Pravoslavný světec světového formátu, který náleží nejen nám, ale také všemu japonskému národu!

Svatý apoštolům rovný Nikolaj
Arcibiskup japonský

Svatý apoštolům rovný Nikolaj, rodným jménem Ivan Kasatkin, byl ve své době všeobecně uznávaný a ctěný po celém Japonsku, kde strávil dlouhé desítky let jako ruský pravoslavný misionář.

Nakonec byl 10. dubna roku 1970 za své dílo a pro svatost svého života slavnostně svatořečen ze strany Ruské pravoslavné církve v zástupu svatých.

Velkého pastýře ctili nejen pravoslavní, ale doslova celé Japonsko znalo a mělo v úctě tohoto světce. Když po padesáti osmi letech od jeho zesnutí, v době jeho kanonizace, chtěli přenést věřící jeho svaté ostatky do katedrálního chrámu, nedostali k tomu svolení se slovy: „Svatý Nikolaj náleží všemu japonskému národu, bez ohledu na vyznání, a jeho ostatky musejí proto zůstat a přebývat na národním hřbitově.“

A proto se ostatky apoštolům rovného Nikolaje nacházejí a spočívají až do dnešních dnů právě na hřbitově Yanaka, a nikoli jinde.

V každém chrámu v rámci Japonské pravoslavné (autonomní) církve se během každé liturgie zpívá tropar apoštolům rovnému Nikolaji a v závěru liturgie se pak vždy vzpomíná jeho jméno, a stejně tak je v každém chrámu ikona anebo freska tohoto ochránce japonské země.Pokračovat ve čtení →

Ti, kteří poznali Boha

Svatý Antonios Veliký

Ti, kteří poznali Boha

Ti, kteří poznali Boha, své nitro naplňují každým blahým významem, a protože touží po nebeském, pohrdají vším, co se týká tohoto (pozemského) života.

Tito lidé se nelíbí mnohým, ale ani jim samým se mnozí nelíbí.

A to je také důvodem toho, proč nejenže jsou ze strany druhých nenáviděni, nýbrž i vysmíváni od těch nejhloupějších lidí.Pokračovat ve čtení →

Jako neplodný strom

Metropolita Athanasios Lemesský

Jako neplodný strom

Avva Izák (Syrský) praví: „Asketa nemilosrdný je jako strom bezplodný.“

Člověk, který postrádá dobrou vůli směrem ke konání skutků milosrdenství, je jako neplodný strom. Bez ohledu na to, kolik každý z nás činí askeze, modliteb, bdění, pakliže jeho srdce není srdcem milosrdným, nikdy se jeho láska nebude pohybovat směrem k tomu druhému člověku ani nebude vyzařovat soucit s ostatními, jaký naopak cítí Bůh se všemi lidmi, a takový člověk pak zůstane jako strom, který nepřináší žádné ovoce.

Zdroj: Pemptousia.gr

Naše „Pravoslaví“ je nade všemi náboženstvími

Význam pravoslavné víry v očích pravoslavných světců

(Svatý Porfýrios Kavsokalyvitský)

 

Naše pravoslaví nelze srovnat s ničím na světě…

I ďábel existuje a všechno popsané ve Svatém Písmu také existuje.

I ďábel i peklo a všechno další (o čem se píše v Písmu).

Člověk si vytvořil mnoho bohů, a tito bůžkové jsou velmi početní. Dokonce i ti marnotratní, ateisté, věří v Boha, avšak nikoli v toho pravého, nýbrž věří v to tělesné, ve vášně, v to, co je pouze hmotné… Všichni z nich něco uctívají.Pokračovat ve čtení →

Pozdvihněte oči vzhůru a spatříte vrchní Jeruzalém!

Starec Efrem Filothejský-Arizonský

„Mnišský život je každodenní kříž. Ježíš Kristus nás vyzývá, abychom spolu s Ním byli ukřižováni, tedy ti z nás, kteří Ho milují, aby poté také mohlo dojít ke vzkříšení naší duše, k duchovní radosti.

Jak se říká: „Tvrdá je zima, bolestivá je náprava, ale sladký je Ráj.“Pokračovat ve čtení →

Nezkušenost v duchovním životě jako lstivá šelma pro ty, kteří jednají nedbale…

Svatý Nektários, Eginský Divotvůrce

Lstivá šelma

Ponurá noc, černá temnota a neustálá mlha…, to vše symbolizuje nezkušenost pro ty, kteří skrze ni procházejí a neví, kam jdou.

Cesty těch, kteří chodí nedbale, jsou temné, a tito lidé netuší, kde je čeká zaškobrtnutí a pád.

Takováto nezkušenost se podobá lstivé šelmě, dravému lvovi, jedovatému hadovi, kteří se chystají pohltit ty, kteří se s ní setkají.

Zdroj: Pemptousia.gr

„Ty, jenž jsi kdysi manou nasytil Izrael na poušti, též duši mou, Vládce, Duchem naplň Všesvatým, abych Ti v Něm mohl vždy sloužit…“

Svatý Maxim Řek

Ctihodný Maxim Řek skonal 21. 1. 1556 a byl pohřben u severozápadní stěny chrámu sv. Ducha v Trojicko-Sergijevské lavře. V roce 1996 byly nalezeny jeho ostatky, které se nyní nacházejí v již zmíněném chrámu sv. Ducha. Postava ctihodného Maxima Řeka se často zobrazuje spolu s dalšími radoněžskými světci…Pokračovat ve čtení →

Nově a pravidelně s otcem Serafimem Rosem nejen o svatém Pravoslaví

Všeliká nebezpečenství na cestě k živé víře

Jeromonach Serafím (Rose)

Nyní si můžeme říci o nebezpečenstvích, která nás čekají na cestě k živé a hluboké pravoslavné víře.

Když nasloucháme některým naším rozhovorům, bylo by možno si myslet, že stačí jen zahořet horlivostí k Pravoslaví a dílo je hotovo: Už jsi v Nebeském Království. Avšak k naší lítosti máme protivníka – ďábla, a když uděláme krok, on ho udělá také, i tu i tam. Nyní vám řeknu něco o třech směrech, odkud můžeme očekávat jeho úder, což nám také pomůže lépe pochopit to, co je skutečné křesťanství.

První nebezpečí číhá na toho, kdo začíná číst pravoslavné knihy a zamilovává si je, avšak poté chybuje, když ono přečtené začíná hned aplikovat ve svém vlastním životě. Svt. Ignátij Brjančaninov (kterého lze spolu se svt. Theofanem Zatvornikem nazvat duchovním majákem v nynějším světě), napsal knihu nazvanou Přínos dnešnímu mnišství, a právě k jeho poučným slovům je třeba, aby nastavil své uši každý pravoslavný křesťan naší doby. Tento světec ve své knize varuje nezkušené čtenáře před nadměrným zanícením z příkladů a životů svatých otců a asketů: Neboť jinak, píše svt. Ignátij, neuskutečnitelný sen o dokonalosti zcela zastíní a zatmí skromné úkoly a cíle každodenního křesťanského života (10. kap.).Pokračovat ve čtení →

Svědectví a podivuhodné vyprávění očitých svědků papa-Kosmy v africkém Kongu

Papa-Kosma Grigoriatský,
oddaný misionář, který zanechal své tělo i duši
na africkém kontinentě

28. ledna 2019 uplyne 30. let od tragického smrti jednoho z nejvýznamnějších misionářů v Africe

Slovo úvodem

Připomeňme si tímto nepatrným příspěvkem památku důstojného a obdivuhodného otce a bratra, člena svaté Pravoslavné církve a velkého misionáře v Kongu, otce Kosmy Grigoriatského (Aslanidise), jehož světlo zapadlo dne 28. ledna roku 1989 v této sténající africké zemi, aby však následně vzešlo v nevečerním dni Nebeského království…

Jeho novými následovníky se stali otcové Kyrill a Meletios Grigoriatští ze Svaté Hory Athos v Řecku a vedle nich mnozí další, kteří přicházejí, aby pokračovali v díle započatém před několika desetiletími jinými velkými misionáři, kteří následovali našeho Pána, aby získali to, co zahynulo, pro nebeské království.

Věčná památka!Pokračovat ve čtení →