vládl císař Valens (v letech 364–378), přišli k němu ariánští biskupové a kněží z Nikáje (též Nicaea či Nikaia) a domáhali se, aby jim předal metropolitní chrám, aby v něm mohli sloužit, a naopak aby císař vyhnal dosud zde působícího pravoslavného archijereje. Valens, jelikož s nimi sdílel jejich věroučný blud (tj. ariánskou herezi, která zpochybňovala Kristovo božství a Jeho jednobytnost s Bohem-Otcem), jim vyhověl. Poslal své vojáky do Nikáje, vyhnal arcibiskupa pravoslavných křesťanů a ustanovil právo k užívání chrámu právě Ariánům.Pokračovat ve čtení →

Bez Božího pokoje, který dává pouze náš Pán, zůstanou lidé navždy bez naděje!

Narození našeho Pána Ježíše Krista

Podle díla (†) archim. Georgia Grigoriatského

V Bohu zesnulého igumena Posvátného monastýru sv. Řehoře
na Svaté Hoře Athos

Drazí bratři a sestry v Kristu,

„Jsa ponořen do posvátné atmosféry tohoto velkého Pánova svátku, svátku Jeho podivuhodného Narození v betlémské jeskyni, každý křesťan nepochybně cítí silnou potřebu oslavovat Trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha Svatého, tento Pramen života, posvěcení, osvícení a zbožštění všech lidí.“

Těmito slovy uvádí všechny přítomné posluchače starec Georgios Grigoriatský do problematiky a souvislostí dnešního slavného Pánova Narození, které se opakuje znovu a znovu, ač se již jednou provždy událo pro nás věrné křesťany.Pokračovat ve čtení →

Otevřený dopis věřících Řecké obce Brno na podporu otce Jozefa

Věřící a členové Řecké obce Brno vyjadřují svou upřímnou a oddanou podporu duchovnímu správci
brněnské farnosti

Rádi bychom na tomto místě uveřejnili další z řady přicházejících prohlášení a výrazů podpory našemu duchovnímu správci, otci Jozefovi, které jsou shromažďovány na vícero úrovních.

V tuto chvíli je možné podepsat jak tištěnou petici věřících PCO v Brně, určenou pro Arcibiskupa Simeona, jež je fyzicky k dispozici v Pravoslavném chrámu sv. Václava v Brně pod Špilberkem, tak i elektronickou formu petice, kterou mohou podepsat věřící a přátelé naší farnosti, kteří se v tuto chvíli nacházejí mimo Brno anebo dokonce v zahraničí.

Těmito peticemi a prohlášeními dáváme najevo svůj postoj, lásku k našemu dobrému pastýři, projevujeme své přesvědčení a víru v nepřekonatelnou autoritu naší Církve, Jejíž Hlavou je sám Pán a Jejímž Tělem jsou všichni věřící, to jest „hlas lidu, hlas Boží“.Pokračovat ve čtení →

Bůh neopustí své děti, bude je nepředvídaně ochraňovat…

Ctihodný starec Amvrósios Lázaris

Nacházíme se uprostřed duchovního zápasu,
v posledních časech!

Nacházíme se uvnitř odpadlictví…

Přicházejí těžké roky, ale nebojte se. Bůh neopustí své děti, bude je nepředvídaně ochraňovat.

My, ubozí a nešťastní, mniši a laici, jsme se ocitli v „posledních časech“ (doslova eschatologických), ale zápas je zápas.

Nikdo nepřerušuje svůj zápas (ani závod) ani na vteřinu. Závod se běží až do konce!

Především, mé děti, zachovávejme naši víru v Pána, ať už přijdou jakkoli těžké časy a dny plné zkoušek. Taková období (zkoušek) se již udála mnohokrát i v předešlých staletích.

A vidíme, že někteří byli ukřižováni na kříži, jiní byli useknuti na mnoho částí, ale nikdo z nich nezradil Krista, a tito svatí nadále žijí už po staletích v nebi.

Kolik měli víry!

A tato víra není jen o obtížných budoucích věcech, jde o víru s obecnou působností.

Víra je hnací silou našeho života a bez ní by člověk nedosáhl ničeho.

Pán žádal (po věřících) víru!

V blaženém zesnutí Starec Amvrósios Lázaris

Zdroj:

https://www.facebook.com/groups/255292394833194/permalink/1355829991446090/

 

Dopis srbských věřících Arcibiskupovi Simeonovi na podporu otce Jozefa Fejsaka

Drazí věřící,

dovolujeme si zveřejnit i další z řady dopisů, které jsme v těchto dnech obdrželi na podporu otce Jozefa Fejsaka.

Zde se jedná o dopis srbských věřících.

Prosíme o Vaše modlitby.

Kristus se rodí! Oslavujte Ho!

Uloženo v pdf:

Otevřený dopis srbských věřících Arcibiskupovi Simeonovi

Dopis polského pravoslavného biskupa Ábela na podporu otce Jozefa Fejsaka

Drazí věřící,

zveřejňujeme dopis Jeho Vysokopřeosvícenosti Ábela, arcibiskupa Lublinského a Chelmského, adresovaný jak metropolitovi Rastislavovi, tak arcibiskupovi Simeonovi.

Zde zveřejňujeme pouze první z obou dopisů, adresovaný Jeho Blaženosti Rastislavovi.

Uloženo v pdf:

Otevřený dopis biskupa Lublinského a Chelmského Ábela metropolitovi Rastislavovi