Odpočíval, psal duchovní básně a pěl duchovní hymny, neboť měl krásný a příjemný hlas…

Ctihodný Jan (Jakob) Rumunský,
Nový Chozevita

 

památka v den zesnutí 23. července / 5. srpna a v den vyzdvižení jeho svatých ostatků 28. července / 10. srpna 

Tento svatý a ctihodný otec se narodil roku 1913 v Rumunsku, v rodině hluboce věřících rolníků Maxima a Kateřiny Jakob, a pokřtěn byl se jménem Ilja. V dětství zůstal sám bez rodičů a v jedenácti letech mu potom zemřela i babička, která ho do té doby vychovávala. Přestože vyrůstal jako sirotek, v roce 1932 zakončil s vyznamenáním střední školu.

Ve svých dvaceti letech vstoupil do starověkého rumunského kláštera Neamț (Mănăstirea Neamţ). S velkou horlivostí zde přijal poslušenství v monastýrské lékárně. Kvůli vlhkému prostředí monastýru onemocněl revmatickou artritidou, kterou pak trpěl po celý svůj život. Na dobu vojenské služby opustil Ilja monastýr a sloužil v armádním lazaretu. Když se vrátil do monastýru zpět, obdržel nové poslušenství v monastýrské knihovně, což mu umožňovalo neustále a intenzivně číst. K jeho povinnostem patřilo i sestavování opisů knih a rukopisů z monastýrské knihovny. Kromě toho učil také v monastýrské škole.Pokračovat ve čtení →

„Bůh je v nás svým Duchem Svatým.“

Svatý Nikolaj Velimirovič

„Bůh je v nás svým Duchem Svatým.“

Ti, kdo milují Boha a touží po Něm, hledají Ho a modlí se k Němu, aby přišel, ti ve svém nitru cítí Boha a mohou říci:

„Bůh je v nás svým Duchem Svatým.“

Tyto svaté duše jsou vskutku blahoslavené, protože budou věčně vládnout v Kristově království.

Jak Pán slíbil těm, kteří Ho milují, když pravil:

„Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.“ (Jan 10,3)

Zdroj: Το μέγα Γεροντικόν

Snaž se dát to, co chceš pro sebe, ostatním…

Bohonosný starec Paisij Svatohorec

Snaž se dát to, co chceš pro sebe, ostatním…

– Starče, jak získám ve svém nitru božský plamen?

– Pokud zapomeneš na sebe a budeš myslet na ostatní.

– Něco takového je pro mě docela těžké.

– Alespoň se pokus myslet a starat se o druhé tak, jak myslíš a staráš se o sebe.

– Postupně tak dospěješ to stavu, kdy budeš v dobrém slova smyslu přehlížet sám sebe, a budeš naopak vždy myslet na ty ostatní.

– A pak uvidíš, že na tebe samozřejmě bude myslet sám Bůh, a nejen to, budou na tebe myslet i ostatní lidé. Jen to nesmíš dělat proto, aby na tebe ostatní mysleli!Pokračovat ve čtení →

Cožpak Bůh nemohl oslepit všechny ty, kteří nerespektují a znesvěcují Jeho chrám?

Obnovení svatého chrámu naší duše

„Jako křesťan se cítím bezmocný, když sleduji vše, co se odehrálo kolem Chrámu (Boží Velemoudrosti) Hagia Sofia.“

Co mohu dělat?

Jaké modlitby mohou v takové situaci pomoci?

Odpověď arcibiskupa ze Sinaje Damiána na otázku, co by člověk mohl udělat anebo jak se modlit, aby pomohl Hagii Sofii v době, kdy byla proměněna na mešitu:Pokračovat ve čtení →

Hlas svatých Otců naší Církve

Starec Tadeáš Vitovnický

Hledejme pomoc a zastání pouze u našeho Pána

Silně citlivé duše hodně trpí, protože se zde na zemi cítí zcela osamocené.

Pán dopustil, abychom se takto cítili, jako kdyby nás všichni odhodili stranou, ale dopustil to proto, abychom se nespoléhali na nikoho ani na nic jiného zde na zemi, neboť všechno na této planetě je nestabilní a pomíjivé.

Pouze náš Pán je podle své božské přirozenosti věčně nezměnitelným a věčným.

Právě z těchto důvodů budeme považovat pouze Jeho za naši jedinou podporu v našem životě.“

Zdroj: Πατέρες της Εκκλησίας

Mezi jeho lidské vlastnosti patřila pracovitost, prostota ve vztazích s lidmi, milosrdenství a pokora…

Ctihodný Job Uholský

(15. / 28. července)

Ctihodný archimandrita Job (Ivan Kundrja) se narodil 18. května roku 1902 ve vesnici Iza v mnohačlenné rodině Georgije a Anny Kundrjových. Už v dětství Ivan spolu se svým bratrem Georgijem velmi pozorně sledovali obrozující se pravoslavné hnutí a vždy se snažili pomáhat dospělým v zápase za víru předků, neboť tehdejší politika uherské (maďarské) vlády pravoslavné věřící pronásledovala a utlačovala. V rodné vesnici zakončil osm tříd národní školy a roku 1920 pak zakončil i hospodářsko-obchodní školní kurzy. V letech 1924 až 1925 sloužil v Československé armádě v Michalovcích.

Po vojenské službě se Ivan rozhodl odejít do Řecka, na Svatou Horu Athos, konkrétně do ruského Monastýru svatého velkomučedníka Pantelejmona, kde ve dvacátých letech 20. století vedlo mnišský život mnoho mnichů ze Zakarpatí. Celkem dvakrát se pěšky vypravil na Athos, protože však neměl potřebné dokumenty, nebyl nakonec do monastýru svatého Pantelejmona, kam chtěl vstoupit, přijat.Pokračovat ve čtení →

Rodiče jsou jako první v řadě zodpovědní za neúspěchy svých dětí v životě…

Starec Porfýrios Kavsokalyvitský

Rodiče jsou jako první v řadě zodpovědní za neúspěchy svých dětí v životě, učitelé a profesoři až následně.

Rodiče totiž své děti neustále chválí. Používají při tom sobecká slova a mnoho egoismu.

Nepřivádějí své děti k Duchu Božímu, naopak je odcizují od Církve.

Když děti vyrostou a chodí do školy s tímto sobectvím, odvrací se záhy od náboženství a pohrdají svou vírou, ztrácejí úctu k Bohu, ke svým rodičům, ke všem. Stávají se neposlušnými, krutými a bezbožnými, aniž by respektovali Boha a svou víru, své náboženství.

Do tohoto života tak přivádíme lidi sobecké, egoistické, a nikoli křesťany.

Zdroj: Το μέγα Γεροντικόν

Obecně tímto zlem trpí všichni lidé, a hlavně já hříšný…

Starec Efrém Arizonský

Všechny vášně, všechny hříchy, všechny pády mají svůj počátek, výchozí bod v egoismu.

A egoismus čili sobectví je velké zlo. Nenechává člověka v klidu, ​​týrá ho ve dne i v noci. Obecně tímto zlem trpí všichni lidé, a hlavně já hříšný.

Je to zlá vášeň. Obtížná.

Ona dostává a doslova zamotává srdce do těžkostí.

Proto také velký Otec pouště, svatý Pimen, říkal, že ten, kdo chce vykořenit své vášně, zakouší bolest a krvácí. A to je pravda.

Zdroj: Το μέγα Γεροντικόν

Vkládal sám sebe do Božích rukou, aby ho Pán mohl zachránit, byť nechtěně…

V Bohu moudrá slova
otce Epifania Theodoropoulose

(Díl třetí)

Starec Epifanios měl hlubokou pokoru, ale také silné přesvědčení, že ho Pán hojně obdarovává svou blahodatí a požehnáním. Slyšeli jsme ho, jak často opakuje následující stereotypní modlitby:

– „Pane, osviť mou duši a dej, abych zakusil Tvé světlo“.

– „Pane, rozjasni mou temnotu.“

– „Pane, ať chci nebo ne, spasiž mě.“

V těchto jeho výrazech lze jasně rozpoznat tři charakteristické prvky jeho osobnosti:

a) Věřil, že nemá žádnou ctnost a že jeho existence musí být osvětlena nebeským světlem.

b) Měl hlubokou touhu po Božím království.

c) Vkládal sám sebe do Božích rukou, aby ho Pán mohl zachránit, byť nechtěně.

Zdroj: Από το βιβλίο: Αρχιμ. Εφραίμ Χαλή, Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΑΣ Π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ. Εκδόσεις “Ορθόδοξος Κυψέλη”, Θεσσαλονίκη.

https://www.koinoniaorthodoxias.org/martiria-kai-didaxi/logia-tou-patros-epifanioy-theodoropoulou/

 

A kdo ti řekl, že to jsou tvoje děti? Jsou to přece Boží děti!

V Bohu moudrá slova
otce Epifania Theodoropoulose

(Díl druhý)

Jednou během svaté zpovědi jedna matka řekla otci Epifaniovi:

– Mám strach o své děti, aby se jim nic nestalo, aby se jim nestalo něco špatného. Neustále to zaměstnává mou mysl a představuji si, co vše se může stát.

Odezva otce Epifania na sebe nenechala dlouho čekat.

Styl jeho odpovědi byl přímý a současně dojemný:

– A kdo ti řekl, že to jsou tvoje děti? Jsou to přece Boží děti! Jsou to Jeho ovečky, a tebe určil k tomu, abys je střežila.

Zdroj: Αρχιμ. Εφραίμ Χαλή, Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΑΣ Π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ. Εκδόσεις “Ορθόδοξος Κυψέλη”, Θεσσαλονίκη.

https://www.koinoniaorthodoxias.org/martiria-kai-didaxi/logia-tou-patros-epifanioy-theodoropoulou/