Krev věřících a lživí duchovní!

Pohnuté oslavy svátku „Uvedení“ v PCO v Brně

Věřícím nebylo dovoleno sloužit se svým duchovním v jejich vlastním chrámu.

Proti věřícím byla za jejich peníze najata ochranka.

Při potyčce před chrámem byl zraněn jeden z našich věřících.

Místo poklidného svátečního dne čekal pravoslavné věřící PCO před jejich Pravoslavným chrámem sv. Václava v Brně tvrdý a neústupný val najatých bodygardů, kteří i dnes plnili příkazy otce Rafaela (Moravského) a toho, „který ho poslal“.

Při příchodu do prostoru před chrámem nejprve přečetl otec Jozef Fejsak „Prohlášení a Nařízení“ Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyky Michala, arcibiskupa pražského a současně statutárního zástupce Pravoslavné církve v českých zemích, které bylo vydáno na podporu brněnského duchovního a místních věřících.Pokračovat ve čtení →

BYLI JSME SVĚDKY HRUBÉHO CHOVÁNÍ PROTI OTCI JOZEFOVI A MODLÍCÍM SE VĚŘÍCÍM U NAŠEHO CHRÁMU!

V PŘEDVEČER SVÁTKU „UVEDENÍ“ BYL OTEC JOZEF SPOLU S VĚŘÍCÍMI FYZICKY VYTLAČEN BĚHEM MODLITBY Z PROSTORU PŘED CHRÁMEM!

Drazí věřící PCO v Brně,

zpravujeme Vás o politováníhodné události, k níž došlo dnes večer, v předvečer svátku Uvedení Přesvaté Bohorodice do chrámu.

Do našeho chrámu sv. Václava v Brně vnikly cizí osoby, konkrétně otec Rafael Moravský, kněz Olomoucko-brněnské eparchie, který si povolal na pomoc skupinu mužů z nějaké privátní ochranky.

Navzdory pobídkám otce Rafaela, aby věřící vešli dovnitř chrámu, ti to odmítli a dobrovolně zůstali před chrámem, kde se společně s otcem Jozefem modlili u svatého Kříže. Později byli otec Jozef a věřící naší obce vyzváni, aby opustili dokonce i prostor před chrámem. Jelikož otec Jozef pokračoval s věřícími v modlitbě, byli všichni fyzicky vytlačeni na přímý rozkaz otce Rafaela zde přítomnými bodyguardy až za postranní hrazení, takže otci Jozefovi, jeho mátušce i dalším věřícím nebylo dovoleno se modlit ani v samotné blízkosti našeho chrámu.

Otec Rafael kromě jiného věřícím naznačil, že nám nezbude nic jiného než se nakonec všichni před vladykou Izaiášem poklonit!

Drazí věřící,

vyzýváme Vás všechny, přijďte zítra, tj. v sobotu, kolem 9 hod k našemu chrámu na Gorazdovu 8 v Brně, kde bude probíhat bohoslužba před naším chrámem.

Nenechme se odradit hrubou silou, v níž po boku svého biskupa pokračuje marnotratný syn – otec Rafael, který zde v Brně kdysi začínal a těšil se z důvěry nás všech.

Nyní ale ukázal svou pravou tvář.

Přijďme a uctěme svátek, my všichni, milovníci bohorodičných svátků, abychom společně vzývali naši Ochránkyni, nebeskou Záštitu, Rychle slyšící Matku Boží, pod jejíž mocný pokrov se utíkáme.

„Všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou.“ (Mt 26, 52)

Děkujeme všem obětavým obráncům našeho chrámu, kteří bez meškání přišli a osobně otce Jozefa podpořili…

„Je psáno:
Můj dům bude zván domem modlitby.“

Dnes naše farnost vstoupila do období velkého vánočního půstu.

První duchovní zkouškou se stalo opětovné obsazení našeho chrámu.

Jak pravil otec Jozef, který přispěchal ke chrámu jako první, „vladyka Izaiáš nám dnes poslal první vánoční dárek“.

My vladyku Izaiáše soudit nebudeme. Každý bude souzen podle svých vlastních skutků a každý nechť je dobře poznán také podle plodů své vlastní práce.

Učiňme si všichni úsudek sami.

Ke chrámu přišla bezpečnostní služba, která jeho vstupní dveře opatřila silnými řetězy. Přítomní zástupci této bezpečnostní služby otci Jozefovi osobně řekli, že byli objednáni, aby zde 24 hodin po dobu 3 měsíců „strážili“ náš chrám.

Náš chrám, náš dům modlitby, naše duchovní tvrz… je opět uzavřena! Chrám, který nepatří nikomu jinému než věřícím naší farnosti. Všem těm, kteří ho budovali, kteří ho opravovali, kteří ho zkrášlovali. Všem, kteří se do něj chodí mírumilovně modlit.

Modleme se tedy i za naše nepřátele!

„Dobrořečte těm, kteříž vás proklínají, a modlete se za ty, kteříž vám bezpráví činí.“ (Lk 6,28)

Otec Jozef na závěr vyzval věřící, aby vše „složili do Božích rukou“.

„Nechť Hospodin vyřeší vše svou milostí a spravedlností!“

Postskriptum:

Farní rada PCO v Brně zítra vydá své oficiální prohlášení, které předá na vědomí Posvátnému synodu, jakož i státní správě. Jsme připraveni podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku.

Pokračovat ve čtení →

Vedení OBE dnes nechalo opět a zákeřně uzavřít chrám sv. Václava před věřícími!

Mimořádná zpráva všem věřícím PCO v Brně!

U chrámu svatého Václava hlídá najatá ostraha a nevpouští nikoho dovnitř.

Drazí věřící a přátelé brněnské církevní obce!

Dnes (28.11.) v odpoledních hodinách přijela ke chrámu sv. Václava bezpečnostní služba, která se později prokázala plnou mocí od vikárního biskupa Izaiáše, a chrám před věřícími opět násilně uzavřela.

Otce Jozefa, který ke chrámu přišel před večerní bohoslužbou, bezpečnostní služba již dovnitř nevpustila.

Žádáme všechny věřící, aby v rámci možností přišli na večerní ke chrámu, aby se zde v poklidu shromáždili a pomodlili spolu s otcem Jozefem.

Zachovejme prosím zdrženlivost a pokoj.

Skutky vikárního biskupa šumperského, „nového“ správce naší farnosti, hovoří samy za sebe.

Tak se „dobrý pastýř“ nechová!

Další zprávy budou následovat.

Farní rada PCO v Brně

Vítězství díky lžím není porážkou pravdy!

„Ale Bohu díky, Kterýž dal nám vítězství skrze
Pána našeho Ježíše Krista.“
(1 Kor 15,57)

Pravoslavná církevní obec v Brně se stala již před rokem terčem agresivních, ba až surových útoků ze strany vikárního biskupa Izaiáše, a dnes tyto nečestné pokusy zpochybnit legitimitu našeho zápasu za pravdu a obranu proti zvůli vedení OBE kulminují.

Pomluva a nactiutrhání nepadá a nezaniká s pouhým odložením jakéhokoli sporu. Není tedy žádným vítězstvím, pokud bylo nějaké správní řízení či oznámení odloženo. A už vůbec to nedokazuje, že je obviněný nevinný. To, že někdo dobude nějakou tvrz, neznamená, že si podrobil ty, kteří se v ní nacházejí. Ohněm a mečem šířili svou víru lidé nepochopivší pravou evangelní zvěst. Podobně násilně se dnes chovají mocenští představitelé OBE vůči jedné historicky z nejvýznamnějších farností v celé naší autokefální církvi.

Podle posledního vyjádření vedení OBE, uveřejněném dne 24.11.2021 na jejích oficiálních stránkách (www.ob-eparchie.cz), je zřejmé, že nyní dojde k závěrečnému útoku na naši farnost a její duchovní, včetně všech věřících, kteří sdílí usnesení nedávného Mimořádného shromáždění PCO v Brně ze dne 14.11.2021. Je otázkou času, kdy k tomu dojde, nicméně lze předpokládat, že v rámci tohoto závěrečného a likvidačního opatření OBE dojde ke zrušení Farní rady, proběhne laicizace obou duchovních, jakož i vytvoření paralelní (ve skutečnosti fiktivní) církevní struktury v Brně, zcela podřízené vedení eparchie a Eparchiální radě (jež ve skutečnosti jen plní přání vedení), která sama již měla být volena a jejíž mandát, stejně jako i mandát Eparchiálního duchovního soudu, již také dávno vypršel.

Pokračovat ve čtení →

Ctihodný otec Serafím Rose nás nabádá, abychom se vždy snažili být čestnými křesťany…

Mohu se řídit pouze svým vlastním svědomím. Nemohu klamat sám sebe!

„Žijeme ve společnosti pohanštější a Kristu nepřátelštější, než ve které se narodil On sám.

Lidé nenávidí pravdu, a proto by rádi Krista znovu ukřižovali, kdyby mezi ně přišel.

Já jsem však křesťan a budu se vždy snažit být čestným křesťanem…

Mohu se řídit pouze svým vlastním svědomím. Nemohu klamat sám sebe.

Vím, že dělám správnou věc. A pokud se to, co dělám, zdá v očích světa pošetilé, mohu odpovědět pouze slovy apoštola Pavla: Veškerá moudrost tohoto světa je jen bláznovstvím v Božích očích.

To je něco, na co velmi snadno zapomínáme.Pokračovat ve čtení →

VEŘEJNÉ PROHLÁŠENÍ PCO V BRNĚ V SOUVISLOSTI S PODVODNÝM POSTUPEM VEDENÍ OLOMOUCKO-BRNĚNSKÉ EPARCHIE

STANOVISKO VĚŘÍCÍCH BRNĚNSKÉ FARNOSTI K „NOVÉMU“, NÁSILNĚ DOSAZENÉMU DUCHOVNÍMU SPRÁVCI PCO V BRNĚ!

MAJETEK CÍRKEVNÍ OBCE ZŮSTANE V RUKOU VĚŘÍCÍCH!

VIKÁRNÍ BISKUP IZAIÁŠ JAKO NOVÝ DUCHOVNÍ SPRÁVCE
NENÍ V BRNĚNSKÉ PCO VÍTÁN!

PCO V BRNĚ SI ZVOLILA SVÉ VLASTNÍ DUCHOVNÍ OTCE, ZA NIMIŽ STOJÍ A KTERÉ JEDNOMYSLNĚ PODPORUJE!

RESPEKTUJTE CÍRKEVNÍ A DEMOKRATICKÉ PRINCIPY NAŠÍ SPOLEČNOSTI!

VÝZVA POSVÁTNÉMU SYNODU K ZÁSAHU NA OBRANU POPÍRANÝCH PRÁV VĚŘÍCÍCH

Určeno:

 • Posvátnému synodu PCČZS
 • Ministerstvu kultury ČR
 • Všem věřícím brněnské PCO
 • Všem pravoslavným věřícím, kteří si ještě neuvědomili, k jakým podvodům kolem nás dochází!
 • Polici ČR, Městské policii Brno, právním zástupcům, soudům a všem příslušným institucím

Obsah:

 • Neplnění Usnesení Posvátného synodu ze dne 7.10.2021 vedením OBE
 • Snahy o obcházení zákonů a Ústavy PC prostřednictvím fiktivního „konkurzního řízení“
 • Mimořádné farní shromáždění – Hlas církevního lidu
 • Potvrzení „nového duchovního správce“ lidem i Božímu pořádku navzdory
 • PCO v Brně vyzývá věřící k legitimní obraně farnosti i jejího majetku
 • Dokud ve věci naší církevní obce (farnosti) a duchovního správce nerozhodne Posvátný synod, a nikoli světská instituce, farnost zachová současný status quo

SPOLU S NAŠIMI DĚTMI CHCEME ŽÍT V POKOJI A V MÍRU, A TAKÉ PROTO STOJÍME ZA NAŠIMI OTCI JOZEFEM A MARKEM!

 • Neplnění Usnesení Posvátného synodu ze dne 7.10.2021 vedením OBE

Posvátný Synod na svém zasedání 7.10.2021 v plném rozsahu vyhověl odvolání otce Jozefa proti suspendaci (zákazu výkonu duchovenské služby) a laicizaci (zbavení duchovenské hodnosti) a obě rozhodnutí anuloval (zrušil). Všechny kauzy měly být projednány a rozhodnuty znovu, a to eparchiálním biskupem.

Pouze eparchiální biskup může rozhodnout o kanonických otázkách ve své eparchii, nemůže to udělat nikdo jiný, a to ani vikární biskup (a to i kdyby jej eparchiální biskup písemně pověřil). Pouze eparchiální biskup, nikdo jiný. Přičemž to musí udělat sám a po řádném a důkladném osobním prověření celé kauzy, nikoli jen formálně podepsat něco, co mu někdo předloží k podpisu.

A na tomto místě je třeba zdůraznit, že k řádnému přezkumu dosud prokazatelně nedošlo. Všechna fakta k této kauze jsme již zveřejnili a dali k dispozici naší církevní veřejnosti. Znovu jsme o těchto skutečnostech jednali na Mimořádném farním shromáždění (14.11.).Pokračovat ve čtení →