Přestože byl Kristus jejich Pán, umyl svým učedníkům nohy…

Svatý Sofronij z Essexu
(☩ 11. července 1993)

Tím, že sloužíme svému bratrovi, a nikoli tím, že se ho snažíme ovládnout, se stáváme podobni našemu Pánovi.

Kristus ukázal tuto křesťanskou cestu právě v oné noci, kdy se uskutečnila Tajemná večeře.

Přestože byl Kristus jejich Pánem, umyl svým učedníkům nohy.

Zdroj: Όσιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ

Otec Stefanos (Anagnostopoulos) zdůrazňuje, jak důležitá je odvaha říci ne každému pokušení…

Chce to odvahu, abychom byli schopni říci „ne“ touhám našich smyslů.

S odvahou křesťan ovládá všechny své smysly správně.

Protože to vyžaduje velkou odvahu, aby člověk tváří v tvář nějakému pokušení dokázal ponechat oči zavřené. Tváří v tvář pokušení zavřít ústa, zavřít uši, stáhnout ruku zpět.

Strážením smyslů chráníme svou mysl a tím, že chráníme mysl, chráníme také své srdce.

Chce to odvahu, abychom byli schopni říci „ne“ touhám našich smyslů. Chce to odvahu, abychom dokázali odmítnout každou výzvu k hříchu.

Zdroj: Το μέγα Γεροντικόν

Svatý starec Paisij Svatohorec hovoří o tom, jak vést zápas proti zlu…

Neboť nezákonnost prohlásili někteří již dnes za zákon a z hříchu si učinili módu.

Starče, v těchto dnech se různé události v Řecku poměrně zhoršily. Modlím se pomocí (Ježíšovy modlitby) a komboskiny, nicméně uvědomuji si, že osud Řecka není závislý jen na mé modlitbě.

Není to tak, že by osud Řecka byl závislý pouze na tvé modlitbě s komboskiny, ale to, že neustále přemýšlíš o těžkostech, které dnes Řecko zažívá, znamená, že je ti to líto, že cítíš bolest za svou vlast a že žádáš, aby Bůh zakročil v její prospěch, neboť On je opravdu jediným, kdo může v tuto chvíli Řecku pomoci.

Modli se proto, aby Bůh zjevil duchovní lidi, (novodobé) Makabejské, neboť něčeho takového je velmi zapotřebí.

Přišla doba, kdy dobro bude vést zápas se zlem, neboť nezákonnost prohlásili někteří za zákon a z hříchu si učinili módu.

Zdroj: Το Περιβόλι του Αγίου Λαζάρου

Vyznání starce Nektária (Vitalise)

Miluji svůj kříž, protože je malým kouskem
mého Pána.

Na svých bedrech nosím kříž, který mi dal Pán, ten, který si zasloužím, ten, jenž je právě podle mých vlastních skutků (křížem) velkým anebo jen malým.

Když mi můj egoismus dovolí něco uslyšet, přichází mi do uší zvuk bičů, holí a urážek, které pro mě Pán přijal.

A to mi dává sílu ještě více obejmout můj vlastní kříž a tolik plakat, že pak svými slzami dokáži svlažit žízeň svého žíznícího Pána!

Miluji svůj kříž, protože je malým kouskem mého Pána.

Zdroj: Το μέγα Γεροντικόν

Při příležitosti 103. výročí mučednické smrti svatého strastotěrpce Mikuláše II. a jeho rodiny…

Pevná víra ve svatost cara Mikuláše a jeho nejbližších

Svatý car Mikuláš II. uchovával ve své kanceláři portrét svatého Serafíma, sarovského divotvorce, ještě dlouho před samotným dnem jeho oficiální kanonizace, která proběhla 19. července 1903. Tímto svatý car Mikuláš vyjádřil své skálopevné přesvědčení o svatosti tohoto bohonosného starce ze Sarova.

Zdroj: Aγία Τσαρική Οικογένεια της Ρωσίας.

Poučení ctihodného Nikodéma Svatohorce

Nikdo nevstupuje do Nebeského království jinak než úzkou branou zkoušek

Chcete-li posílit svou (slabou) trpělivost, když upadnete do nějakých potíží nebo zármutku, uvažujte takto:

  • že zkoušku, do níž ses dostal, musíš snášet, protože jsi dal sám (svými hříchy) příležitost k jejímu vzniku;
  • že nikdo nevstupuje do Nebeského království jinak než úzkou branou zkoušek a soužení;
  • že Kristus a všichni svatí vstoupili do Nebeského království prostřednictvím trní a křížů; a
  • že utrpení, které snášíte, je v souladu s vůlí Boží.

Zdroj: Το Περιβόλι του Αγίου Λαζάρου

Hledejme život „v celé jeho šíři“, jak nám radí svatý Sofronij, učedník svatého Siluána…

Ctihodný starec Sofronij (Sacharov) z Essexu

(♰ 11. července 1993)

Podívejte se na majestátní podívanou, kterou nám Bůh zjevil při stvoření světa, ale i při stvoření člověka „podle Jeho obrazu a podoby“.

To, co hledáme, se neomezuje pouze na náš nepatrný každodenní život.

Snažíme se být s Bohem a získávat v našem nitru život v celé jeho šíři, jak ten lidský, tak i ten božský.

Zdroj: Όσιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ

Přesvatá a Nejblahoslavenější Vládkyně Bohorodice, Královno Nebe i země, Valaamského monastýru Ochránkyně!

Ikona Matky Boží „Valaamská“

památka 1. /14. července a 7. / 20. srpna

Valaamská ikona Matky Boží je divotvorný obraz, který svůj název získal podle místa, kde Přesvatá Bohorodice projevila svou milost k věřícím. Tímto místem se stal Valaamský mužský monastýr Proměnění Páně, který se nachází v Karélii na souostroví Valaam, v severní části Ladožského jezera v Rusku.

Historie nalezení této ikony byla zaznamenána v „Pověsti o nalezení obrazu Přesvaté Bohorodice, zvané Místní Valaamská“ (Сказании об обретении образа Пресвятой Богородицы, именуемого Местная Валаамская) a je spojena se zázrakem uzdravení od těžkého revmatismu rolnice tverské gubernie, Korčevského újezdu z vesnice Zorino, N. A. Andrejovoj, která v té době žila v Petrohradě, v chudobinci Nikolaje Nikolajeviče Brusnicyna.Pokračovat ve čtení →

Co dělat, abychom byli spaseni? Zeptejme se současného starce Gabriela Svatohorce…

Jeden světec jednou řekl, že v nejtěžších dobách bude lidstvo spaseno laskavostí, pokáním a láskou.

Starec Gabriel Svatohorec dávající požehnání

– Otče Gabrieli, co byste popřál pravoslavným křesťanům?

Postarejte se o svou rodinu, o děti a potomky.

Přeji vám, abyste se nehádali se svými manželkami, aby v domě byl vždy klid.

Když jsou ženy nervózní, musí si vzpomenout na Churchilla.

Jeho žena mu jednou řekla:

„Kdybyste byl někdy můj manžel, otrávila bych Vás.“

A on jí odpověděl:

„Kdybyste byla moje žena, vypil bych tento jed kvůli Vám (má drahá).“Pokračovat ve čtení →

Zesnutí blaženého a bohonosného starce Paisije Svatohorce…

Poslední okamžiky před ctihodným zesnutím
svatého starce Paisije

Svátek světce připadá na 12. července, kdy v roce 1994 starec Paisij předal svou duši Hospodinu!

Zaupokojná bohoslužba, sloužená při odchodu duše člověka, proběhla, jak si náš Svatý přál!

Dne 11. července, na památku svaté Euthýmie Všechvalné (dle nového kalendáře v Řecku), starec Paisij naposledy přijímal svaté Dary.

S velkými obtížemi poklekl na postel.

Učinil znamení kříže a chvějícími slovy na rtech pronesl: „Rozpomeň se na mě, Pane, až vejdeš do svého Království!“

Potom mu sestry (z monastýru v Souroti, kde starec strávil své poslední dny) přinesly ikonu svaté Euthýmie a spolu s ní i diskos s kolivem ke dni svátku této svaté.

Jako požehnání si starec  vzal sotva dvě zrnka pšenice a políbil ikonu svaté Euthýmie.Pokračovat ve čtení →