Raduj se, Bohorodice, Ty, která jsi kořenem našeho pokolení!

Narození Přesvaté Bohorodice

Podle díla (†) archim. Georgia Grigoriatského

V Bohu zesnulého igumena Posvátného monastýru sv. Řehoře
na Svaté Hoře Athos

Monastýr sv. Řehoře na Svaté Hoře Athos

Drazí bratři a sestry v Kristu,

„Narození Přesvaté Bohorodice“ je podle archim. Georgia „svátek naplňující celý svět velkou radostí“. V jednom z mnoha krásných oslavných veršů a troparů k tomuto svátku je Přesvatá Bohorodice nazývána „kořenem našeho pokolení“. A vskutku, Panagie je novým kořenem, zasazeným do tohoto neplodného světa, do světa, jak praví starec Georgios Grigoriatský, „který je neúrodný (planý a bezobsažný), do světa duchovně umrtveného, do nějž dokázala vnést květ života, našeho Spasitele Krista“.

Bez toho „nového kořene“ by lidské pokolení nebylo schopno získat ten nejsladší plod, kterým je náš Spasitel. „A proto Narození (Přesv. Bohorodice), jako začátek (duchovní) přeměny lidského pokolení, je předpokladem radosti rozprostírající se po celém světě.“Pokračovat ve čtení →

Na věky připomínaný zázrak archandělův

Zázrak svatého archanděla Michaela v Chónách

(památka dle církevního kalendáře 6./19. září)

Ve Frýgii, nedaleko města Hierapolis, na místě zvaném Cherotopa, se nacházel chrám sv. archanděla Michaela.

V blízkosti svatyně se nacházel uzdravující pramen.

Chrám dal zbudovat jeden z obyvatelů města Laodiceje jako projev vděčnosti Bohu a sv. archandělu Michaelovi za uzdravení své dcery.

Jednoho dne se archanděl Michael zjevil ve snu dosud nepokřtěnému otci němé dívky a oznámil mu, co učinit, aby se jeho milovaná dcera mohla uzdravit …Pokračovat ve čtení →

Začátek nového církevního roku

1./ 14. září

Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst… a zvěstoval milostivé léto Páně. (Lk 4,18-19)

Dnem 14. září dle občanského kalendáře, na kdy připadá v církevní tradici počátek prvního podzimního měsíce (1. září), vstoupila Pravoslavná církev do nového liturgického roku.
Přečtěme si z převzatého článku o. Marka Malíka o tom, jaký je vlastně smysl a historické pozadí této události, tolik spjaté se samotným působením našeho Spasitele Ježíše Krista.
Jak uvidíme, i v tento první církevní den nás provázejí velcí světci naší Církve, kteří svou zvláštní a specifickou formou askeze vedli zápas za zachování pokory, pokání a lásky a svým osobitým způsobem vyjadřovali touhu po nebeském království.
Více viz níže, příspěvek z FB PCO Brno: